www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Катажина Попова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    «Птиците в българската фразеология». B: Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград, 2016, ISBN 978-954-00-0085-5, стр. 197-203.No---No
2
цитати
2016    •Frazeološka tematska monografija “PROSTOR IN ČAS FRAZEOLOGIJI”, ISBN 978-961-237-813-4, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016, Ljubljana, Slovenia, str. 10 – Катажина Попова. No---No
3
статия
2016    «Концепты границы дома как фрагмент балто-славянской языковой картины мира»,Frazeološka tematska monografija “PROSTOR IN ČAS V FRAZEOLOGIJI”, ISBN 978-961-237-813-4, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016, Ljubljana,Slovenia, s. 467-477.No---No
4
статия
2015    „Езиково-културологичен образ на плодове в балто-славянската езикова картина на света”, Славистиката - пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, ISBN 978-619-202-083-5, 2015 г., стр. 29-39. No---No
5
цитати
2015    Ирина Манова. Концепт «слива» в русской и болгарской лингвокультурах. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. ISBN: 978-954-00-0044-2, УИ «Неофит Рилски» - Благоевград, 2015 г., стр. 185 – Попова, Катажина. „Названията на дървета и храсти в езиковата картина на света (върху славянски и литовски материал)”, ISBN: 978-954-490-148-6, Изд. ЕКС-ПРЕС Габрово, 2010 г., с. 1-135. No---No
6
цитати
2015    Надежда Николова. Ябълката в езиковата картина и народната култура – славянски паралели. В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. ISBN: 978-954-680-976-6, УИ «Неофит Рилски» - Благоевград, 2015 г., стр. 224 – Попова, Катажина. „Названията на дървета и храсти в езиковата картина на света (върху славянски и литовски материал)”, ISBN: 978-954-490-148-6, Изд. ЕКС-ПРЕС Габрово, 2010 г., с. 1-135.No---No
7
статия
2015    «Религиозна терминология в обучението по полски език като чужд от позициите на когнигивизма», Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. ISBN: 978-954-680-976-6, Югозападен университет «Неофит Рилски» - Благоевград, 2015 г., стр.67-72. No---No
8
статия
2015    «Прагът като пространствен културологичен знак», Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури», Том I. Езикознание, Университетско издателство, 2015 г. «Св. Климент Охридски», ISBN 978-954-07-4045-4, 139-145. No---No
9
статия
2015    „Птиците в българската и полската фразеология” В: Нaучни трудове на Русенския университет, ISSN 1311-3321, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2015 г., том 54, серия 6.3, стр. 34-39.No---No
10
статия
2014    „Образът на трепетликата в балто-славянската езикова картина на света». В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката, ISBN: 978-954-524-944-0. Университетско издателство ”Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014 г., стр. 192 – 199.No---No
11
статия
2014    «Гранични концепти на дома като фрагмент от българската езикова картина на света». В: Нaучни трудове на Русенския университет , том 53, серия 6.3, ISSN 1311-3321, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе 2014 г., стр. 18 – 22.No---No
12
статия
2014    «Языковая категоризация деревьев в балто-славянских языках», XIX Державинские чтения, Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Филологический факультет, Санкт-Петербург 2014 г., ISBN 978-5-8465-1428-7, стр. 47-50.No---No
13
статия
2013    «Образът на дървото в българската и полската езикова картина на света”. В: Нaучни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.3, ISSN 1311-3321, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе 2013 г., стр. 22 – 27. No---No
14
статия
2013    «Семантично-културологична интерпретация на фразеологизмите с комронент “камък”. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. ISBN: 978-954-680-908-7, Университетско издателство «Неофит Рилски» - Благоевград, 2013 г., стр. 83 – 90.No---No
15
статия
2013    «Мястото на чуждоезиковата религиозна терминология в интерактивния тренинг». – В: Отговорен туризъм 2020, том 2, Изд. «Наука и икономика», ИУ – Варна, 2013 г., ISBN 978-954-21-0666-1, стр. 334-338.No---No
16
статия
2013    «Образът на дряна в българската езикова картина на света». – В: Езиково-литературни кодове в социалното и образователното пространство. Международен сборник с научни статии, Бургас, 2013 г., ISBN 978-954-8422-95-6, стр.139-144. No---No
17
статия
