www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Стефка Николова Касърова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2021    Kasarova S., N. Sultanova, Thermal variations of refractive and dispersive parameters of optical polymers, Journal of Physics: Conference Series,doi:10.1088/1742-6596/1762/1/012004, Vol. 1762, 2021, 012004 (6 pages).Yes9233887900-0.227No
2
статия
2019    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, R. Kasarov, Application of polymers in the design of imaging systems, Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, v. XLVIII (1),2019, pp. 7-11, ISSN 2603-3968. No---No
3
статия
2019    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Refractive index considerations of polymers for optics, AIP Conference Proceedings, Vol. 2075, Issue 1, 2019, https://doi.org/10.1063/1.5091152, pp. 030008-1–030008-5.Yes9233887900-0.165Yes
4
статия
2019    Kasarova S., N. Sultanova, R. Kasarov, I. Nikolov, Properties of polymeric materials for optical systems, Proc. SPIE, Vol. 11047, 2019, pp. 110471I-1–110471I-8.Yes9233887900-0.234Yes
5
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2017    Договор № НИХ-400/2017 „Характеризиране на оптични полимери и използването им в оптичния дизайн” (2017 – 2018); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No
6
доклад
2017    Kasarova, S., N. Sultanova, I. Nikolov, R. Kasarov, Optical polymers in remote imaging devices, SES 2017 Proceedings, 2017, pp.354-359.No---No
7
доклад
2017    Н. Султанова, С. Касърова, Р. Касъров, Ролята на експеримента в обучението по физика на химическите специалности във висшите технически училища, Сборник с доклади от ХLV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2017, стр. 114-117.No---No
8
статия
2017    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, Optical polymers for laser medical applications, Proc. SPIE, Vol. 10226, 2017, pp. 102261J-1–102261J-8.Yes-9233887900-0.216Yes
9
глава от книга
2016    Kasarova S., N. Sultanova and I. Nikolov, Polymer Materials For Advanced Optical Applications, Chapter 3 in Advances in Material Science Research, Vol. 23, ISBN 978-1-63484-459-8, Ed. M. Wythers, Nova Science Publishers, Inc., 2016, pp. 135-184. No---No
10
статия
2016    Sultanova, N., S. Kasarova, I. Nikolov, Advanced applications of optical polymers, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 43, 2016, pp. 243 – 250.No---No
11
статия
2016    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Application of optical polymers in lens design, AIP Conference Proceedings, Vol. 1722, 2016, pp. 230003-1–230003-4.Yes-9233887900-0.198Yes
12
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор № НИХ-345/2015 „Приложение на оптични полимери при проектирането на оптични елементи и системи” (2015 – 2016); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No
13
доклад
2015    Касърова С., Н. Султанова, Ив. Николов, Приложение на полимерните материали при проектиране на оптични системи, Сборник на XLIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика „Оптика и оптични технологии в образованието”, 2015, стр. 158-161. No---No
14
учебно пособие
2015    З. Николаева, Н. Султанова, С. Касърова, З. Димитрова, „Ръководство за лабораторни упражнения по физика”, ISBN 978-619-7123-37-1, изд. Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас, 2015.No---No
15
доклад
2015    Nikolov I., N. Sultanova, S. Kasarova, Оptical and material characterization of polymer materials and samples, SES 2014 Proceedings, ISSN 1313 – 3888, 2015, pp. 473-478.No---No
16
статия
2015    Kasarova S., N. Sultanova, I. Nikolov, Polymer materials in optical design, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47, Special Issue B, 2015, pp. 44–54.Yes-92338879000.2290.144Yes
17
статия
2015    Kasarova S., N. Sultanova, I. Nikolov, Polymers in lens design for laser applications, Proc. SPIE, Vol. 9447, 2015, pp. 94471J-1-10.Yes-9233887900-0.216Yes
18
доклад
2014    Nikolov I., N. Sultanova, S. Kasarova, Polymer materials for NIR and laser applications, SES 2013 Proceedings, ISSN 1313-3888, 2014, pp. 475-480.No---No
19
статия
2014    Nikolov I., S. Kasarova, N. Sultanova, Some aerospace applications of optical polymers, Aerospace Research in Bulgaria, ISSN 1313-0927, Space Research Institute, Vol. 26, 2014, pp. 220-242.No---No
20
книга
2014    N. Sultanova, S. Kasarova, I. Nikolov, Refractive Index Metrology of Optical Polymers, ISBN 978-3-659-55714-9, Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2014.No---No
21
статия
2014    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Laser measurements of the refractive index of polymer solutions, thin films and bulk materials, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 514, 2014, 012026 (6 pages).Yes-9233887900-0.231Yes
22
статия
2013    Касърова С., Н. Султанова, Рефрактометрия на полимерни разтвори и филми, „Управление и образование”, ISSN 13126121, Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”- Бургас, том IX (6),2013, стр. 86-93.No---No
23
монография
2013    Нина Султанова, Стефка Касърова, Иван Николов, Рефрактометрия на оптични полимери, ISBN 978-954-8040-74-7, изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Печатница "Балтика-2002", 2013.No---No
24
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Characteristics of optical polymers in the design of polymer and hybrid optical systems, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 40, 2013, pp. 258-264.No---No
25
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Characterization of optical properties of optical polymers, Optical and Quantum Electronics, Vol. 45, Iss. 3, March 2013, pp.221- 232.Yes-92338879001.0780.580Yes
