www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Павлик Рахнев Рахнев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
цитати
2016    Darya Sirakova, Silvija Letskovska, K. Seymenliyski DEVELOPMENT OF MODEL THE DISCRETE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH THE SYNCHRONIZED FIELD WITH DATUM, BSU, 2016, Burgasцитиран труд:P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva,Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX ICEST, 16–19 june, 2004, Bitola, MakedoniaNo---No
2
цитати
2016    Darya Sirakova, Silvija Letskovska, K. Seymenliyski CREATION OF CONTINUOUS MODEL OF THE STATE OF INDUCTION MOTOR IN THE ESTABLISHED DATUM, BSU, 2016, Burgasцитиран труд:P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX ICEST, 16–19 june, 2004, Bitola, MakedoniaNo---No
3
доклад
2016    Liliya Staneva, Ivaylo Belovski, Anatoliy Alexandrov and Pavlik Rahnev, Mathematical model of thermoelectric Peltier module, International scientific conference ICEST 2016, Ohrid, Makedonia.No---No
4
доклад
2016    Ginko Georgiev, Silviya Letskovska, Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Determination of Harmonics Level in Local Electrical Distribution System, International scientific conference ICEST 2016, Ohrid, Makedonia;No---No
5
доклад
2016    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Solar cells on textil materials, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 26–28 October 2016, Sliven, Bulgaria;No---No
6
доклад
2016    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski, Еlectronics integrated in textile materials, XVIII National Textile Conference NTC 2016, 26–28 October 2016, Sliven, BulgariaNo---No
7
цитати
2015    Силвия А. Лецковска и Камен Сейменлийски, ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ, НК с международно участие - Сливен 2015 - Известия на СУ - Сливен, том 29, кн.2, стр. 64-67, 2015цитиран труд:П. Рахнев, С. Лецковска, Слънчевите панели–настояще и бъдеще, "Предизвикателства пред ВО и научните изследвания в условията на криза”, МНК, БСУ, Бургас, 2010.No---No
8
цитати
2015    Силвия Лецковска и Камен Сейменлийски, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ, , Годишник БСУ, 2015цитиран труд:[1].S. Letskovska, K. Seymenliyski and P. Rahnev, Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education ICEST 2014-XLIX International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, Serbia, Nis, June 25 - 27, 2014.No---No
9
цитати
2015    Даря Сиракова, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ, Годишник БСУ, 2015цитиран труд:K. Seimenliyski, T. Zanev, P. Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, MakedoniaNo---No
10
цитати
2015    Даря Сиракова, Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ С ОРИЕНТАЦИЯ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ, Годишник БСУ, 2015цитиран труд:[1].P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia.No---No
11
цитати
2015    Кремена Димитрова, Гинко Георгиев, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, Годишник БСУ, 2015цитиран труд:[2].Kamen D. Seymenliyski, Pavlik R. Rahnev, Silvija A.Letskovska, Tzanko T. Zanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, YugoslaviaNo---No
12
цитати
2015    Кремена Димитрова, Гинко Георгиев, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, Годишник БСУ, 2015цитиран труд:[1].K. Seimenliyski, T. Zanev, P. Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia.No---No
13
цитати
2014    Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski,Renewable Energy Sources and Pricing of ElectriReceive, Journal of Energy and Power Engineering 8 (2014) 896-901, USAцитиран труд: Rahnev P., S. Letskovska, Solar panels - present and future, MNC "Challenges to Higher Education and Scientific Research in the crisis," Burgas Free University, Burgas, 2010, Bulgaria.No---No
14
цитати
2014    Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski,Renewable Energy Sources and Pricing of ElectriReceive, Journal of Energy and Power Engineering 8 (2014) 896-901, USA цитиран труд: K. Seymenliyski, S. Mollova, P. Rahnev, State of the Tariff Policy in Power System in Bulgaria: Jubilee National Conference - Ten years of the establishment of a National Military Institute "Vasil Levski", May 21-25, 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Proc. p. 100-105, ISBN 978-954-753-095-9No---No
15
цитати
2014    Silvija Letskovska and Kamen Seymenliyski,Renewable Energy Sources and Pricing of ElectriReceive, Journal of Energy and Power Engineering 8 (2014) 896-901, USAцитиран труд:K. Seymenliyski, S. Letskovska, P. Rahnev, Theefficiency of tariff policy in the power system of Bulgaria,presented at the Conference Proceedings―Ten Years ofthe Establishment of a National Military Institute “VasilLevski” [Online], Veliko Tarnovo, Bulgaria, May 21-25,2012, pp. 91-100No---No
