www.btu.bg-Publications
Проф. д-р Нина Георгиева Султанова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2021    Kasarova S., N. Sultanova, Thermal variations of refractive and dispersive parameters of optical polymers, Journal of Physics: Conference Series,doi:10.1088/1742-6596/1762/1/012004, Vol. 1762, 2021, 012004 (6 pages).Yes-66002891744-0.227No
2
статия
2019    Kasarova S., N. Sultanova, R. Kasarov, I. Nikolov, Properties of polymeric materials for optical systems, Proc. SPIE, Vol. 11047, 2019, pp. 110471I-1–110471I-8.Yes-66002891744-0.234No
3
статия
2019    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Refractive index considerations of polymers for optics, AIP Conference Proceedings, Vol. 2075, Issue 1, 2019, https://doi.org/10.1063/1.5091152, pp. 030008-1–030008-5.Yes-66002891744-0.165No
4
статия
2019    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, R. Kasarov, Application of polymers in the design of imaging systems, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, v. XLVIII (1),2019, pp. 7-11, ISSN 2603-3968.No---No
5
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2017    Договор № НИХ-400/2017 „Характеризиране на оптични полимери и използването им в оптичния дизайн” (2017 – 2018); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo--0.216No
6
статия
2017    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, Optical polymers for laser medical applications, Proc. SPIE, Vol. 10226, 2017, pp. 102261J-1–102261J-8.Yes-66002891744-0.216No
7
доклад
2017    S. Kasarova, N.Sultanova, I. Nikolov,R. Kasarov, Optical Polymers in Remote Imaging Devices, SES 2017 Proceedings, pp.354-359, 2017. No---No
8
доклад
2017    Нина Султанова, Стефка Касърова, Радостин Касъров, Ролята на експеримента в обучението по физика на химическите специалности във висшите технически училища, Сборник с доклади от ХLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2017, стр. 114-117.No---No
9
статия
2017    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, Optical polymers for laser medical applications, Proceedings of SPIE, Vol. 10226, pp. 102261J-1–102261J-8, 2017. Yes6602891744-0.216Yes
10
глава от книга
2016    Kasarova S., N. Sultanova and I. Nikolov, Polymer Materials For Advanced Optical Applications, Chapter 3 in Advances in Material Science Research, Vol. 23, ISBN 978-1-63484-459-8, Ed. M. Wythers, Nova Science Publishers, Inc., pp. 135-184, 2016.No---No
11
статия
2016    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, Advanced applications of optical polymers, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 43, pp. 243 – 250, 2016.No---No
12
статия
2016    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Application of optical polymers in lens design, AIP Conference Proceedings, Vol. 1722, pp. 230003-1–230003-4, 2016. Yes6602891744-0.198Yes
13
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор № НИХ-345/2015 „Приложение на оптични полимери при проектирането на оптични елементи и системи” (2015 – 2016); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No
14
учебно пособие
2015    З. Николаева, Н. Султанова, С. Касърова, З. Димитрова, „Ръководство за лабораторни упражнения по физика”, под общата редакция на проф. Н. Султанова, ISBN 978-619-7123-37-1, изд. Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас, 2015.No---No
15
доклад
2015    Стефка Касърова, Нина Султанова, Иван Николов, Приложение на полимерните материали при проектиране на оптични системи, сборник на XLIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Оптика и оптични технологии в образованието”, ISBN 978-954-580-354-3, стр. 158-161, 2015.No---No
16
доклад
2015    Nikolov I., N. Sultanova, S. Kasarova, Оptical and material characterization of polymer materials and samples, SES 2014 Proceedings, ISSN 1313 – 3888, pp. 473-478, 2015No---No
17
статия
2015    Kasarova S., N. Sultanova, I. Nikolov, Polymer materials in optical design, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47, Special Issue B, pp. 44–54, 2015. Yes66028917440.2290.144Yes
18
статия
2015    Kasarova S., N. Sultanova, I. Nikolov, Polymers in lens design for laser applications, Proceedings of SPIE, Vol. 9447, pp. 94471J-1-10, 2015. Yes6602891744-0.216Yes
19
учебник
2014    Н. Султанова, Физика – учебник, ISBN 978-619-7123-17-3, общо 425 стр., Печатна база на университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, второ издание,Бургас, 2014.No---No
20
