www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Добринка Тотева Тотева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2016    Kontrastivistik und Linguopragmatik – Конференция с международно участие на БСГ „Aspekte der germanistischen Hochschuldidaktik“ (Sofia, 27.- 29. Oktober 2016)Sektion „Linguistik und Sprachkompetenz im DaF-Unterricht“No---No
2
други трудове
2016    "Езикови средства за изразяване на подбудителност в български и немски език в деловата комуникация в туризма" - докторска дисертация, НБУ, Департамент „Романистика и германистика“No---No
3
цитати
2015    в: "За стимулиране на креативното мислене у студентите" Н. Атанасов и кол., 2015, с.71No---No
4
статия
2015    Aufforderungsmodalität im Deutschen und Bulgarischen (Ansatzpunkte für eine vergleichende linguistische Untersuchung) - Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, 2015, т. XLIV (2) с. 140-150No---No
5
статия
2015    Видове подбудителност в деловата туристическа комуникация – белези, разпостранение и езикови средства за изразяване - Academic Journal Management and Education -„Управление и образование” 2015 кн. 4, том 11, ISSN 13126121, Бургас 2015, с. 90-99No---No
6
статия
2015    Роль сопоставительных исследований при установления приоритетов в обучении иностранному языку для взрослых - Фен-наука, Периодический журнал научных трудов, март 2015, ISSN 2226-3292 (online) http://www.fen-nauka.ru/No---No
7
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Проект „Интерактивен тренинг за студентите от сп. ОУТО“(НИХ-306)- Виртуална библиотека 3 част, видеофилм "Арбанаси - вчера, днес, утре"No---No
8
статия
2014    D. Toteva, E. Grigorova - Multimedia Products as Basis of New Teaching Organisation (Within Foreign Language Teaching)- TEM Journal – Volume 3/Number 2/2014, 175-180 www.temjournal.com (IC Journal Master List - ICV 7.51)No---No
9
доклад
2013    Традиционни и модерни методи за използване на мултимедийни продукти в професионално ориентирано чуждоезиково обучение – Международна научна конференция “Отговорен туризъм 2020” – Сборник доклади от международна научна конференция – том II, изд. „ Наука и икономика” Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0666-1, с. 372-382No---No
10
статия
2012    Д. Тотева, Г. Гагова – За някои методико-дидактически и прагматични аспекти на езиковата комуникационна рамка в специализираното ЧЕО – юбилеен сборник по случай 45 години от създаването на КТ Бургас „Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование” (сборник с научни материали), изд. „ЕКС-ПРЕС” Габрово, 2012, ISBN 978-954-490-359-6, с. 54-60No---No
11
статия
2012    Електронни учебници в специализираното ЧЕО във ВУЗ – предимства и недостатъци – юбилеен сборник по случай 45 години от създаването на КТ Бургас „Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование” (сборник с научни материали), изд. „ЕКС-ПРЕС” Габрово, 2012, ISBN 978-954-490-359-6, с. 191-198No---No
12
статия
2012    Интеркултурни взаимодействия, ЧЕО и дигитални медии – Academic Journal Management and Education (vol. VIIІ (2)) -„Управление и образование” 2012 , кн. 2, том 8, ISSN 13126121, Бургас 2008, с. 162-168No---No
13
статия
2011    Използването на електронните медии за повишаване качеството на висшето образование – Academic Journal Management and Education (vol. VII (4)) -„Управление и образование” 2011 кн. 4, том 7, ISSN 13126121, Бургас 2008, с. 205-210No---No
14
доклад
2010    D. Toteva, E. Grigorova – Multimedia Products as Basis of New Teaching Organisation (within foreign language teaching) – Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век - VІІІ национална конференция с международно участие – София, 1.11.2010 г. – изд. „За буквите – О писменехь”, София, 2010, ISBN 978-954-2946-09-0, с. 556-565No---No
15
доклад
2009    Д. Тотева, Г. Гагова – Мултимедийни продукти в професионалното обучение – Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, ИУ Варна, КТ Варна, Варна 2009, с. 379-389No---No
16
статия
2009    Методи на разработване и дидактизиране на мултимедийни продукти в сферата на висшето образование – „Управление и образование” 2009 кн. 3, том 5, ISSN 13126121, Бургас 2009, с. 56-61No---No
17
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2008    Виртуална библиотека 2 част “Виртуален туристически маршрут Бургас – Варна - Балчик”No---No
18
статия
2008    Informations- und Computertechnologien als Grundlage für eine neue Lernorganisation des Fremdsprachenunterrichts – Vth International Conference „The Language a Phenomenon Without Frontiers”, 12-14 June 2008, Varna, Bulgaria ISBN: 978-954-9685-43-5, 502-505No---No
19
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Виртуална библиотека 1 част „Виртуална обиколка Несебър“No---No
20
статия
2007    Информационните технологии и обучението във ВУЗ – предпоставки, въпроси и предизвикателства„Управление и образование” 2007, кн. 2, том 3, ISSN 13126121, Бургас 2007, c. 61-66No---No
21
статия
2006    Междукултурните контакти – основа и цел на проектната работа по програмите на ЕС – „Управление и образование” 2006 кн. 1, том 2, ISSN 13126121, Бургас 2006, с. 20-23No---No