16
цитати
2014    Kr. Dimitrova, K. Seymenliyski, Alternate solutions of a control loop for solving the module of the vector of the main stream traction of three-phase asynchronous electrical motors, BFU, 2014цитиран труд:С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, стр. 33-36, 2011No---No
17
учебно пособие
2014    Ив. Беловски, Й. Георгиев, П. Рахнев, Полупроводникови елементи, Ръководство за упражнения, Бургас, 2014;No---No
18
статия
2014    Д. Парашкевов, К. Сейменлийски, П. Рахнев, Параметри на резистивни слоеве от нихром и основни методи за тяхното полагане, Годишник БСУ, 2014, стр. 202-208,ISSN 1311-221-XNo---No
19
доклад
2014    Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski and Pavlik Rahnev, Laboratory Equipment for Hydrogen Energy Education, ICEST 2014, Nis, Serbia;No---No
20
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Изследване на ефективността от използването на светлинни източници за жилищно осветлениеNo---No
21
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    ФОРМИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОАКТИВНИ КРИСТАЛНИ ФАЗИ СЪС СПОНТАННА ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВЪВ ВИНИЛИДЕНФЛУОРИД − ХЕКСАФЛУОРОПРОПЕНОВ СЪПОЛИМЕР/СИЛИКАТНИ НАНОКОМПОЗИТИNo---No
22
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ХИБРИДНИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИNo---No
23
доклад
2013    P. Rahnev, D. Kiryakova, L. Borisova and At. Atanassov, Electrical Properties of Poly(Vinylidene Fluoride-COHexafluoropropylene) Nanocomposites with Nanoclays, XLVIII International scientific conference ICEST 2013.No---No
24
доклад
2013    P. Rahnev, S. Letskovska, D. Parachkevov and K. Seymenliyski, Sputtering of Thin Films on Flexible Substrates, XLVIII International scientific conference ICEST 2013;No---No
25
доклад
2013    P. Rahnev, S. Letskovska, Metal – Polymer Based Power Bulk Resistors, XLVIII International scientific conference ICEST 2013;No---No
26
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Оборудване и технология за хибридни интегрални схемиNo---No
27
доклад
2012    Б. Ч. Мечков, П. Р. Рахнев, В. И. Мечкова, С. К. Едрев, И. А. Кънчева, „Европейские директивы и соответствие параметров энергоэффективных источников света для замены ламп накаливания”, X Международная конференция „Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики”, Саранск, декември, 2012;No---No
28
доклад
2012    К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Повишаване ефективността на тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, Сборник трудове - стр. 91-100;No---No
29
доклад
2012    К. Сейменлийски, Ст. Моллова, П. Рахнев, Състояние на тарифната политика на електроенергийната система на България, ,,Юбилейна НК - 10 години от създаването на НВУ„Васил Левски”, 2012, Сборник трудове - стр. 101-105;No---No
30
статия
2012    С. Лецковска, Ст. Моллова, П. Рахнев, Възможности за модифициране на действащите тарифи за заплащане на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2012, стр. 256-263;No---No
31
цитати
2011    К. Сейменлийски, Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, Колор Принт, Варнацитиран труд:Seymenliyski K.D, T. Zanev, P. R. Rahnev, S.A.Letskovska, M. P. Ucheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIXI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, june, 16-19, 2004, Bitola, MakedoniaNo---No
32
цитати
2011    К. Сейменлийски, Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, Колор Принт, Варнацитиран труд:Seymenliyski K.D, P. R. Rahnev, S.A.Letskovska, T. Zanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October, 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, YugoslaviaNo---No
33
цитати
2011    С. Лецковска, П. Рахнев,Материалознание за електрониката, 2008цитиран в:С. Лецковска, Нучно-технически методи за криминалистично изследване на материали, вещества и изделия, , Годишник БСУ, 2011No---No
34
цитати
2011    П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010г.цитиран в:Ст. Моллова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Висше техническо образование и дистанционните технологии, Годишник БСУ, 2011No---No
35
статия
2011    П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010г.Цитиран в:Ст. Моллова, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Висше техническо образование и дистанционните технологии, Годишник БСУ, 2011No---No
36
статия
2011    С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, стр. 33-36, 2011;No---No
37
статия
2011    К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Технически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия, Годишник БСУ, стр. 74-78, 2011No---No