доклад
2014    Nikolov I., N. Sultanova, S. Kasarova, Polymer materials for NIR and laser applications, SES 2013 Proceedings, ISSN 1313 -3888, pp. 475-480, 2014No---No
21
статия
2014    Nikolov I., S. Kasarova, N. Sultanova, Some aerospace applications of optical polymers, Aerospace Research in Bulgaria, ISSN 1313-0927, Space Research Institute, Vol. 26, pp. 220-242, 2014.No---No
22
монография
2014    N. Sultanova, S. Kasarova, I. Nikolov, Refractive Index Metrology of Optical Polymers, ISBN 978-3-659-55714-9, Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2014. No---No
23
статия
2014    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Laser measurements of the refractive index of polymer solutions, thin films and bulk materials, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 514, 012026 (6 pages), 2014. Yes6602891744-0.231Yes
24
статия
2013    С. Касърова, Н. Султанова, Рефрактометрия на полимерни разтвори и филми, академично сп. „Управление и образование” , том IX (6), стр. 86-93, ISSN 13126121, Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”- Бургас, 2013No---No
25
монография
2013    Нина Султанова, Стефка Касърова, Иван Николов, Рефрактометрия на оптични полимери, ISBN 978-954-8040-74-7, изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Печатница "Балтика-2002", 2013.No---No
26
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Characteristics of optical polymers in the design of polymer and hybrid optical systems, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 40, pp. 258-264, 2013No---No
27
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Characterization of optical properties of optical polymers, Optical and Quantum Electronics, Vol. 45, No 3, pp.221- 232, 2013. Yes66028917441.0780.580Yes
28
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, Refractive index metrology of optical polymers, Journal of International Scientific Publications Materials, Methods and Technologies, Vol. 7, Part 1, pp. 432-443, 2013No---No
29
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Application of optical polymers in plastic or hybrid glass-plastic optics, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 15, No. 1-2, pp. 58-61, 2013. Yes66028917440.5630.261Yes
30
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Договор № НИХ-264/2012 „Изследване сравнителни характеристики на оптични материали” (2012 – 2014); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No
31
статия
2012    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Optical properties of plastic materials for medical vision applications, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 398, 012030 (6 pages), 2012Yes6602891744-0.250Yes
32
статия
2012    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Investigation of optical properties of thin polymer films, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 356, 0120409 (5 pages), 2012Yes6602891744-0.250Yes
33
статия
2011    Нина Султанова и Стефка Касърова, “Сравнителни характеристики на оптични полимери и стъкла”, Юбилейна Научна конференция с международно участие, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 50, сер. 9.1, стр. 102-106, 2011No---No
34
статия
2011    Касърова С.Н., Н.Г. Султанова и Р.К. Касъров, “Изследване на тънкостенни оптични полимери с помощта на ултразвуков ехо-импулсен метод”, Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, бр. 1(121), Юни 2011, стр. 56-58No---No
35
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Договор № НИХ-223/2010 „Определяне на оптични, акустични и някои физикомеханични характеристики на оптични полимери” (2010 – 2011); Ръководител доц. д-р Нина СултановаNo---No
36
статия
2010    Sultanova N., S. Kasarova, Plastic materials for optical applications, Journal of International Scientific Publications Materials, Methods and Technologies, Vol. 4, Part 2, pp. 48-59, 2010. No---No
37
статия
2010    Kasarova S., N. Sultanova, I. Nikolov, Temperature dependence of refractive characteristics of optical plastics, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, No 1, 012028 (6 pages), 2010.Yes6602891744-0.291Yes
38
статия
2009    И. Николов, С. Касърова, Н. Султанова, Оптични измервания и фотонна метрология, сп. “Стандартизация, метрология, сертификация”, ISSN 1310-0831, № 6, 2009, стр. 14-20.No---No
39
статия
2009    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Optical properties of thin polymer films, Proc. SPIE, Vol. 7501, 2009, pp.75010PYes6602891744-0.226Yes
