www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Жечка Михайлова Димитрова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
учебно пособие
2017    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Система за обучение по статистика и статистически изчисления с Microsoft Excel, 2017. https://www.btu.bg/statexcel/No---No
2
статия
2017    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Някои възможности на MS Excel за създаване на динамични модели и анимация в графични обекти. Управление и образование, том XIII (3), 2017, с. 49-55No---No
3
статия
2017    Димитрова, Р., Ж. Димитрова. Информационни технологии в подготовката на студентите от икономическите специалности. Управление и образование, том XIII (3), 2017, с. 56-61No---No
4
статия
2016    Димитрова, Ж., И. Георгиев, Математически задачи за избори и принцип на Дирихле,Управление и образование, том XII (3), 2016, стр. 97-101.No---No
5
статия
2015    Димитрова, Ж., М. Вълкачовски, Пресмятане на граници чрез определени интеграли, Управление и образование, том XI (3), 2015, стр. 202-208No---No
6
доклад
2015    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Математически методи за формализиране на неопределеността и оценка на риска в бизнеса. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция “Математиката като фундаментална и приложна наука”, Наука и икономика, Икономически университет – Варна, 2015, стр. 161-169No---No
7
статия
2015    Димитрова, Р., Ж. Димитрова. Практически аспекти на използване на MS Excel Solver за решаване на оптимизационни задачи. Управление и образование, том XI (3), 2015, стр. 142-148No---No
8
статия
2014    Ж. Димитрова, Предизвикателства пред обучението по математика на студенти от икономическа специалност, Управление и образование, т. X (3), 2014, стр. 81-86No---No
9
статия
2014    Димитрова, Р., Ж. Димитрова. Ситуационен анализ на заплахите и рисковете пред българския туризъм. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2014, т. ХLIII, (2), стр. 181-187No---No
10
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Проект НИХ-293/ 2013. Модел на система за риск мениджмънт на туристическото предприятие (математичиско и информационно осигуряване) No---No
11
статия
2013    М. Вълкачовски, Ж. Димитрова, Функционални уравнения, Управление и образование, т. IX (3), 2013, стр. 99-105No---No
12
статия
2013    Ж. Димитрова, Вероятностни задачи за зарове, Управление и образование, т. IX (3), 2013, стр. 59-66No---No
13
доклад
2013    Dimitrova R., B. Koprinarov, J. Dimitrova. Risk management in tourism enterprises. Conference Paper “Contemporary management challenges and the organizational sciences”, Bitola, 2013, p. 908-917. www.basim.edu.mk /images/ Zbornik_II.pdf No---No
14
статия
2013    Dimitrova J., R.Dimitrova. Approaches and methods of formalizing uncertainty and risk assessment in business. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2013, т. XLII (2), стр. 119-126No---No
15
учебно пособие
2013    Димитрова, Ж., К. Коларов, М. Вълкачовски, Висша математика – първа част (методическо ръководство за студенти по икономика), Университет „Проф. д р А. Златаров”, Бургас, 2013No---No
16
статия
2012    Dimitrova, J., M. Valkachovski, Integration by using recurrence formulas (part 1). Годишник на университет „Проф. д-р А.Златаров” – Бургас, 2012, т. XLI (1), стр. 25-29.No---No
17
доклад
2012    Димитрова, Ж. Символите в езика на математиката, Сборник с материали от международна научна конференция „Езикът и културата в съвременния свят”, Бургас, 22-23 юни 2012 г., стр. 143-150.No---No
18
статия
2012    Dimitrova, J., M. Valkachovski, Integration by using recurrence formulas (part 2). Годишник на университет „Проф. д-р А.Златаров” – Бургас, 2012, т. XLI (1), стр. 30-34No---No
19
учебно пособие
2011    Димитрова, Ж., Г. Петрова, В. Георгиев. Тестове за интелигентност за кандидатстване в Колеж по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2011No---No
20
статия
2011    Вълкачовски, М., Ж. Димитрова, Някои приложения на метода на координатите, Управление и образование, том VII (4), 2011, стр. 71-75.No---No
21
учебно пособие
2011    Димитрова, Ж., К. Коларов, М. Вълкачовски, Висша математика (методическо ръководство), Университет „Проф. д-р А. Златаров”, Бургас, 2011.No---No
22
учебник