38
доклад
2010    П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010 г.,стр. 744-749;No---No
39
доклад
2010    97.П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Технологии и тенденции на дистанционното обучение във висшето образование, Иновации в образованието, ШУ "Еп. К. Преславски", стр. 740-744, 2010 г.;No---No
40
доклад
2010    П. Рахнев, С. Лецковска, Слънчевите панели – настояще и бъдеще, МНК "Предизвикателства пред ВО и научните изследвания в условията на криза”, БСУ, Бургас, 2010;No---No
41
доклад
2010    П. Рахнев, С. Лецковска, Д. Парашкевов, Температурни зависимости при соларните клетки, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010;No---No
42
доклад
2010    К. Сейменлийски, Ст. Моллова, С. Лецковска, П. Рахнев, Дистанционно обучение на студентите в техническите вузове, МНК на БСУ "Предизвикателства пред ВО и научните изследвания в условията на криза”, 2010;No---No
43
доклад
2010    П. Рахнев, Ст. Моллова, С. Лецковска, Съвременно състояние на системата за дистанционно обучение, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010;No---No
44
доклад
2010    Стоянка К. Моллова, Силвия А. Лецковска, Павлик Р. Рахнев, Web-базирана среда за обучение на студенти в инженерите специалности, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010;No---No
45
доклад
2010    П. Рахнев, С. Лецковска, Ст. Моллова, Проблеми на дистанционното образование, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2010;No---No
46
доклад
2009    D. Parashkevov, P. Milucheva - Mandajieva, P. Rahnev, Resistive cermet thin films deposited on solid and flexible substrates, Proceeding of a 12-th International Conference MTCM 2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria;No---No
47
статия
2009    P. Rahnev, D. Parachkevov, Manufacturing of Nichrome Thin Film Potentiometer, Annual Journal of Electronics, 2009, р. 244-245, ISSN 1313-1842;No---No
48
доклад
2009    P. Rahnev, P. Milousheva, D. Parashkevov, Preparation and study of thyn layers of pt - sio2 on different pads, Trakia journal of sciences, The Scientific Serial of Trakia University, Volume 7, 2009, Suppl. 2, International scientific conferenceNo---No
49
доклад
2009    С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Сравнителен анализ на възможностите на предлаганите системи за анализ на изображения в компютърната микроскопия, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2009;No---No
50
доклад
2009    С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Компютърна микроскопия - анализ и възможности, НК с международно участие „Образователни технологии”–Сливен, 2009;No---No
51
доклад
2009    Силвия А. Лецковска, Павлик Р. Рахнев, Стоянка К. Моллова, Компютърни системи за анализ на изображения в образователната дейност, НК с международно участие „Образователни технологии” – Сливен, 2009;No---No
52
доклад
2009    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski, Dimitar Parachkevov, Trimming the film resistors for high voltage and high current (power) application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, SerbiaNo---No
53
доклад
2009    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov, Power resistors for high frequency application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, Serbia;No---No
54
доклад
2009    Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev and Kamen Seymenliyski, Using Optical Analyzer for Student Education, SIELA 2009, SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8;No---No
55
доклад
2009    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Dimitar Parachkevov, Problem in using polymer substrates for solar cells, SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8No---No
56
статия
2009    P Rahnev, S. Letskovska, Trimming the film resistors for high voltage and high current (power) application, XV Mejunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2009, Novi Sad, SerbiaNo--No
57
учебник
2008    Лецковска С., П. Рахнев, Материалознание за електрониката, 2008 г., ISBN 978-954-8468-04-6, 2008No---No
58
доклад
2008    С. Лецковска, П. Рахнев, Използване на анализатор на изображение за образователни цели, ТУ-София, ИПФ-Сливен, НК с международно участие „Образователни технологии”, 2008;No---No
59
доклад
2008    П. Рахнев, С. Лецковска, Възобновяеми енергийни източници – методика за изследване на соларни клетки, ТУ-София, ИПФ-Сливен, НК с международно участие „Образователни технологии”, 2008; No---No
60
доклад
2008    С. Лецковска, П. Рахнев, Комплексът микроскоп-компютър като средство за изследване и образователна дейност, ТУ-София, ИПФ-Сливен, НК с международно участие „Образователни технологии”, 2008; No---No
