www.btu.bg-Publications
Ас. Аглика Стаматова Богословова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2015    1.Богословова, А, Чешкият език в чат комуникацията, Научна конференция с международно участие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“, Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 24 – 25. 09. 2015.No---No
2
статия
2014    3.Богословова, А, Специализираният език в междукултурното общуване – гарант за качествено чуждоезиково обучение, Международна научна конференция “Интелигентна специализация на България”, Ботевград, 13,14 юни 2014.No---No
3
доклад
2014    2.Богословова, А, Речниковият запас в чешки език и неговите исторически промени, Международна научна конференция по повод 20-годишнината от създаване на специалността Славянска филология, Благоевград, 16-17 октомври 2014.No---No
4
доклад
2013    4.Богословова, А, Семантиката в речниковия запас при обучението по чужд език, Международна научна конференция “Отговорен туризъм 2020”, Варна, 4 октомври 2013.No---No
5
доклад
2012    5.Богословова, А, Комуникативност и граматика при обучението по чужд език, сборник с научни материали “Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас 2012.No---No
6
доклад
2011    6.Богословова, А, Езикът като матерен и чужд в процеса на езикова комуникация на примера на чешки език, VI Международна научна конференция ”Продуктивни езикови умения за академични цели“, Варна, 7-8 октомври 2011.No---No
7
доклад
2008    7.Богословова, А, Преводът като средство при обучението по чужд език, V Международна научна конференция “Езикът – феномен без граници”, Варна,12-14 юни 2008.No---No
8
доклад
2007    8.Богословова, А, Тенденции в развитието на туризма и в подготовката на туристически кадри в България преди и след приемането и в ЕС, Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Ст. Загора, 6-7 юни 2007.No---No
9
доклад
2006    9.Богословова, А, Някои съображения по въпросите на народопсихологията на чешкия и словашки турист и обучението на туристически кадри у нас, Международна научна конференция “Науката в условията на глобализацията през XXI век”, Ст. Загора, Сборник научни доклади, том V, стр.52 – 54, 1-2 юни 2006.No---No
10
доклад
2005    10.Богословова, А, Туристическият продукт като реклама и средство за приобщаване на България към ЕС, Научна конференция с международно участие, Ст. Загора, Сборник научни доклади, том VI, стр.350 – 354, 2-3 юни 2005.No---No
11
доклад
2004    11.Богословова, А, Чуждоезиковото обучение в основата на конкурентноспособния туризъм, III международна конференция “Езикът – средство за образование, наука и професионална реализация”, Варна, 10-12 юни 2004.No---No
12
доклад
2002    12.Богословова, А, Туризм в Болгарии и проблеммы в сфере экологии, Международная научно-практическая конференция „Туристический феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия”, Донецк, Украйна, май 2002No---No
13
доклад
2001    13.Богословова, А, Специфика обучения иностранным языкам при професиональной подготовке кадров в туризме, Международная научно-практическая конференция „Туризм: практика, проблеммы, перспективы”, Минск, Беларусь, април 2001No---No
14
доклад
1999    15.Богословова, А, Ролятя на кадрите при обслужването на туристи на примера на чешки и словашки контингент, Научна конференция с международно участие, Варна, Сборник научни доклади, том II, стр. 42 – 46, юни 1999.No---No
15
доклад
1999    14.Богословова, А, Некоторые аспекты в обучении иностранным языкам в Коледжах по туризму в связи с изменениями, наступившими в туристической отрасли, Международна научно-практическа конференция “Туризм на порозi XXI столiття: освiта, культура, екологiя”, Киев, Украйна, 18-20 май 1999No---No
16
доклад
1998    16.Богословова, А, По някои проблеми в съвременното развитие на чешкия език, Годишник на Колежа по туризъм А. Константинов – Бургас, Бургас, 1998.No---No
17
доклад
1995    17.Богословова, А, Тренировъчни упражнения за развитие на говорните навици в началния етап на обучението по чужди езици, Годишник на Института по международен туризъм А. Константинов – Бургас, стр. 138 – 146, Бургас,1995.No---No
18
доклад
1994    18.Богословова, А, По някои проблеми в преподаването на втори /славянски/ език в новите условия на пазарната икономика, Научно-практическа конференция “Проблеми на ориентиране на обучението и квалификацията на туристическите кадри към изискванията на пазарната икономика”, Варна, сборник доклади, стр. 45 – 49, 1994.No---No