22
статия
2006    Къде завършва традицията и къде започва творчеството или един необичаен поглед за удовлетворяване на гастрономически и духовни потребности – "Гостоприемство на дома и селището”, Логос принт, Бургас 2006, с. 93-96No---No
23
статия
2006    Бълбукане на руйно вино и не само това – в. Зелен туризъм – бр. 4 от февруари 2006No---No
24
доклад
2005    Projektarbeit und interkulturelle Kompetenz – „XIII. Internationale Tagung der DeutschlehrerInnen, Graz/ Österreich, 1.-6.2005, Thesenband Begegnungssprache Deutsch – Motivation, Herausforderung, Perspektiven“, с. 29No---No
25
Проект с Европейско финансиране
2004    GILE – Generationsübergreifendes inter-kulturelles Lernen in Europa 04-DEU03-S2G01-00002-2 (Grundtvig 2 Learning Partnerships)No---No
26
доклад
2004    Interkulturelles Lernen – ja oder nein? – Language As The Means For Education, Research And Professional Development- международна конференция 8-10 юни, 2004 г, Варна, сборник доклади с. 491-497No---No
27
Проект с Европейско финансиране
2003    D@dalos – за разработване на нови форми за демократично образование на гражданското общество (международен проект)No---No
28
доклад
2002    Междукултурни аспекти в чуждоезиковото обучение на напреднали – сборник доклади „Съюз на учените - Ст. Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2002 г.” (6.-7.VІ.2002 г.) в т. 4 Обществени науки. Педагогика, стр. 76-81No---No
29
доклад
2001    Интеркультурные паралелы в обучении страноведения туристических кадров – „ІІ Научно-практическая конференция Института туризъм, экономики и права”, Киев, 5-10 септември 2001 – сборник докладиNo---No
30
доклад
1998    D. Toteva, G. Gagova – Teilcurriculum für den berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht am College für Tourismus Burgas - „Foreign Languages for Specific Purposes, Conference Proceedings, Volume 1 -международна конференция 4-6 юни 1998 г., Варна, сборник доклади, с. 222-228No---No
31
статия
1997    Österreichische Didaktik und Landeskunde – BDV Info – Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes ISSN 1310-6228, 1997/2, стр. 11No---No
32
доклад
1997    Interkulturelle Kommunikation auf dem Gebiet der Ethnographie im Touristikstudium – ХI. Internationale Deutschlehrer- und Germanistentagung „Deutsch in Europa und in der Welt. Chancen und Initiativen“, Amsterdam, 4.-9.8.1997, Thesenband, S. 56No---No
33
статия
1996    Darf ich vorstellen ? - Das ist MEMO – BDV Info – Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes ISSN 1310-6228, 1996/2, стр. 14No---No
34
статия
1996    D. Toteva, G. Gagova – Einige methodisch-didaktische und pragmatische Aspekte der Ermittlung eines fachsprachlichen Kommunikationsrahmens im berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht– годишник на ВТУ”Св.св. Кирил и Методи” No---No
35
доклад
1994    Езикова култура, комуникативна компетентност и интеркултурни взаимоотношения в ЧЕО – Чуждоезиковото обучение в професионалната подготовка – сборник доклади, Институт по туризъм „Алеко Константинов” Бургас, с. 5-12No---No
36
доклад
1993    Die konfrontativen Forschungen und die Aneignung einer flexiblen Sprachkultur im DaF Unterricht – Доклад на Х конгрес на германистите „DaF in einer sich wandelnder Welt“, Лайпциг, 2-7 август 1993, сборник резюмета, с. 157 No---No
37
доклад
1991    Ролята на съпоставителните изследвания за установяване на приоритетните езикови единици в ЧЕО на възрастни - Бюлетин на ЦИНТИДоклад на научно-практическа конференция „ЧЕО в съвремените условия” в ИПКУ „Ан. Тошева” Стара Загора, 21-23.4.1991 г.No---No
38
учебно пособие
1989    Lernen Sie Bulgarien kennen - ИПККТО „Д-р Ячо Кабаивански” - Бургас, издателски център „Строителство и архитектура”, СофияNo---No
39
други трудове
1988    Езикови средства за изразяване на подбудителност в български и немски език – съпоставително изследване с методическа насоченост - дипломантска работа в СУ "Климент Охридски" ФКНФ, катедра "Методика на ЧЕО"No---No
40
статия
1986    Коммуникативно-интегративный подход при работе с професиональной лексикой при интенсивном методе обучения иностранным языком работников гостиничного хозяйства - „Материалы ІІІ. Советско-болгарского семинара по вопросам совершествования подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов”, Москва, с. 86-93No---No
41
доклад
1985    Комуникативно-интегративен подход при работа схпрофесионална лексика при интензивен метод метод на обучение по чужд език на хотелиери - Научно-пректическа конференция ИПККТО „Д-р Я. Кабаивански” – Бургас , 19-20.1985 г – сборник докладиNo---No
42
учебно пособие
1984    колектив, "Учебно-речеви ситуации и игри (пособие")- ЦУРК по МТ Бургас, катедра "Чужди езици", Бургас, 1984No---No
43
статия
1982    колектив "Наръчник за ползване на аудио-визуалните средства в ЦУРК по чуждоезиково обучение" - катедра "Чужди езици", Бургас 1982No---No
44
статия
1980    Zu einigen Aspekten der Brecht-Rezeption in Bulgarien, Diskussionsbeiträge des Brechts-Kolloquiums - Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald – Gesellschaftliche Reihe, Leipzig, Germany (WZUG), 1980, 29: 3-4, 31-37No---No