40
статия
2009    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Refractive characteristics of thin polymer films, Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 11, Iss.10, pp. 1440-1443, 2009Yes66028917440.4330.285Yes
41
статия
2009    Sultanova N., S. Kasarova and I. Nikolov, Dispersion properties of optical polymers, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 116, Iss.4, pp. 585-587, 2009.Yes66028917440.4330.257Yes
42
учебник
2008    Н. Султанова, Физика – учебник, ISBN 978-954-8422-49-9, общо 419 стр., Печатна база на университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, Бургас, 2008 г,второ издание ISBN 978-619-7123-17-3,2014.No---No
43
статия
2008    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Three-wavelength laser microrefractometer, Proc. SPIE, Vol. 7027, 70271O (6 pages), doi:10.1117/12.822538, 2008. Yes6602891744-0.219Yes
44
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Договор № НИХ-149/2007 „Изследване рефрактометричните характеристики на оптични полимери” (2007 – 2009). Ръководител доц. д-р Нина СултановаNo---No
45
доклад
2007    Нина Султанова, Възможности за представяне на експеримента на еластичен удар, Сборник с доклади от XXXV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр.110-113, Плевен 2007No---No
46
статия
2007    С. Касърова, Н. Султанова, И. Николов, Сравнителни рефрактометрични и дисперсионни характеристики на оптични полимери и оптични стъкла, Годишник на Университет “Асен Златаров”– Бургас, том ХХХVI (1), стр. 30-36, 2007г.No---No
47
доклад
2007    С. Касърова, Н. Султанова, И. Николов, Метрологичен анализ за измерване на оптични материали, VIII национална конференция с международно участие Метрология 2007, Созопол 2007, Сборник с доклади, стр. 105-110, 2007г.No---No
48
статия
2007    S. Kasarova, N. Sultanova, Ch. Ivanov, I. Nikolov, Analysis of the dispersion of optical plastic materials, Optical Materials, Vol. 29, 11, pp. 1481 – 1490, 2007.Yes66028917441.5191.000Yes
49
доклад
2006    С. Касърова, Н. Султанова, Х. Иванов, И. Николов, Измерване на показателите на пречупване на оптични полимери и изследване на неопределеността на резултатите, Сборник с доклади от VII национална конференция с международно участие Метрология 2006, стр.113-123, Слънчев бряг 2006.No---No
50
статия
2006    С. Касърова, Н. Султанова, Х. Иванов, И. Николов, Рефрактометрични характеристики на оптични полимери, сп. “Стандартизация, метрология, сертификация”, ISSN 1310-0831, № 12, 2006, стр. 7-12.No---No
51
доклад
2006    Нина Султанова, Използване на холографскоинтерферометричните методи в експерименталната биомеханика, Сборник с доклади от XXXIV национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр.88-91, Ямбол 2006.No---No
52
статия
2006    Sultanova N., S. Kasarova, C. Ivanov, I. Nikolov, Refractive data of optical plastics for laser applications, Proceedings of SPIE, Vol. 6252, 62520H, 2006 Yes-6602891744-0.245Yes
53
доклад
2005    Нина Султанова, Стефка Касърова, Възможности за виртуални демонстрации на трептения и вълни в Интернет, Сборник с доклади от XXXIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр.116-119, Варна 2005.No---No
54
статия
2005    I. Nikolov, N. Sultanova, S. Kasarova, “Laser measurements of optical plastics”, Laser Physics and Applications, Proc. SPIE, 5830, p.511-515, 2005.Yes6602891744-0.407Yes
55
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2004    Договор № НИХ-77/2004 „Изследване дисперсията на оптични полимери във видимата и близка инфрачервена област” (2004 – 2006); Ръководител доц. д-р Нина СултановаNo---No
56
доклад
2004    Нина Султанова, Здравка Николаева, Зоя Димитрова, Физични закономерности при движението на кръвта в кртъвоносните съдове, Сборник с доклади от XXXII национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр.433-435, Благоевград 2004г.No---No
57
доклад
2003    Нина Султанова, Зоя Димитрова, Лазерите във физичния експеримент по вълнова оптика, Сборник с доклади от XXXI национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр.130-133, Силистра 2003гNo---No
58
статия
2003    N. Sultanova, T. Staneva, Fluorescence properties of 3,6-dihydroxy-phthalimide-triethylamine system in dichloroethane, Proc. SPIE, Vol.5226, 12th Internattional School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, pp.99-103, 2003Yes6602891744-0.277Yes
59
статия