2011    Димитрова, Ж., Приложна математика, Университет „Проф. д-р А. Златаров”, Бургас, 2011No---No
23
статия
2010    Димитрова, Ж., Р. Димитрова, М. Вълкачовси. Математика на неопределеността. Управление и образование, т. VI (4), 2010, с. 247-254No---No
24
учебник
2010    Димитрова, Ж., Висша математика (кратък курс), Университет „Проф. д-р А. Златаров”, Бургас, 2010No---No
25
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2009    Проект НИХ-199/ 2009. Създаване на информационно-аналитична система за подпомагане на управлението на риска в малкия и средния бизнесNo---No
26
статия
2009    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Относно преподаването на теория на вероятностите в контекста на неопределеността в бизнеса. Управление и образование, том V (3), 2009, с. 80-85No---No
27
статия
2009    Димитрова, Р., И. Димитров, Ж. Димитрова. Модел за количествена оценка на риска с приложение на размити множества. Управление и образование, том V (2), 2009, с. 184-193No---No
28
доклад
2008    Mihovski, S., J. Dimitrova. Simple algebraic extension of commutative rings, Mathematical conference, 4-7 September 2008, OhridNo---No
29
учебно пособие
2008    Димитрова, Ж., К Коларов. Висша математика - втора част. Методическо ръководство за студенти по икономика. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2008No---No
30
статия
2008    Димитрова, Р., Ж. Димитрова. Използване на информационните технологии при изучаване на методите на статистическия извод. Управление и образование, Том IV (3), 2008, с. 86-94No---No
31
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Проект НИХ-148/2007. Създаване на система за интерактивно обучение по статистика и приложение на статистическите методи в психолого-педагогическите изследванияNo---No
32
статия
2007    Димитрова, Р., Ж. Димитрова. Някои аспекти на използването на информационни технологии в обучението по статистика. Управление и образование, Том III (3), 2007, с. 96-103 No---No
33
учебник
2006    Димитрова, Ж., Висша математика, Университет „Проф. д-р А. Златаров”, Бургас, 2006No---No
34
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2005    Проект НИХ-102/ 2005. Кръстосани произведения на групи и пръстениNo---No
35
доклад
2005    Димитрова Р., Ж. Димитрова. Статистическа обработка на данни от педагогически изследвания с MS Excel. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Стара Загора ’2005”, с. 165-170No---No
36
учебно пособие
2004    Димитрова, Ж., С. Георгиева и др. Висша математика – Втора част. Методическо ръководство. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2004No---No
37
статия
2004    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. On the semiprimitivtyi of crossed products of groups and simple rings. Scient. Works of University of Plovdiv, 34 (3), 2004, p. 19-26No---No
38
доклад
2003    Димитрова, Ж. Неформално за математическата логика. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Стара Загора ’2003”, т.4, с. 233-237No---No
39
статия
2003    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. Semiprimitive crossed products of groups and simple rings. C. R. Acad. Bulg. Sci., 56 (9), 2003, pp. 5-8No---No
40
статия
2003    Димитрова, Ж. и др., Висша математика – Втора част. Методическо ръководство. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2003No---No
41
статия
2003    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. On the semiprimitivity of crossed products. Mathematica Balcanica, 17 (1-2), 2003, pp. 179-190No---No
42
статия
2003    Dimitrova, J. M., Nil ideals of crossed products. Communications in Algebra, 2003, 31(9), pp. 4445-4453Yes-81140371000.320-No
43
студия
2002    Маврова, Р., И. Макрелов, Ж. Димитрова. Някои приложения на производните за решаване на задачи от училилищния курс по алгебра. Методи и методика за решаване на задачи. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2002, с. 155-178No---No
44
доклад
2002    Димитрова, Ж. Някои възможности за хуманизиране на обучението по Висша математика. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “Стара Загора ’2002”, т.4, с. 225-230No---No
45
статия
2002    Димитрова, Ж., Г. Панайотова, К. Коларов. Висша математика – Първа част. Методическо ръководство. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 2002No---No
46
статия
2002    Dimitrova, J.. On the nil ideal of crossed products. C. R. Acad. Bulg. Sci., 55 (9), 2002, pp. 5-8No---No
