www.btu.bg-Publications
Ас. Гергана Ангелова Ангелова-Попова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
други трудове
2016    Международен курс „PNF Basic Course (PNF 1 PNF 2)” – 2016 г.No---No
2
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Проект към „Научна и художествено-творческа дейност” на Университет „Проф. д-р А. Златаров” – Бургас, на тема: „Ролята на кинезитерапията, естествените физикални фактори и масажа в превенцията, лечението и рехабилитацията на остеопорозата”, ръководител: гл.ас. д-р Снежина ГеоргиеваNo---No
3
доклад
2016    Popova G. Effectiveness of joint mobilisation and Mulligan’s mobilisation with movement techniques in patients after distal radius fracture. International journal KNOWLEDGE Scientific papers vol 13.2, Skopije, 2016, ISSN 1857-92, p. 279-285 , International scientific conference „The teacher of the future” in Durres, R. Albania, 17-19 June, 2016 No---No
4
доклад
2015    Popova G., R. Tasheva. Systematization of functional diagnostic methods after distal radius fracture. Варненски Медицински форум, том 4, 2015, Приложение 3, с. 307-312No---No
5
доклад
2015    Стойчева М., Г. Ангелова-Попова. Проучване на личностно-професионалната насоченост и мотивация на кандидат-студенти от специалности по здравни грижи в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас. Internetional Journal Scientific and Applicative papers Vol 11/2, 2015, p. 204-209, Institute of knowledge managment, Skopje, Macedonia No---No
6
доклад
2015    Popova G., Zl. Stojanova-Borisova. Effectivness of mud and lye from Pomorie for improving patients’ clinical parameters and health status. Management and Education, book 5, vol. 11, 2015, p. 78-83No---No
7
доклад
2015    -Popova G., R. Tasheva. Analysis and rationale of functional diagnostic methods after distal radius fracture. 7-ми Национален конгрес с международно участие на Асоциацията на физиотерапевтите в България, 05-07 юни 2015, София, БългарияNo---No
8
Проект с Европейско финансиране
2014    „Студентски практики”, проект финансиран по ОП „Развитие на човешките ресур-си, съфинансиран от Европейския социален фонд – като академичен наставник.No---No
9
други трудове
2014    Курс „Мобилизация на периферните нерви” – 2014 г.No---No
10
други трудове
2014    Курс „Мануална мобилизация на долна част на тялото и долен крайник” – 2014 гNo---No
11
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Проект по договор № НИХ – 314/2014 към Университет „Проф. д-р А.Златаров” – Бургас, тема: „Ролята и мястото на таласотерапията и балнеологичните ресурси в Бургаски регион за профилактика и рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система”, ръководител: доц. д-р М. МаринкевNo---No
12
Проект от фонд „Научни изследвания”
2014    Управление на спортно-състезателната и спортно-тренировъчната дейност в Университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас – основа за високи спортни постижения сред студентската младеж”, ръководител: доц. д-р Георги ДимитровNo---No
13
статия
2013    Стоянова-Борисова Зл., Г. Ангелова-Попова. Възстановителният процес при студенти – спортисти занимаващи се със спорта лека атлетика. Годишник на У-т „Проф. д-р А. Златаров”- Бургас, 2013, том XLIINo---No
14
доклад
2013    Георгиева, С., Р. Димитрова, Г. Ангелова-Попова. Профилактика на хипотрофията при деца с увреждания в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, надежда и любов” – гр. Бургас. Варненски медицински форум, Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2013, том 2 (1), с.47-52, ISSN 1314-8338;No---No
15
доклад
2013    Георгиева, С., Г. Ангелова-Попова, Р. Димитрова. Опит на родители и специали-зирани дневни центрове за удовлетворяване на специфичните нужди на деца с разтройства от аутистичния спектър. Варненски медицински форум, Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2013, том 2 (1), с.41-45, ISSN 1314-8338;No---No
16
други трудове
2013    Международен курс „Brian Mulligan’s Consept - Mobilization with movement, NAGS, PRP’s, ETC A B Parts (Upper No---No
17
други трудове
2013    Обучение „Невромускулен тейпинг А-горен квадрант, 2013No---No
18
други трудове
2013    Обучение “ Мекотъканна мобилизация на лумбосакрална област и долен крайник”, 2013 No---No
19
доклад
2013    Попова Г. Ефективност на позиционно освобождаващата терапия при пацинти след фрактура на дисталния радиус. Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 52, серия 8.1, Здравна промоция и превенция, 2013No---No
20
Проект от фонд „Научни изследвания”
2012    Проект по договор № 243/2011-2012г., тема: „Алтернативни медико – социални грижи и рехабилитация за деца с увреждания в Бургаска община, ръководител на проекта: доц. д-р Мими СтойчеваNo---No
21
статия
2012    Георгиева, С., Г. Ангелова-Попова, Р. Димитрова. Дневен център към Дом за Медико-социални грижи за деца „Вяра, надежда, любов” – Бургас – в помощ на децата с аутизъм и техните близки. Годишник на У-т „Проф. д-р А. Златаров”- Бургас, 2012, том XLI (1), с. 201-205;No---No
22
статия
2012    Ангелова-Попова Г. Потребности и очаквания на родителите на деца с аутизъм от специализираните дневните центрове. Годишник на У-т „Проф. д-р А. Златаров”- Бургас, , 2012, том XLI (1), с. 206-210;No---No
23
други трудове
2012    Обучение „Юмейхотерапия” – 2012 г.No---No
24
доклад
2011    Стойчева М., Г. Ангелова-Попова. Стратегически възможности за развитие на от-делението по „Физикална и рехабилитационна медицина” към МБАЛ-Бургас АД. Конференция с международно участие, сп. Управление и образование, 2011, т.VII(1); No---No
25
Проект от фонд „Научни изследвания”
2010    Проект по договор № 224/2010г., тема: “Медико-социална рехабилитация на воде-щите социално-значими заболявания в Бургаски регион, ръководител на проекта: доц. Бакалова;No---No
26
други трудове
2006    Курс „Muscle relaxation and stretching in manual therapy” – 2006 гNo---No