www.btu.bg-Publications
Ас. Милена Никифорова Искрова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Договор НИХ 344 «Изследване на слънчевата радиаци, концентрации на озон и ФПЧ10 за Община Бургас»No---No
2
статия
2016    Nikolaeva Z., M. Iskrova, St. Edrev. Mathematical Method for calculating on the Temperature in a Flat Plate Solar Collector. International Scientific on-line Journal Science No---No
3
статия
2015    Nikolaeva Z., G. Panayotova, M. Iskrova. Investigation of Ultrared Radiation for Burgas Municipality, International Scientific on-line Journal Science No---No
4
статия
2015    Г. Панайотова, М. Искрова, Математиката на аналитичните преобразувания в условията на съвременните информационни технологии, Научни трудове, Том 12, стр. 115-120, УниБИТ, 2015No---No
5
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    “Методи за изследване на парниковия ефект и парникови газове”, Университет ” А. Златаров” Бургас, 2010-2012No---No
6
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Проект на тема "Изследване на тънки слоеве - математически модели, задачи и числени методи за решаването им, използване на стандартни софтуерни пакети, приложение в обучението", Университет "А. Златаров" Бургас, 2006-2008No---No
7
доклад
2010    Milena Iskrova, Svilen Iskrov. Phase transitions in the 2D "Lollipop model" Х Международна научна конференция ВСУ 2010 No---No
8
учебно пособие
2009    М.Искрова, д.т.н. Н.Петров, доц. д-р Е.Петров, гл. ас. С.Павлов: Г. Панайотова, М. Искрова, „Висша математика" - II част" (методическо ръководство по диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива - електронно издание), Университет „А. Златаров" Бургас, 2009 www.btu.bg/bg/homebg.htm - раздел интегрално смятане. No---No
9
доклад
2006    М. Искрова, П. Илиева, “Използване на програмен продукт “Mathematica” в обучението по физика”, Научна конференция с международно участие ВСУ’2006,No---No
10
доклад
2005    М.Искрова, П.Илиева: “Решаване на диференциални уравнения с програмен продукт Mathematica”. Научна конференция с международно участие ВСУ’2005- International Conference VSU’2005No---No
11
учебно пособие
2005    3. М.Искрова, Ж.Димитрова, Г.Панайотова, С.Георгиева, К.Коларов, С.Павлов, М.Вълкачовски: “Методическо ръководство по висша математика - втора част” - 2005г. - глава “Функции на две и повече променливи”.No---No
12
статия
2004    М.Искрова, Г.Панайотова, С.Георгиева, Д.Русев, С.Павлов: “Математичен модел и софтуер за симулиране на ефективността на работата на двигател с турбокомпресор”. Годишник на Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” – том 33, кн.1, 2004 г.No---No
13
статия
2003    М.Искрова, д.т.н. Н.Петров, доц. д-р Е.Петров, гл. ас. С.Павлов: “Подход за ресурсно изследване на конструкция на летателни апарати”. Юбилейна научна сесия 2003 “100 години от полета на братя Раит” – НВУ “В.Левски”.години от полета на братя Раит” – НВУ No---No
14
доклад
2002    1. M.Iskrova, D.Georgiev, G.Jordanov, S.Pavlov: “Information system for selection of colored glazes and enamels”. Prоceеding of the International Symposium TECHNOMAT 2002. The electronic multi-topical: http://sciencenet.topcities.com 152-154.No---No