2013    „Language and cultural image of fruits in Balto-Slavic linguistic worldview”. – Humanities and Social Sciences Review (USA), ISSN 2165- 6258::2013 Volume 02, Number 01, Copyright University Publications. net., 2(1): р. 259-270, http://www.universitypublications.net/hssr. No---No
18
статия
2013    «Христианская символика в славянской арбореальной фразеологии» В: Христианство и славянское культурное наследие, Часть I, Кемерово (Русия), 2013, стр. 279-286, ISBN 978-5-8154-0268-3, ISBN 978-5-8154-0269-0.No---No
19
статия
2012    „Когнитивно-семантичен анализ на фразеологизми, основани на сетивен първоизточник осезание”. – В: Езикът и културата в съвременния свят. Изд. Университет „Проф.д-р Асен Златаров”- Бургас. Бургас, 2012 г., ISBN 978-954-8305-24-2, стр. 383-391.No---No
20
статия
2012    «Синхрония и диахрония като взаимно допълващи се критерии в когнитивни фразеологични изследвания». – В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том 1.Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, ISBN 978-954-07-3457-6, стр. 136-141.No---No
21
статия
2012    «Етноними в обучение по полски език». – В: Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование. Изд. ЕКС-ПРЕС, ISBN 978-954-490-359-6. Габрово, 2012 г., стр. 75-80.No---No
22
цитати
2011    Емилия Недкова. Фразеологизмите като знаци в езика на културата (върху материал от български, сръбски и руски език), ЛЕНИ-АН, 2011 г., ISBN 978-954-8190-83-1, на стр.77 и на стр. 87 цитирана е Попова, Катажина. „Защо е щастлив роденият с риза?” – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография,сборник, първо изд., БАН Марин Дринов. София, 2008 г.,ISBN 978-954-322-166-0, стр. 71-79.No---No
23
статия
2011    „Иронията като начин за откриване на истината върху български, полски и литовски фразеологичен материал”. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянски езици, литератури и култури. Изд. СУ „Св. Климент Охридски”, 2011 г., Лектура. София, ISBN 978-954-92732-1-2, стр. 211-217.No---No
24
монография
2010    „Названията на дървета и храсти в езиковата картина на света (върху славянски и литовски материал)”, ISBN: 978-954-490-148-6, Изд. ЕКС-ПРЕС Габрово, 2010 г., с.1-135.No---No
25
статия
2008    „Защо е щастлив роденият с риза?” – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография, сборник, първо изд., 2008 г., БАН Марин Дринов. София, ISBN 978-954-322-166-0, стр. 71-79. No---No
26
статия
2008    „Открытие лингвокультуры в процессе обучения иностранному языку”. – Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних. Славистичко друштво Србије, Београд, 2008 г., стр. 267-270.No---No
27
статия
2008    „Nauczanie słownictwa specjalistycznego. Koncepcja podręcznika “Gościnność po polsku. Zapraszamy do restauracji”. – W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Pod red. Wł. T. Miodunki i A. Seretny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2008, str. 517-523. No---No
28
статия
2006    „Някои аспекти на обучението по чуждоезикова лексика от позициите на когнитивизма». [ в:] Сборник. Втора Международна Конференция „Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2006 г.,стр. 29-33.No---No
29
статия
2005    „Jak się czuje polski chrząszcz w bułgarskiej trzcinie?”, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2005 r.,стр. 93-95.No---No
30
статия
2004    „Język specjalistyczny w nauczaniu Bułgarów języka polskiego jako obcego”, [w:] Wrocławska Dyskusja o Języku Polskim jako Obcym. Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wrocław 2004 r.,стр. 71-75.No---No
31
статия
2001    «Профессиональное обучение кадров для обслуживания польских туристов на болгарских курортах”, [в:] Туризм – Практика – Проблемы – Перспективы, Минск /Беларусь/, 2001 г., стр. 88-89. No---No
32
статия
2000    Kilka uwag na temat nauczania frazeologii polskiej jako obcojęzycznej [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin (Polska), 2000 r., стр. 365-371.No---No
33
учебно пособие
1999    „Bułgarskie wybrzeże nadczarnomorskie”(Българско черноморско крaйбрежие) написано всъавторството с Веселин Чуковски, изд. Университет „Проф. д-рАсен Златаров”-Бургас, 1999., стр. 90. No---No
34
статия
1999    «Лингвострановедческая роль фразеологизмов при обучении иностранному языку студентов-нефилологов», [ в: ] Туризм на порозi ХХІ столiття: освiта, культура, екологiя. Киев /Украина/, стр.173-175.No---No
35
статия
1994    „За някои аспекти на сравнителното обучение по полски и български език в условията на прехода към нови обществени ценности», [в:] Проблеми на ориентиране на обучението и квалификацията на туристическите кадри към изискванията на пазарната икономика. Варна, 1994 г., стр. 73-84. No---No