2003    N. Sultanova, I. Nikolov, Ch. Ivanov, Measuring the refractometric characteristics of optical plastics, Optical and Quantum Electronics, Vol.35, pp.21-34, 2003.Yes66028917440.9730.894Yes
60
доклад
2002    А.Петракиев, З.Димитрова, Н.Султанова, “Спектрални, технологични, метрологични и екологични изследвания и приложение на редкоземните елементи”, Международна научно-техническа конференция “Минералните ресурси и човекът”, 17-19.09.2002г.Варна, Научни доклади, том ІІ,стр.289-292, 2002гNo---No
61
доклад
2001    Н. Султанова, А. Петракиев, З. Димитрова, Относно някои проблеми в обучението по физика на инженерни кадри в университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Сборник доклади от ХХIX Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Смолян, май 2001г., стр. 164-167.No---No
62
учебно пособие
2001    Н. Колева, Г. Панайотова, Н. Султанова, Примерни тестове по общообразователна подготовка за кандидатстудентски изпити, 58 стр., изд. "АТРИА", ISBN 954-8463-16-3, Бургас 2001г. No---No
63
доклад
2000    Petrakiev A., D. Hristozov, N. Sultanova, T. Oreshkov, I. Dimitrov, V. Georgieva, K. Krastev, Z. Nikolaeva, Electrooptical automatic system for technological and ecological monitoring using a laser and fibre optics, 4th General Conference of the Balkan Physical Union BPU-4, 22-25 August, 2000, Veliko Tyrnovo, Bulgaria, Ref. No. 12P-034, p.55.No---No
64
статия
2000    Н. Султанова, А. Петракиев, Някои възможности за по-ефективно изучаване на вълновата оптика чрез мултимедийни продукти, сп. "Физика", книжка 1, стр. 23-30, 2000.No---No
65
доклад
2000    Н. Султанова, Използване на мултимедийни продукти в обучението по вълнова оптика и квантова физика, Сборник доклади от ХХVIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Свищов, май 2000г., стр. 311-15.No---No
66
учебно пособие
2000    Н. Колева, Г. Панайотова, Н. Султанова, Примерни тестове по общообразователна подготовка за кандидатстудентски изпити, 42 стр., изд. "АТРИА", ISBN 954-8463-15-3, Бургас 2000г. No---No
67
статия
2000    Nina G. Sultanova, Measurement of some material characteristics of optical glasses by means of double-exposure holographic interferometry, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 27, Supplement 2, pp.179-182, 2000.No---No
68
статия
2000    Nina G. Sultanova, Ivan D. Nikolov, Christo D. Ivanov, Optical plastics applications in new technologies, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 27, Supplement 2, pp.183-186, 2000.No---No
69
статия
1999    Н. Г. Султанова, Използване на холографската интерферометрия за определяне на геометрията на роговицата при промяна на налягането в окото, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 37, серия 3 “Електротехника, електроника, автоматика, Физика” стр.362-367, 1999.No---No
70
доклад
1998    Н. Г. Султанова, Определяне на механични характеристики на материалите чрез двуекспозиционна холографска интерферометрия, Сборник с доклади на симпозиума с международно участие “Техномат’98”- Бургас, стр. 18-21, 1998.No---No
71
доклад
1998    Н. Г. Султанова, Възможности за приложение на холографската интерферометрия в офталмологията, Юбилейна научна конференция на ТУ- София филиал - Сливен, Сливен’97, Сборник с доклади, том 4 “Механика, физика и математика” стр. 54-59, 1998.No---No
72
доклад
1997    Т. Г. Станева, Н. Г. Султанова - Възможности за поставяне на допълнителни задачи в лабораторните упражнения по механика, доклад на ХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Шумен, май 1997 г.No---No
73
доклад
1997    Н. Г. Султанова, Х. Каспшак, Приложение на холографската интерферометрия в експерименталната медицина, Сборник с доклади на симпозиума с международно участие “Техномат’97” - Бургас, стр. 19 - 22, 1997.No---No
74
статия
1997    Т. G. Staneva, N. G. Sultanova, Some methodological aspects of the laboratory exercise “Elastic collision” - 3rd Balkan Physical Union Conference 1997, BPU-3, (Cluj-Napoca, Romania), Balkan Physics Letters Vol.5, Proceedings Supplement, (1997), p. 2497-2500.No---No
75
доклад
1996    Н. Султанова, С. Марков, Демонстрация на дифракция и интерференция в частично кохерентна светлина, ХХIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика – оптични явления, Габрово, 1996.No---No
76
статия
1996    Тр. Георгиев, С. М. Марков, Н. Г. Султанова, Влияние нагрузки на фрикционныe свойства каучуковых вулканизатов на основе натурального каучука - бутадиен-стирольного каучука, Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, том 31, кн. 4, 1996 - Физика, стр. 113 - 118.No---No