61
доклад
2008    П. Георгиев, П. Рахнев, К. Сейменлийски, Непосредствен честотопреобразувател за асинхронно електрозадвижване, Научна конференция с международно участие на тема: “Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”, БСУ, Бургас, 2008No---No
62
доклад
2008    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Germanium Photo Detectors, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, SerbiaNo---No
63
доклад
2008    Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev, Computers Optic Microscopy for Education Electronics, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, Serbia;No---No
64
статия
2008    P Rahnev, S. Letskovska, Germanium Photo Detectors, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, Nis, SerbiaNo--No
65
статия
2007    P. Rahnev and S. Letskovska, Electrical and mechanical parameters of boron carbide, Сп. Машиностроене и машинознание, т.3, стр. 34-36, 2007, ISSN 1312-8612No---No
66
статия
2007    К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система с оси d и q, Годишник БСУ, 2007No---No
67
статия
2007    К. Сейменлийски, П. Рахнев, С. Лецковска, П. Георгиев, Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател в установена координатна система с оси алфа и бета, Годишник БСУ, 2007No---No
68
статия
2007    П. Рахнев, С. Лецковска, Германиеви фотоприемници за инфрачервената област, Годишник БСУ, 2007No---No
69
доклад
2007    Pavlik Rahnev, Silvija Letskovska, Power Resistors With Low Parasitic Inductance, XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 24 - 27 June 2007, Hotel Granit, Ohrid, Macedonia; No---No
70
доклад
2007    Silvija Letskovska, Pavlik Rahnev, Mechanical Properties of Thin Electrical Films, XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 24 - 27 June 2007, Hotel Granit, Ohrid, Macedonia;No---No
71
статия
2007    P Rahnev, S. Letskovska, Power Resistors With Low Parasitic Inductance, XLII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 24 - 27 June 2007, Ohrid, MacedoniaNo--No
72
цитати
2006    Malmkvist, M., Mellberg, A., Rorsman, N., Zirath, H., Grahn, J., Integration of components in a 50-nm pseudomorphic In0.65Ga0.35As-In0.40Al0.60As-InP HEMT MMIC technology, Solid-State Electronics, 50, 5, 2006, ,pp. 858-864.цитиран труд:Rachnev, P., Philippov, Ph., Parashkevov, D., Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate , Thin Solid Films, 1986, (1), pp. 91-95.No---No
73
учебно пособие
2006    П. Рахнев, Ръководство за упражнение по електронни елементи, БСУ, 2006 г.No---No
74
статия
2006    К. Сейменлийски, П. Георгиев, С. Лецковска, П. Рахнев, Вариантно решение на крайно стъпало за широчинно - импулсно регулиране на скоростта на постояннотоков двигател, БСУ, годишник, 2006, стр. 195-200No---No
75
доклад
2006    К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ц. Цанев, П. Рахнев, Полупроводникови преобразуватели в режим на постоянна безтокова пауза, НК с международно участие, Присъединяване на България към Европейския съюз, БСУ, Бургас, стр. 299-305; 2006No---No
76
статия
2006    С. Лецковска, П. Рахнев, К. Сейменлийски, Кредитна система и трансфер на кредити, състояние и перспективи на Болонския процес – повод за размишления, Известия на съюза на учените – Сливен, т. 11, кн.3, стр.104-108, 2006;No---No
77
статия
2006    К. Сейменлийски, С. Лецковска, П. Рахнев, Ц. Цанев, Взаимодействие на преобразувателните устройства със захранващата мрежа в режим на управление на безтоковата пауза, Известия на съюза на учените – Сливен, т. 11, кн.1, стр. 38-41, 2006;No---No
78
статия
2006    П. Рахнев, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Топлопроводящи пасти за монтаж на електронните елементи, Известия на съюза на учените – Сливен, т. 11, кн.1, стр. 35-37, 2006;No---No
79
доклад
2005    Pavlic Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Thermoconductivity of contact pastes for electronics, TECHNOMER 2005-Germany;No---No
80
доклад
2005    Pavlic Rachnev, Neli Simeonova, Silvija Letskovska, Non inductivePolymer Based Power Resistors Polymer Based Power Resistors, TECHNOMER 2005-GermanyNo---No
81
статия
2005    P Rahnev and Letskovska, Non inductive Polymer Based Power Resistors, TECHNOMER 2005-GermanyNo--No
82
цитати
2004    Mellberg, A., InP HEMT technology and applications, Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Hogskola, Issue 2210, 2004, p. 84.цитиран труд:Rachnev, P., Philippov, Ph., Parashkevov, D., Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate , Thin Solid Films, 1986, (1), pp. 91-95.No---No
83
цитати
