www.btu.bg-Publications
Ас. Варвара Андонова Панчева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Панчева В., Мотивация за самонаблюдение, самоконтрол и автогрижа при пациенти със ЗД, INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL , с. ,2017, Bansko, с., ISSN1857-92,GIF 1.322(2016)No-1.322-No
2
статия
2017    Панчева В., М.Стойчева, РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПАЦИЕНТА, INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 19.4 ,2017,Skopje с.1491-1497, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, GIF 1.322(2016)No-1.322-No
3
статия
2017    Панчева В., МЯСТО И РОЛЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РСНЦ „ДИАБЕТНИ ГРИЖИ“ БУРГАС В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП ЗА ДИАБЕТНИ ГРИЖИ И СПОДЕЛЕНИЯ ИМ ОПИТ В МЕДИКО – СОЦИАЛНАТА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИАБЕТА И НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ, INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 17.3 , 2017, Budva, Montenegro,с.1197-1202, ISSN 1857-92 , GIF 1.322(2016)No-1.322-No
4
статия
2017    Панчева В., RAISING THE QUALITY OF THE NURSE CARE THROUGH INSTRUMENTS FOR PREVENTION AND CONTROL OF INTRAHOSPITAL INFECTIONS (VBI) ), INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 16.3,2017, Serbia,с.1105-1111, ISSN1857-92 ,GIF 1.322(2016)No-1.322-No
5
статия
2017    Георгиева Сн.,В.Панчева Комплексен подход в рехабилитацията на дете със синдрома на Леш-Нихан (клиничен случай), INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 16.2 ,2017, Serbia, с.893-897, ISSN1857-92,GIF 1.322(2016)No-1.322-No
6
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Проект по НХТД на тема „Ролята на кинезитерапията, естествените физикални фактори и масажа в превенцията, лечението и рехабилитацията на остеопорозата. – 2016г., Ръководител Гл.ас.д-р Снежина Георгиева.No---No
7
статия
2016    Георгиева Сн.,В.Панчева, OUR EXPERIENCE IN REHABILITATION OF AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS, INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 14.2, 2016, Agia Triada, GREECE,с. 610-616, ISSN1857-92,GIF1.023(2015)No-1.023-No
8
статия
2016    Панчева В., Сн.Георгиева, „ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”, Управление и образование, том XII (5)2016, Университет „Проф.д-р Асен Златаров", Бургас, с. 9-12., ISSN 13126121No---No
9
статия
2016    Георгиева Сн., В.Панчева, „РОЛЯТА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА, ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И МАСАЖА В ПРЕВЕНЦИЯТА,ЛЕЧЕНИЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ОСТЕОПОРОЗАТА“, INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS VOL 13.2, 2016,Дурас, Албания, с.311-315.; ISSN 1857-92, GIF 1.023(2015)No-1.023-No
10
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Проект по НХТД на тема „Съвременни методи и подходи за обучение на студенти Медицинска рехабилитатор и ерготерапевт за работа в Медикъл СПА център” – 2015г., Ръководител проф.М.СтойчеваNo---No
11
учебно пособие
2015    М.Стойчева, В.Василев, А.Грозева, В.Панчева, Й.Гавраилов, Зл.Иванова, С.Шопова, 2015, Медико – социална рехабилитация на захарен диабет и неговите усложнения, Бургас, У-тет „Проф.д-р А.Златаров”,112стр.,ISBN 978-619-7123-34-0 /В.Панчева от стр 68-95 вкл./No---No
12
статия
2015    Георгиева Сн., В.Панчева, Комплексен подход в превенцията на „диабетно стъпало“ при пациенти с диабетна полиневропатия в напреднала и старческа възраст,7-ма Международна конференция „Knowledge”, гр. Банско 4 -6.XII.2015 г., International Journal Scientific papers Vol.11/1, с.276-280, ISSN 1857-92,No---No
13
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Проект по НХТД на тема„Ролята и мястото на таласотерапията и балнеологичните ресурси в Бургаски регион за профилактика и рехабилитация на заболяванията на опорно – двигателния апарат и периферната нервна система ” – 2014-2015г., Ръководител доц.Марин МаринкевNo---No
14
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Mроект по НХТД на тема„Съвременни подходи и методи в обучението на студентите от МК при рехабилитацията и профилактиката на диабетното стъпало” – 2013г., Ръководител проф. Мими СтойчеваNo---No
15
статия
2013    Стойчева М.,В.Панчева,,А.Грозева Съвременни подходи и методи в обучението на студентите по Здравни грижи за профилактика и рехабилитация на диабета и неговите усложнения. Сборник доклади от научна конференция с международно участие. Русенски университет, Русе,26.10.2013 г., Том 52,Серия 8.3.Здравни грижи стр.15, ISSN 1311-3321No---No
16
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Mроект по НХТД на тема ”Алтернативни медико – социални грижи и рехабилитация за деца с увреждания в Бургаска община” – 2011- 2012 г.,Ръководител доц.д-р Надка БакаловаNo---No
17
статия
2011    Панчева В., Стойчева М.,Насоки на усъвършенстване организацията на сестринските грижи в Многопрофилна болница за активно лечение Бургас АД за повишаване на тяхното качество. Academic jurnal „Management and education”,Bourgas, vol. VІІ, (1),2011,275-280, ISSN 13126121No---No
18
Проект с Европейско финансиране
2010    Проект на МОМН “Повишаване квалификацията на преподаватели във висшите училища” по Иновационни образователни технологии и дистанционно обучение – ПУ”П.Хилендарски” – 2010 г.No---No
19
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Mроект по НХТД на тема „Медико – социална рехабилитация на водещите социално значими заболявания в Бургаски регион” – 2010г., Ръководител доц.Н.БакаловаNo---No
20
статия
2010    Стойчева М.,Р.Димитрова,В.Панчева - Качество на професионалното обучение и подготовката за професионална реализация на стажант –медицински сестри от Университет”Проф.д-рАсен Златаров”-Бургас, С. „Управление и образование“ т.VІ(4),2010г.,Бургас, с.299-303, , ISSN 13126121 No---No
21
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2009    Mроект по НХТД на тема: “ Палиативните грижи- алтернативен подход в съвременното обществено здравеопазване за борба с болката и по- добро качество на живот”- 2009г.. Ръководител проф.дфн Зл. ДимитроваNo---No
22
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Вътрешноуниверситетски проект по НХТД на тема “Палиативни грижи за борба с болката и по - добро качество на живот”- 2007г., Ръководител доц.д-р Мими СтойчеваNo---No
23
статия
2006    Стойчева М., К.Колева, В.Панчева, Г.Терзиева, Аспекти на професионалното образование и реализация на възпитаниците на Медицински колеж при Университет „Проф.д-рАсен Златаров”- Бургас в прехода към европейска интеграция, С. „Управление и образование“, т.ІІ (2), 2006г., Бургас, с.208-213, ISSN 13126121No---No
24
статия
2005    Стойчева М., Зл.Стоянова, К.Колева,Ст.Караджова, Г.Терзиева, В.Панчева, Професионалната ориентация и мотивация на студентите – фактор за качествено колежанско обучение в условията на глобализацията, С.„ Управление и образование“, т.І(2),2005г., Бургас, с.32-38, ISSN 13126121No---No
25
доклад
2005    Стойчева М., Зл.Стоянова, К.Колева,Ст.Караджова, Г.Терзиева, В.Панчева, Професионалната ориентация и мотивация на студентите – фактор за качествено колежанско обучение в условията на глобализацията, С.„ Управление и образование“, т.І(2),2005г., Бургас, с.32-38, ISSN 13126121No---No