77
статия
1996    С. М. Марков, Т. Георгиев, Н. Г. Султанова, Влияние скоростей на коэффициент трения каучуковых вулканизатов на основе натурального каучука - бутадиен-стирольного каучука, Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, том 31, кн. 4, 1996 - Физика, стр. 107 - 112.No---No
78
статия
1994    Н. Г. Султанова, Определяне модулите на еластичност за метали чрез двуекспозиционна холографска интерферометрия, Научни трудове на ВТУ ”Ангел Кънчев”, том XXXV, серия 8 Физика, математика и информатика, стр. 139-143, 1994.No---No
79
статия
1994    HT Kasprzak, NG Sultanova,Simple holographic interferometric method of investigating the Poisson coefficient and elasticity moduli,Optical Engineering 33 (1), pp.194-197, 1994Yes66028917441.1711.348Yes
80
статия
1993    I. Nikolov, N. Sultanova, V. Monovski, Adaptive optical systems for pattern processing, SPIE’s Inter. Symp. on Optical Engineering and Photonics in Aerospace and Remote Sensing, Orlando 1993, Proc. SPIE (The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers) Vol.1962 Adaptive and Learning Systems II, Ed. Sadjadi Firooz A., p.11-22, 1993Yes 66028917440.0770.218Yes
81
учебник
1992    С. Марков, Н. Султанова, В. Буриев, Физика: Учебник за студентите от ВХТИ-Бургас, Изд. ВХТИ, Бургас 1992 - 389 стр.: със сх., табл. - депозирана в ЦТБ под № ДП 53/94.No---No
82
статия
1990    N. Sultanova, T. Staneva, Variation of the optical transfer function with the nonlinearity of absorption recording media, Proc. SPIE Vol.1183 Holography’89, Eds. Y.N. Denisyuk, T. H. Jeong, pp.134-142, 1990. Yes 66028917440.0770.218Yes
83
статия
1989    Н. Г. Султанова, Т. Г. Станева - Методика за изучаване на временната и пространствената кохерентност на светлината, Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, книга 4 - физика, том 27, стр. 175 - 187, 1989.No---No
84
статия
1987    H Kasprzak, N Sultanova, H Podbielska, Nonlinear effects of the recording material on the image quality of a Fourier hologram,Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science, and Vision, Vol 4 (5), 843-846, 1987.Yes66028917441.8641.920Yes
85
доклад
1985    Н. Султанова, Влияние на нелинейността на регистриращата среда на реконструкционните характеристики на абсорбционните холограми, Юбилейна научна сесия с международно участие по оптичен запис и обработка на информация, 24-27 септември, 1985, Кърджали, сборник, стр. 29, 1985.No---No
86
статия
1985    H. Kasprzak, N. Sultanova, H. Podbielska, The influence of the film nonlinearities on reconstruction parameters of Fourier - holograms, Acta Polytechnica Scandinavica, Appl. Phys. Ser. No 150, Proc. of Image Science’85, Vol.2, pp.52-55, 1985.Yes 66028917440.1700.101Yes
87
статия
1985    H Kasprzak, H Podbielska, N Sultanova, Mechanical features of the human thigh bone investigated by means of holographic interferometry,ACTA POLYTECHNICA SCANDINAVICA-APPLIED PHYSICS SERIES, pp.198-201, 1985.Yes66028917440.1700.101Yes
88
други трудове
1984    N.G.Sultanova, Influence of nonlinearity of the recording materials on the reconstruction characteristics of amplitude holograms, Rep. Ser. PRE No 369/84, Inst. of Physics, Technical University of Wroclaw, 147 стр.: със сх., табл. фотогр., Wroclaw, 1984.Doctoral thesis.No---No
89
доклад
1984    Kasprzak H., Sultanova N., Analytical description of Nonlinear Characteristics of Amplitude and Phase Hologram Registration, Deutche Gesellschaft fur Angewandte Optik, 12-16 Juni 1984, Isny / Allgäu, Deutchland, p.10, 1984.No---No
90
статия
1984    N. Sultanova, H. Kasprzak, Influence of film nonlinearity on the Rayleigh criterion of resolution and energy concentration, Optica Applicata Vol.14 No(4), pp.443-450, 1984.Yes 66028917440.3080.252Yes
91
статия
1984    N Sultanova, H Kasprzak,Variations of film nonlinearity in respect to the reconstruction wavelength,Optik Vol.67, No.(2), pp.155-164, 1984.Yes66028917440.7420.895Yes
92
доклад
1983    Н.Станева-Султанова, Х. Каспшак, Нелинейни ефекти на регистриращата среда върху реконструкционните свойства на холограмите, I Национален конгрес на физиците в България, 28 септември -1 октомври 1983, София. Сборник, стр. 343.No---No
93
други трудове
1982    Nina Stanewa, “Metody korelacyjne w optyce” Repоrt Ser. SPR No 117/82, Instytut Fizyki Politechniki Wroclawskiej, 75 стр. със сх., табл. фотогр., Wroclaw, maj1982.No---No