2004    N. Djipov, P. Rahnev, P. Philipov Polycrystal Aluminium Nitride Material for Thermoconductive Substratesцитиран в:Analysis of High Speed Heterostructure Devices Vassil Palankovski, Siegfried Selberherr Inst. fur Microelectron., Technische Univ. Wien, Austria > Volume 2 Microelectronics, 2004. 24th International Conference No---No
84
цитати
2004    Rachnev P., Philippov Ph., Parashkevov D. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate (1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95.цитиран в:Malmkvist, M., Mellberg, A., Rorsman, N., Zirath, H., Grahn, J., Integration of components in a 50-nm pseudomorphic In0.65Ga0.35As-In0.40Al0.60As-InP HEMT MMIC technology , Solid-State Electronics 50 (5), pp. 858-864 No---No
85
цитати
2004    Rachnev P., Philippov Ph., Parashkevov D. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate( 1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95.цитирана в:2004-Mellberg, A., InP HEMT technology and applications, Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Hogskola No---No
86
цитати
2004    Rachnev P., Philippov Ph., Parashkevov D. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrat e(1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95.цитиран в:2004- Mellberg, A., Nicols, S.P., Rorsman, N., Zirath, H. ,Fabrication and characterization of reactively sputtered TaN thin-film resistors for millimeter wave applications, Electrochemical and Solid-State Letters 7 (11), pp. G261-G263No---No
87
доклад
2004    K. Seimenliyski, T. Zanev, P.Rahnev, S. Letskovska, M. Uscheva, The influence of power converters built with power semiconductor devices on the quality of the electrical energy, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, MakedoniaNo---No
88
доклад
2004    P. Georgiev, S. Neykov, P. Rahnev, S. Letskovska, K. Seymenliyski, M. Uscheva, Current State Regulator of Asynchronous Motor Commanded by Field Orientation, XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 16–19 june, 2004, Bitola, Makedonia;No---No
89
доклад
2004    Ушева М., С. Лецковска, П. Рахнев, К. Сейменлийски, Възможности за обективно оценяване работата на студентите, Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13.06.2004г., БСУ, Бургас, БългарияNo---No
90
доклад
2003    P. Rahnev, N. Simeonova, S. Letskovska, S. Simeonov, D. Parachkevov, Flexible organic substrates and thin deposited films, TECHNOMER 2003, 13-15 November, 2003, GermanyNo---No
91
доклад
2003    P. Rahnev, N. Simeonova, S. Letskovska, S. Simeonov, Untersuchung von hochtemperaturbeständingen Polymerwerkstoffen auf Silikonbasis in hybriden mikroelektronischen Schaltkreisen, TECHNOMER 2003, 13-15.XI, 2003, GermanyNo---No
92
доклад
2003    Р. Rahnev, D. Parashkevov, S. Letskovska, K. Seymenliyski, The NiCr - Al Combination in Thin Film Hybrids, 26 th MIPRO 2003, 19 - 23.05.2003, Opatija, HrvatskaNo---No
93
статия
2003    P. Rahnev, D. Parashkevov, S. Letskovska, K. Seymenliyski, The NiCr - Al Combination in Thin Film Hybrids, 26th convention MIPRO 2003, 19 - 23.05.2003, Opatija, HrvatskaNo--No
94
цитати
2002    Kopf, R.F., Melendes, R., Jacobson, D.C., Tate, A., Melendes, M.A., Reyes, R.R., Hamm, R.A., Yang, Y., Frackoviak, J., Weimann, N.G., Maynard, H.L., Liu, C.T., Thin-film resistor fabrication for InP technology applications, Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures, Volume 20, Issue 3, May 2002, pp. 871-875цитиран труд: Rachnev, P., Philippov, Ph., Parashkevov, D., Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate , Thin Solid Films, 1986, (1), pp. 91-95. No---No
95
цитати
2002    Rachnev P., Philippov Ph., Parashkevov D. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate (1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95.цитиран в:2002-Kopf, R.F., Melendes, R., Jacobson, D.C., Tate, A., Melendes, M.A., Reyes, R.R., Hamm, R.A., (...), Liu, C.T, Thin-film resistor fabrication for InP technology applications , Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 20 (3), pp. 871-875No---No
96
статия
2002    Д. Парашкевов, П. Рахнев, Изготвяне на тънкослойни нихромни потенциометри, Годишншк на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2002, т. ХХХI, стр. 65-68No---No
97
доклад
2002    Д. Парашкевов, П. Рахнев и С. Лецковска, Нихромни и сихромни резистори в хибридните интегрални схеми, Национална конференция с международно участие - ЕЛЕКТРОНИКА 2002, 17 - 18 X 2002, НТС – София;No---No
98
доклад
2002    Kamen D. Seymenliyski, Pavlik R. Rahnev, Silvija A.Letskovska, Tzanko T. Zanev, Interaction processes of converters with power network, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, YugoslaviaNo---No
99
доклад
2002    Silvija A. Letskovska, Pavlik R. Rahnev, Jordan G. Genov, Kamen D. Seymenliyski, Computer based equipment for measuring of limited deformation, XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, October 2-4, 2002, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Yugoslavia;No---No