47
статия
2002    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. On the Jacobson radical of crossed products. C. R. Acad. Bulg. Sci., 55 (4), 2002, pp. 5-8No---No
48
доклад
2001    Димитрова, Ж. За преподаването на Теория на вероятностите. „ТЕХНОМАТ ‘2001“, Бургас, 2001, с. 162-170No---No
49
статия
2001    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. Units and some algebraic elements in crossed products of finite groups. Scient. Works of University of Plovdiv, 33 (3), 2001, pp. 13-30No---No
50
доклад
2001    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Някои идеи за изучаване на обикновени диференциални уравнения с използване на табличен процесор. Сборник доклади от Научна конференция „40 години КОЛЕЖ-СЛИВЕН“, 2001, с. 5-10No---No
51
доклад
2001    Димитрова, Ж., Р. Димитрова. За някои аспекти на обучението по теория на вероятностите на студенти с икономическа специалност. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие “40 години Съюз на учените – Стара Загора”, 2001, с. 40-45No---No
52
статия
2000    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. Algebraic elements in crossed products of torsion groups. C. R. Acad. Bulg. Sci., 53 (5), 2000, pp. 5-6No---No
53
доклад
2000    Димитрова, Ж. Нил идеали на кръстосани произведения. Юбилейна научна сесия „30 години ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2000 г.No---No
54
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2000    Проект НИХ/2000.Радикали на кръстосани произведения на групи и пръстениNo---No
55
доклад
1996    Mihovski, S. V., J. M. Dimitrova. Automorphisms of crossed products of up-groups. Ring theory conference, Miskolc, Hungary, July 15-20, 1996 No---No
56
статия
1996    Mihovski, S.V., Dimitrova, J.M., Units, isomorphisms and automorphisms of crossed products of UP -groups, Communications in Algebra, 1996,24(7), pp. 2473-2499Yes-81140371000.342-No
57
статия
1995    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. Isomorphic crossed products of up-groups and rings. C. R. Acad. Bulg. Sci., 48 (2), 1995, pp. 13-16No-0.076-No
58
статия
1995    Dimitrova, J., Subrings and submodules of crossed products of groups and rings. Scient. works of University of Plovdiv, 32 (3), 1995, pp. 67-72 No--No
59
статия
1994    Mihovski, S.V., J. Dimitrova. Radicals of crossed products over simple rings. C. R. Acad. Bulg. Sci., 47 (1), 1994, pp. 5-8No0.129-No
60
статия
1994    Mihovski, S.V., Dimitrova, Z.M., Semisimple Crossed Products of Groups and Rings, Communications in Algebra, 1994, 22(10), pp. 3907-3923Yes-569772821000.288-No
61
статия
1992    Калоянов, Г., Ж. Димитрова. Теоретико-экспериментальное определение областей применимости системы „ПИ (И)-регулятор – объект с нецелочисленной астатичностью”. Известия ВУЗ, Электромеханика, 2, 1992, с. 65-72 No---No
62
статия
1992    Dimitrova, J., Radicals of crossed products. Serdica,18, 1992, pp. 186-195No--No
63
статия
1990    Миховски, С., Ж. Димитрова. О строго G-градуированных кольцх. Сердика,16 (2), 1990, с. 132-145No---No
64
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
1989    Проект Тема КН 348/1989 Синтез на нецелочислени регулаториNo---No
65
статия
1989    Маврова, Р., Ж. Михайлова. Геометрични преобразувания при решаване на задачи с недостъпи точки, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 26 (2), 1989 – ППМО, стр. 166-181No---No
66
статия
1989    Миховски, С., Ж. Димитрова. Полупримитивные строго градуированные кольца. Докл. БАН, 42 (12), 1989, с. 13-15 No0.126-No
67
статия
1986    Маврова, Р., Ж. Михайлова. За някои задачи компоненти I, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 23 (1), 1986 – ППМО, стр. 52-58No---No
68
статия
1985    Маврова, Р., Ж. Михайлова. Произведения на изображения и някои техни приложения, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 22 (1), 1985 – ППМО, стр. 21-32No---No
69
статия
1984    Михайлова, Ж., Р. Маврова. Относно изучаването на някои приложения на кривите от втора степен в извънкласните форми на работа, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 21 (1), 1984 – ППМО, стр. 110-122No---No
70
статия
1983    Маврова, Р., Ж. Михайлова, Делтоидът – свойства и приложението им, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 20 (1), 1983 – ППМО, стр. 130-140No---No