www.btu.bg-Publications
Ас. инж. Емил Сотиров Богословов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2016    Пресмятане на диференциални вериги от автомобилни автоматични трансмисии, XXVI международна конференция на съюза на учените в Стара Загора, 2-3 юни 2016No---No
2
статия
2016    Analytical and Experimental Calculation Inertia of the Oberbeck,s Pendulum, Annual of Asssen Zlatarov University, 2016, v. XLV,p.32-36No---No
3
доклад
2013    Натурални изследвания на задържането на автомобилния поток на кръстовища в Бургас, централна градска част, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2013, ХХLI(1)No---No
4
доклад
2013    Experimental study of traffic volume in Burgas,central zone, BulTrans-2013 Proceedings 16-18 October 2013 SofiaNo---No
5
статия
2013    Автоматизиран избор на лагер по каталог чрез програмата MATLBGIDE, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2013, v.ХLII(1)No---No
6
доклад
2012    Обзор на системите Variable Timing Camshaft и Variable Valve Timing при автомобили Пежо и Ситроен, XXII международна конференция на съюза на учените в Стара Загора, 7-8 юни 2012, Volume II, Number 4, 2012No---No
7
статия
2012    Задачи за изследване на автомобилния поток в гр. Бургас, централна градска част, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“, 2012, XXLI(1) No---No
8
доклад
2010    Характерни неизправности на активна система за улавяне ня твърди частици, отделяни от дизеловите двигатели, Научна конференция РУNo---No
9
статия
2010    Методика за обезпечаване на компютърното учебно място по дисциплината „Основи на автомобилната техника”, годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас, 2010, т. ХХХIХ(1)No---No
10
статия
2008    Влияние на надежността на автомобилната техника върху логистиката на доставката на резервни части, ИЗВЕСТИЯ НА ТУ СЛИВЕН, ISSN1312-3920, №4,2008, стр. 25-29.No---No
11
статия
2006    Some Conclusions About The Appreciation Of An Ijector System Element, Academic Open Internet Journal, ISSN1311-4360, Volume 17,2006.No---No
12
доклад
2006    Влияние на отклонението на регулировъчните параметри на автомобила върху разхода на гориво, Юбилейна научна сесия 2006, НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 20-21.04.2006.No---No
13
доклад
2004    “Параметри за контрол на техническото състояние на датчиците използвани в автомобилите с впръскване на бензин”Шеста научна конференция “Смолян-2004” 26-27 . VI No---No
14
доклад
2002    Метод за тестване на елементите от вторичната верига за високоволтови утечки на автомобилните запалителни системи. Юбилейна научна сесия 2002 “110 години Въздухоплаване в България” ВВВУ “Г. Бенковски” 25 – 26.04.2002 г. стр. 35-39, ISBN 954-713-057-9(т.2)No---No
15
доклад
2002    “Проекто-конструкторска подготовка на студентите в техническите колежи” Научно-техническа конференция с международно участие Ямбол 09-11.10.2002 г., стр. 127-130No---No
16
доклад
2002    Една концепция за тестване на знанията на студентите по дисциплината Машинни елементи”, Научно-техническа конференция с международно участие Ямбол 09-11.10.2002 г., стр.131-134No---No
17
доклад
2000    България и Европейските нормативни документи в областта на пътните превозни средства” Юбилейна научно-техническа конференция Тракийски университет, ТК -Ямбол 10-11.11.2000г.No---No
18
доклад
2000    Използване на MS Excel за изчисляване и построяване на графиките за динамично изчисление на автомобила” Юбилейна научно-техническа конференция Тракийски университет, ТК -Ямбол 10-11.11.2000г.No---No
19
доклад
1997    “Диагностика на ХПК с хидравлично управление превключването на предавките” Юбилейна научна сесия с международно участие ТУ-Варна 8-10.05.1997г.No---No
20
доклад
1997    “Повишаване на мощността на двигателя на автобус “Чавдар 11М4” с цел вграждане на климатична инсталация” Юбилейна научна сесия с международно участие ТУ-Варна 8-10.05.1997г.No---No
21
доклад
1995    “Изследвания за използване на водорода като моторно гориво” Юбилейна научна сесия на ТУ-София с международно участие 11 и 12.10.1995г.No---No
22
доклад
1994    “Приложение на епициклични зъбни механизми като ускоряваща предавка при автомобилите” Научна конференция – гр. Сливен 28-29.10.1994 г.No---No
23
доклад
1994    “Влияние на техническото състояние на автомобила върху разхода на гориво” Научна конференция – гр. Сливен 28-29.10.1994 г.No---No
24
доклад
1992    “Някои идеи за провокиране активността на студентите за усвояване преподавания материал по специалните дисциплини”, Международна конференция на тема: “Техническите колежи проблеми и перспективи” 9-11.09.1992 г. Сл. БрягNo---No
25
доклад
1991    “Сравнителен анализ на антиблокиращата система BOSCH /Германия/ и UPP 110 /Полша/ при вграждането им в автобус “Чавдар 11М4” Научно практическа конференция организирана от Институт по машиностроене и електротехника гр. Добрич 18и19.04.1991 г. No---No
26
доклад
1991    “Алгоритъм и програма за профилиране на фреза за обработване на зъбни колела с прави еволвентни зъби” Научно практическа конференция организирана от Институт по машиностроене и електротехника гр. Добрич 18и19.04.1991 г.No---No
27
доклад
1991    “Вграждане и адаптиране на антиблокираща система UPР 110 в автобус “Чавдар 11М4” Научно практическа конференция организирана от Институт по машиностроене и електротехника гр. Добрич 18и19.04.1991 г. No---No
28
доклад
1991    Някои виждания за курсово проектиране по дисциплините “ТКА” и “АТК” Научна конференция ТУ – Варна 18 и 19.10.1991г.No---No
29
доклад
1991    “Избор на схеми за антиблокиращи системи в съчленени автобуси и автовлакове" Научна конференция, ТУ Варна 18 и 19.10.1991г.No---No