100
цитати
2001    PITT, P. RAHNEV and C. J. SPEARS , Proceedings of the. Eighteenth Yugoslav Conference on Microelectronics, pp. 287±294. (1990).цитиран в:Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 12, Number 9 (2001), 491-495, DOI: 10.1023/A:1012441223927 K. Pitt, C. Free, Z. Tian and M. JakubowskaA method for the prediction of microwave properties of thick film conductors from physical measurements and d.c. conductivityNo---No
101
доклад
2001    П. Рахнев, Д. Парашкевов, С. Лецковска, К. Сейменлийски, Тънки резистивни слоеве в хибридните интегрални схеми, Юбилейна научна сесия с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, X. 2001;No---No
102
доклад
2001    В. Иванчева, Рахнев П., С. Лецковска, Перспективи в развитието на пиезокерамиката, Юбилейна научна сесия с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, България, X. 2001;No---No
103
доклад
2001    Рахнев П., В. Иванчева, С. Лецковска, Нови технологии в развитието на микроелектрониката, Юбилейна научна сесия с международно участие – “Университетът през третото хилядолетие”, БСУ, Бургас, България, X. 2001No---No
104
статия
2001    Рахнев П., С. Лецковска, К. Сейменлийски, Изготвяне на силицидни (сихромни) резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896XNo---No
105
статия
2001    Рахнев П., С. Лецковска, К. Сейменлийски, Контактно съпротивление при слойни резистори, Годишник, ТУ – Варна, 2001, ISSN 1311-896XNo---No
106
статия
2000    Pavlik Rachnev, The resistivity changes after high voltage pulse treatment, Journal of applied electromagnetism, Special Issue 2000, p. 87-91, ISSN 1109 – 1606, Institute of Communication and Computer Systems, Athens, GreeceNo---No
107
доклад
2000    Pavlik Rachnev, The resistivity changes after high voltage pulse treatment, Second international symposium of Trans Black Sea Region on applied electromagnetism, 27 - 29. 06. 2000, Xanthi, GreeceNo---No
108
доклад
2000    Rahnev Pavlik, Using silicon polymers and ALN as a substrate for thin film hybrids, MIPRO 2000, Opatija, Croatia, May 2000No---No
109
цитати
1999    Philippov, P.I., Rassovska, M.M., Arnaudov, R.G., Ianev, V.A., Gospodinova, M.D., Characteristics of passive Ta-resistive planes embedded in Al-sheet "PCB" - Compatible for integrated MCM-substrates or packaging carriers, Microelectronics International, Volume 16, Issue 1, January 1999, Pages 18-20цитиран труд:Rachnev, P., Philippov, Ph., Parashkevov, D., Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate , Thin Solid Films, 1986, (1), pp. 91-95. No---No
110
цитати
1999    PITT, P. RAHNEV and C. J. SPEARS , Proceedings of the Eighteenth Yug . Conf. Microelectronics, (1990) p. 87цитиран в:Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 10, Number 7 (1999), 519-524, DOI: 10.1023/A:100893A method for the prediction of microwave properties of thick film conductors from physical measurements and d.c. conductivity K. Pitt, C. Free, Z. Tian and M. JakubowskaNo---No
111
доклад
1999    Rahnev Pavlik, Power noninductive htin film resistors, MIPRO 99, Opatija, Croatia, May 1999;No---No
112
доклад
1998    Rahnev Pavlik., The contact resistanse in film hybrids, MIPRO 98, Opatija, Croatia, May 1998No---No
113
статия
1996    Юдов Д., Рахнев П., Бъчваров Ж., Иванов Д., Високочестотен източник за захранване на луминисцентни лампи, “Електронна техника – 96”, Созопол, 1996No---No
114
доклад
1996    Таков Т., Рахнев П., Моделиране на мощни МОS транзистори, “Електронна техника - 96”, Созопол, септември 1996;No---No
115
доклад
1995    T. Тодоров, Таков Т., Рахнев П., Проектиране на мощен VDMOS транзистор, “Електронна техника - 95”, Созопол, България;No---No
116
полезни модели
1991    Удостоверение от 13.03.1991 г. от ТУ - София - ММ “ПРОИЗВОДСТВО НА МИКРОЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ”, София, за внедряване на рационализаторско предложение на прибори СС2Х6,3(2С6,8), кръгови смесители МК1 и МК2 и високочестотен смесител - модулатор МЧ1 с основен конструктор инж. П. Рахнев. Годишна продукция за около 170 хил.лв., заменяща внос от второ направление.No---No
117
доклад
1990    K. Pitt, J. Spears, P. Rahnev, J. Kozlovski, The Structure and composition of Blended Thick Film resistors, ISHM Poland Conference, Wroclaw technical University, 1990No---No
118
доклад
1990    K. Pitt, P. Rahnev, J. Spears, The Effect of substrate and Thermal Treatment on the sheet resistance of Thick Film Conductors, Proc. 18 Yugoslav conference on Microelectronics, Lubljana, 1990;No---No
119
статия
1990    K. Pitt, P. Rahnev, Evalution of the electrical power stability of EMKA 7100 series resistors, Technical report, Middlesex Pоlytechnic microelectronics centre - Lоndon, UK, 1990;No---No
