www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    6.Договор №НИХ-363/2016 „Моделно изследване на някои параметри, влияещи върху спирачните свойства на лек автомобил” (2016 – 2017). Възложител фонд НИХТД към НИСNo---No
2
учебно пособие
2016    Ръководство по Цифрова схемотехникаNo---No
3
доклад
2016    Mathematical model of thermoelectric Peltier modul, The 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies(ICEST 2016)No---No
4
статия
2016    Intuitionistic Fuzzy Estimations of Noise Filtering in Speech, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2016, т. XLV (1), с.29 – с. 31No---No
5
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор №НИХ-354/2015 „Формализиране, абстракция и виртуализация на кибернетични системи от реално време” (2015) Възложител фонд НИХТД към НИС. No---No
6
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор №НИХ-350/2015 „Изследване на схеми за захранване на светлодиодни източници на светлина” (2015) Възложител фонд НИХТД към НИС. No---No
7
учебно пособие
2015    Методично ръководство по "Автоматизация на проектирането в електрониката"No---No
8
доклад
2015    Intuitionistic fuzzy estimation of a model of a thermoelectric cooling system, presented by neural network, Notes on intuitionistic Fuzzy Set, ISSN 1310-4926, vol.21, 2015, No. 5, 33-39No---No
9
доклад
2015    Място на удара при пътно транспортно произшествие, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, том 2, Бургас, 2015No---No
10
доклад
2015    Математически модел за изследване на преходни процеси в линейна електрическа верига от втори ред, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, том 2, Бургас, 2015No---No
11
Проект от фонд „Научни изследвания”
2014    Договор №ДФНИ-И02/5/2014 „Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на решения” (2014 – 2017) Възложител фонд „Научни изследвания” към МОН. Съвместен проект с Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. Възложител фонд „Научни изследвания” към МОН. No---No
12
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Договор №НИХ-333/2014 „Моделиране на линейни системи в екстремни условия” (2014) Възложител фонд НИХТД към НИСNo---No
13
доклад
2014    Автоматизирано проектиране на електронни схеми моделирани с обобщени мрежи, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, Бургас, 2014 No---No
14
доклад
2014    FH сигнали чрез произволни циклични кодове моделирани с Обобщени мрежи, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, Бургас, 2014 No---No
15
статия
2014    Моделиране процеса на получаване на код на Хеминг с обобщена мрежа, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2014, т. ХLIIІ (1), с.No---No
16
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Договор №НИХ-289/2013 „Моделиране и оптимизиране работата и комуникацията на процеси в многозадачни системи” (2013) No---No
17
доклад
2013    An algorithm for synthesis of families of frequency hopping signals with ideal periodic correlation properties, Information, Comunication and Control systems and Technologies, Year II, No.1/2013, Ruse.No---No
18
доклад
2013    Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", 2013, Шумен No---No
19
доклад
2013    Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", 2013, Шумен No---No
20
доклад
2013    Метод синтеза пар „сигнал с высокой структурной сложностью – приемный фильтр“, 9th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, 2013, Riga, vol. 9, pp. 158 – 161No---No
21
статия
2013    Програмна реализация на компютърна лаборатория на базата ма Matlab-Guide, Годишник на У-т „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2013, 100-102No---No
22
статия
2013    „Програмна реализация на компютърна лаборатория на базата на MATLAB-GUIDE“, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2013, т. ХLII (1), с.100 – с. 102No---No
23
статия
2013    „Електронен часовник, захранващ се от възобновяем енергиен източник и сверяващ се от RDS на радиото, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2013, т. ХLII (1), с.97 – с. 99No---No
24
статия
2013    A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, ISSN 1314-6289, Vol.4, 2013, pp.88 – pp.97No---No
25
статия
2013    An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, ISSN 1314-6289, Vol.4, 2013, pp.80 – pp.87No---No
26
статия
2013    „Разработка цикла лабораторных работ по курсу “Теоретическая электротехника“ в среде MATLAB“, Сборник научных трудов ХІ международной научно – технической конференции „Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики“, Саранск, 2013, УДК 371.214.2:621.3:004.4 с. 392 – с.396 No---No
27
доклад
2012    Алгоритми за построяване на масиви на Костас, Научна конференция с международно участие - MATTEX ШУ „Епископ Константин Преславски 22-24.11.2012, ШуменNo---No
28
доклад
2012    Компютърна лаборатория за синтез на сложни дискретно честотни сигнали, Научна конференция с международно участие - MATTEX ШУ „Епископ Константин Преславски 22-24.11.2012, ШуменNo---No
29
доклад
2012    Някои методи за синтез на дискретно честотни сигнали, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, том VІІІ(1), 2012, БургасNo---No
30
доклад
2012    Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтеза на сложни широколентови сигнали, Научна конференция с конференция с международно участие - MATTEX ШУ „Епископ Константин Преславски 22-24.11.2012, ШуменNo---No
31
статия
2010    Мodeling the nonlinear autoregrassive network with exogenous inputs with Generalized net, Development in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and related topics. Aplications. Vol. II , System Research Institute, Polish Academy of Science. Warsaw, 2010, 223-230No---No
32
доклад
2009    An Improved Method for Synthesis of Families of Costas Arrays, 17th Telecommunications forum TELEFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24 – 26, 2009No---No
33
статия
2009    A Survey of the Correlation Properties of the Generalized Barker Codes, 17th Telecommunications forum TELEFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24 – 26, 2009, pp. 584 – pp. 587No---No
34
статия
2009    „Моделиране на преходни процеси в електрическа верига с MATLAB, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2009, т. ХХХVІІІ (1), с.130 – с. 132No---No
35
статия
2009    Приложение на MATLAB при изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Бургас 2009, т. ХХХVІІІ (1), с.126 – с. 129No---No
36
доклад
2008    Един алгоритъм за целеразпределениеNo---No
37
статия
2007    „Моделиране преминаването на амплитудно – модулирани сигнали през паралелна трептяща система, Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров, Бургас 2007, т. ХХХVІ (1), с.No---No
38
доклад
2007    Електронно обучение – решения, проблеми и перспективиNo---No
39
доклад
2007    Метод за повишаване точността на измерванията при работа с технологични модулиNo---No
40
доклад
2006    Мигновени процеси в невродинамикатаNo---No
41
статия
2005    Определяне честотата на модулация на амплитудно – модулиран сигнал при преминаването му през последователна трептяща система при зададен коефициент на модулация на изходната реакцияNo---No
42
статия
2005    Инварианти на чувствителността при мигновени процеси в електрически веригиNo---No
43
статия
2005    Числен анализ на комутационни процеси в нелинейна капацитивна веригаNo---No
44
доклад
2005    Числен анализ на комутационен процес в нелинейна индуктивна веригаNo---No
45
статия
2005    Моделиране на преминаването на амплитудно – модулирани сигнали през последователна трептяща системаNo---No
46
доклад
2004    За някои трудности при определяне на реакцията на RL и RC вериги при хармонични трептенияNo---No
47
статия
2003    Мигновено превключване в нелинейни капацитивни и индуктивни веригиNo---No
48
доклад
2003    Скокообразно изменение на индуктивност и капацитет в нелинейни едноименни електрически веригиNo---No
49
доклад
2003    За грешки при определяне на параметри на електрически вериги представени като съвкупност от Y - клониNo---No
50
доклад
2002    За някои грешки и анализи при определяне на параметрите на електрически веригиNo---No
51
доклад
2002    За някои трудности и грешки при матричен анализ на електронни схемиNo---No
52
доклад
2001    Параметрично управление на ресурсните интервали на технически системиNo---No