www.btu.bg-Publications
Ст. преп. Нина Петрова Богданова – Иванова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2017    Проучване на мненията на студенти, завършващи Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас“ през учебната 2016/17 година.No---No
2
доклад
2017    Проучване относно очакванията на студенти, приети в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас“ през учебната 2016/17 година.No---No
3
доклад
2016    „Проучвания относно очакванията и удовлетвореноста на студентите в Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров,, - БургасNo---No
4
учебно пособие
2016    „Ръководство по физическо възпитание и спорт“No---No
5
доклад
2016    „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ШКОЛЬНОГО СПОРТА В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ“ Сборник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, – № 229/20.04.2016 г. с. 51- 56.No---No
6
доклад
2016    “РОЛЯТА И ЗНАЧИМОСТТА НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗАЛТАРОВ“ – БУРГАС” Академично списание на Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров,, - Бургас,Том XII (3) с 52 – 57No---No
7
доклад
2016    „Ролята и въздействието на обучението в модул туризъм върху образователно- възпитателния процес в началното училище“Годишник на Университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, Том XX D, с. 287-294, 2016. No---No
8
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    "Велосипеден спорт - развитие и внедряване в учебните програми по физическо възпитание и спорт в Университет 'Проф. д-р Асен Златаров' – Бургас”No---No
9
доклад
2015    „АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЬЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС И НАСОКИ ЗА НЕГОВОТО ПОДОБРЯВАНЕNo---No
10
доклад
2015    „ОРГАНЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СПОРТНО- СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ИГРИ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- БУРГАС“No---No
11
доклад
2015    „ВЕЛОТУРИЗЪМ/ВЕЛОСИПЕДЕН СПОРТ- РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- БУРГАС“Конференция Университет ,,Проф.д-р Асен Златаров,, - Бургас, 25-26.06.2015гNo---No
12
доклад
2014    'АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ'No---No
13
доклад
2014    'Морально -духовное воспитание в процессе физической подготовки в учреждениях образования'No---No
14
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    ,,Управление на спортно-състезателната и спотно- тренировъчна дейност в Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров,, - Бургас - основа за високи спортни постижения сред студентската младеж“No---No
15
доклад
2013    ,,ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТНОСТТА НА ДЛАНЕН ПОЛОСЪК УДАР В ИГРАТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ТЕНИС НА МАСА В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- БУРГАС“ No---No
16
доклад
2012    „МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“No---No
17
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2011    „Специализираната спортна подготовка– основа за изявата на студентската младеж”No---No
18
доклад
2011    Управление на учебните занимания със студентите по спорта тенис на масаNo---No