120
доклад
1990    K. Pitt, J. Spears, P. Rahnev, A Review of Failure Modes of Solderen Thick Film Conductors on Alumina and Dielectric Films, Proc. 18 Yugoslav conference on Microelectronics, Lubljana, 19No---No
121
статия
1990    K. Pitt, J. Spears, P. Rahnev, The Effect of Thermal Treatment on the Adhesion of Conductors, Middlesex Polytechnic, Faculty of Engineering, Science and Mathematics, 1990;No---No
122
статия
1989    Видеков В., Гр. Григоров, П. Рахнев, Цанова Сл., Нови стандартизационни документи за техническата документация в микроелектрониката, Стандарти и качество, бр.12, стр. 6-7, 1989 г.No---No
123
статия
1989    П. Рахнев, Правила за оформяне на технологична документация в микроелектрониката, Издателство “Стандартизация” - София, 1989No---No
124
доклад
1989    Boganova N., Rahnev P., Thin film platinium thermo sensors, Semiconductors lasers, microwave IC and satellite television, microelectronic sensors, May 16-21, 1989, Sozopol, BulgariaNo---No
125
доклад
1989    N. Djipov, P. Rahnev, P. Philipov, “Polycrystal Aluminium Nitride Material for Thermoconductive Substrates,” in Proc. of the 17th International Conference on Microelectronics (MIEL), (Niˇs), vol. 2, p. 909-912, 1989No---No
126
статия
1988    Видеков В., П. Рахнев, Гр. Григоров, Приложимостта на единната система за технологична документация в микроелектрониката, Електропромишленост и приборостроене, бр. 6, 1988No---No
127
монография
1988    Рахнев, Автореферат за получаване на научната степен “Кандидат на техническите науки: "Върху някои проблеми на изолационните носещи подложки за тънкослойни хибридни схеми, слоеве от хром-силициев моноокис и тяхното приложение”, София, 1988No---No
128
полезни модели
1988    Удостоверение № 2076/09.05.1988 г. на ВМЕИ “В. И. Ленин” (Научно-изследователски сектор) за внедряване на рационализаторско предложение на “МЧ предусилвател на ХИС” с основен конструктор инж. П. Рахнев. No---No
129
полезни модели
1988    Удостоверение за внедряване №101/09.05.1988 г. (Направление учебно - производствена дейност) в Малка мощност “ПМЕ” на прибор СС2012 с основен конструктор инж. П. Рахнев, с годишно производство за 1987 г. 20 000 броя (80 000 лв.), заменящо внос от първо направление.No---No
130
полезни модели
1988    Удостоверение №101/09.05.1988 г. на ВМЕИ “В. И. Ленин” (Направление учебно - производствена дейност) за внедряване в Малка мощност “ПМЕ” на прибор 2СД с основен конструктор инж. П. Рахнев, с годишно производство за 1986 г. 3 000 броя (12 000 лв.), заменящо внос от второ направлениеNo---No
131
полезни модели
1988    Удостоверение №101/09.05.1988 на ВМЕИ “В. И. Ленин” (Направление учебно - производствена дейност) за внедряване г. в Малка мощност “ПМЕ” на прибор СС2х6,8 с основен конструктор инж. П. Рахнев, с годишно производство 20 000 броя (140 000 лв.), заменящо внос от второ направлениеNo---No
132
доклад
1987    Michov P., Rissovska M., Rahnev P., Thin film in hybrid circuit implementation, The 10-th International Spring Seminar on electronic technology “Progress and education in hybrid microelectronics – May, 18-21, 1987, Sozopol, Bulgaria;No---No
133
статия
1987    Удостоверение № 33-00-167/27.09.1987 г. на ДСО РЕСПРОМ-СОФИЯ, КСТ-ЗСТ “Г. Димитров”.за внедряване на рационализаторско предложение за изработване на изделие “Двоен силициев стабилитрон” за комутационните системи тип КВАНТ с основен конструктор инж. П. Рахнев, заменящо изцяло внос от първо направлениеNo---No
134
цитати
1986    Rachnev P., Philippov Ph., Parashkevov D. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate (1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95.цитиран в труд:1999-Philippov, P.I., Rassovska, M.M., Arnaudov, R.G., Ianev, V.A., Gospodinova, M.D., Characteristics of passive Ta-resistive planes embedded in Al-sheet "PCB" - Compatible for integrated MCM-substrates or packaging carriers, Microelectronics International 16 (1), pp. 18-20No---No
135
статия
1986    Rachnev Pavlik., Philippov Philip., Parashkevov Dimitar. Simultaneous preparation of Cr-SiO and NiCr thin film resistors on a single substrate (1986) Thin Solid Films, 143 (1), pp. 91-95No---No
136
полезни модели
1986    Удостоверение № 94.00.1310/02.10.1986 г. на Комбинат Микроелектроника – Ботевград за внедряване на рационализаторско предложение относно “Изправителна група ГРЕЦ” в корпус ТО 3 до 6.5 А с годишен икономически ефект 11 450 лв. с основен конструктор инж. П. РахневNo---No
137
полезни модели
1986    Удостоверение № 94.00.1310/02.10.1986 г. на Комбинат Микроелектроника – Ботевград за внедряване на рационализаторско предложение относно “Изправителна група ГРЕЦ” в корпус ТО 3 до 6.5 А с годишен икономически ефект 11 450 лв. с основен конструктор инж. П. РахневNo---No
138
доклад
1985    Rachnev P., Philippov Ph., Parachkevov D., Thin film cermet chip resistors for hybrid circuits, 8-th International Spring Seminar on Electro technology – Power semiconductors, Hybrid devices, Prenet, Czechoslovakia, Proс. р. 86-88, 1985;No---No
139
доклад
1985    Rachnev P., Philippov Ph., Parachkevov D., Destruction mechanism of thin film resistors under maximum electrical loading, 8-th International Spring Seminar on Electro technology – Power semiconductors, Hybrid devices, Prenet, Czechoslovakia, Proс. р. 88-90, 1985No---No
140
доклад
1985    Parachkevov D. Rachnev P., Philippov Ph., Flash - evaporation of Ni-Cr wire for fixed cylindrical resistors, Symposium on electronics technology – Proc. vol. II, p.116-118, Budapest, 1985No---No
141
доклад
1985    Rachnev P., Philippov Ph., Parachkevov D., Investigation of the characteristics of negative photo resist used as a dielectric in hybrid integrated circuits, Symposium on electronics technology – Proc. vol. II, Budapest, 1985No---No
142
доклад
1985    Rachnev Pavlik., Philippov Philip., 12 bytes multichip hybrid DAC realized by thin film technology, Proceeding of 13-th Yugoslav conference on Microelectronics, Lubljana, 1985No---No
143
доклад
1985    Rachnev P., Philippov Ph., Parachkevov D., Quality analysis of thin film resistors on AlN substrates, Proceeding of 13-th Yugoslav conference on Microelectronics, Lubljana, 1985;No---No
144
доклад
1984    П. Рахнев, Д. Парашкевов, Ф. Филипов, Изготвяне на тънкослойни бобини за нуждите на ХИС, XIX Научна сесия Ден на радиото 84, 4-5 май, СофияNo---No
145
доклад
1984    Shishkova P., Rachnev P., Philippov Ph., Horozov A., 70 MHz IF preamplifier realized as a hybrid integrated circuit, 29-Intern. Wiss.Koll., TH Ilmenau, DDR, 135-138, 1984No---No
146
доклад
1984    Rachnev P., Philippov Ph., Parachkevov D., Performance of thin resistive films deposited onto substrates for utilizing in power hybrid circuits, Proceeding of 12-th Yugoslav Conference on Microelectronics, NIS, 1984;No---No
147
статия
1983    П. Рахнев, Савов Т., Ф. Филипов, Осем битов цифро - аналогов преобразувател в мултичипно изпълнение, НИИ по оптика – Сборник трудове, София, 1983No---No
148
доклад
1983    П. Рахнев, Коцева И., Влияние на честотата и нивото на носещия сигнал върху параметрите на кръгови смесители с Шотки диоди, Научна сесия ВМЕИ “В. И. Ленин” 83 – Секция VI, 12-14 октомври, 1983, София;No---No
149
доклад
1983    П. Рахнев, Коцева И., Конструиране на кръгови смесители за широк честотен диапазон, XVIII Научна сесия Ден на радиото 83, 6-7 май, 1983, СофияNo---No
150
статия
1983    П. Рахнев, Ф. Филипов, Конструиране на миниатюрни високочестотни кръгови смесител – модулатори, НИИ по оптика, Сборник трудове, София, 1983No---No
151
статия
1983    П. Рахнев, Ф. Филипов, Конструиране на нисковолтови стабилитрони, НИИ по оптика, Сборник трудове, София, 1983No---No
152
статия
1983    Д. Парашкевов, П. Рахнев, Ф. Филипов, Стамова Ц., Влияние на термичната третиране върху R и TCR на нихромин резистори, 1-ви конгрес на физиците, София, 1983No---No
153
статия
1983    Д. Парашкевов, П. Рахнев, Ф. Филипов, Влияние на остатъчната газова атмосфера върху вакуумно отложени резистивни слоеве, 1-ви конгрес на физиците, София, 1983No---No
154
статия
1983    П. Рахнев, Д. Парашкевов, Ф. Филипов, Изготвяне на резистивни слоеве от Cr-SiO2 и CrSi посредством изпарение на два източника, 1-ви конгрес на физиците, София, 1983;No---No
155
статия
1983    П. Рахнев, Д. Парашкевов, Ф. Филипов, Изготвяне на високоомни керметни слоеве от нихром, 1-ви конгрес на физиците, София, 1983;No---No
156
статия
1982    Парашкевов Д., П. Рахнев (Стойчев), Получаване на цилиндрични метализиране заготовки за съпротивления, Симпозиум Физика - Електронизация, Пловдив, 3-5 10. 1982 г., София;No---No
157
доклад
1982    Парашкевов Д., П. Рахнев (Стойчев), Изготвяне на резистивни слоеве на нихром посредством електронно - лъчево изпарение, Симпозиум Физика - Електронизация, Пловдив, 3-5 10. 1982 г., София;No---No
158
доклад
1981    Згурев М., Мочев Г., Стойчев (Рахнев) П., Филипов Ф., Генератор за честота от 6 MHz до 30 MHz в хибридно мултичипно изпълнение, Юбилейна научна сесия на ИСЕ, София, 1981No---No
159
доклад
1981    Парашкевов Д., П. Рахнев, Получаване на керметни слоеве от Cr-SiO посредством двутигелно електронно-лъчево изпарение, ТНТМ в Електронизацията и Кибернетизацията, София, 1981 г.No---No
160
доклад
1979    1Влаев Хр., Градинаров П., П. Рахнев (Стойчев), Петров И., Конструиране и изработване на тънкослойни термодатчици, Научна сесия – 35-години на социалистическата революция в България, София, 1979No---No