26
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, Refractive index metrology of optical polymers, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol. 7, Part 1, 2013, pp. 432-443.No---No
27
статия
2013    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Application of optical polymers in plastic or hybrid glass-plastic optics, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 15, Iss. 1-2, January-February 2013, pp. 58-61.Yes-92338879000.5630.261Yes
28
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Договор № НИХ-264/2012 „Изследване сравнителни характеристики на оптични материали” (2012 – 2014); Ръководител проф. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No
29
статия
2012    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Optical properties of plastic materials for medical vision applications, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 398, 2012, 012030 (6 pages).Yes-9233887900-0.250Yes
30
статия
2012    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Investigation of optical properties of thin polymer films, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 356, 2012, 0120409 (5 pages). Yes-9233887900-0.250Yes
31
статия
2011    Султанова Н., С. Касърова, Сравнителни характеристики на оптични полимери и стъкла, Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", том 50, сер. 9.1, 2011, стр. 102-106.No---No
32
статия
2011    Касърова С., Н. Султанова и Р. Касъров, Изследване на тънкостенни оптични полимери с помощта на ултразвуков ехо-импулсен метод, Научни известия на НТСМ, бр. 1(121), 2011, стр. 56-58.No---No
33
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Договор № НИХ-223/2010 „Определяне на оптични, акустични и някои физикомеханични характеристики на оптични полимери” (2010 – 2011); Ръководител доц. д-р Нина Георгиева Султанова No---No
34
статия
2010    Sultanova N., S. Kasarova, Plastic materials for optical applications, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol. 4, Part 2, 2010, pp. 48-59.No--No
35
статия
2010    Kasarova S,. N. Sultanova and I. Nikolov, Temperature dependence of refractive characteristics of optical plastics, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 253, No 1, 2010, 012028 (6 pages).Yes9233887900-0.291Yes
36
статия
2009    Николов Ив., С. Касърова, Н. Султанова, Оптични измервания и фотонна метрология, сп. Стандартизация, метрология, сертификация, № 6, 2009, стр. 14-20.No---No
37
статия
2009    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Optical properties of thin polymer films, Proc. SPIE, Vol. 7501, 2009, pp.75010P (8 pages).Yes-9233887900-0.226No
38
статия
2009    Sultanova N., S. Kasarova, I. Nikolov, Dispersion properties of optical polymers, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 116, Iss. 4, October 2009, pp. 585-587.Yes92338879000.4330.257Yes
39
статия
2009    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Refractive characteristics of thin polymer films, Journal of optoelectronics and advanced materials, Vol. 11, Iss.10, October 2009, pp. 1440-1443.Yes92338879000.4330.285Yes
40
статия
2008    Kasarova S., N. Sultanova, T. Petrova, V. Dragostinova, I. Nikolov, Three-wavelength laser microrefractometer, Proc. SPIE, Vol. 7027, 19 December 2008, pp. 70271O (6 pages).Yes9233887900-0.219Yes
41
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2007    Договор № НИХ-149/2007 „Изследване рефрактометричните характеристики на оптични полимери” (2007 – 2009) Ръководител доц. д-р Нина Георгиева Султанова. No---No
42
статия
2007    Касърова С., Н. Султанова., Ив. Николов, Сравнителни рефрактометрични и дисперсионни характеристики на оптични полимери и оптични стъкла, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”, Бургас, ХХХVІ (1), 2007, стр. 30-35.No---No
43
доклад
2007    Касърова С., Р. Касъров, Изследване на оптични полимери с помощта на ултразвук, Национална конференция “Акустика`2007”, ISSN 1312-4897, бр. 9, 2007, стр. 74-79.No---No
44
статия
2007    Касърова С., Н. Султанова, Ив. Николов, Метрологичен анализ на методи за измерване на оптични материали, Сборник с доклади от ХVІІ Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 2007, стр. 105 – 110.No---No
45
статия
2007    Kasarova S., N. Sultanova, C. Ivanov and I. Nikolov, Analysis of the dispersion of optical plastic materials, Optical Materials, Vol. 29, Iss. 11, July 2007, pp. 1481 – 1490.Yes92338879001.5191.000Yes
46
статия
2006    Касърова С., Н. Султанова, Хр. Иванов, Ив. Николов, Рефрактометрични характеристики на оптични полимери, “Стандартизация, метрология, сертификация”, бр. 12, 2006, стр. 7 – 12.No---No
47
статия
2006    Касърова С., Н. Султанова, Х. Иванов, Ив. Николов, Измерване на показателите на пречупване на оптични полимери и изследване на неопределеността на резултатите, Сборник с доклади от VII Национална научно-практическа конференция с международно участие “Метрология 2006”, 2006, стр. 113-123.No---No
48
доклад
2006    Касърова С., Р. Касъров, Биологично въздействие на магнитни полета, Сборник с доклади от ХХХІV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, РН-20, 2006, стр. 204-207.No---No
49
статия
2006    Sultanova N., S. Kasarova, C. Ivanov, I. Nikolov, Refractive data of optical plastics for laser applications, Proc. SPIE, Vol. 6252, 2006, 62520H. Yes9233887900-0.245Yes
50
доклад
2005    Касърова С., Р. Касъров, Възможности за приложение на софтуер за радиационна защита в практикума по ядрена физика, Сборник с доклади от ХХХІІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2005, стр. 196-199.No---No
51
доклад
2005    Султанова Н., С. Касърова, Възможности за виртуални демонстрации на трептения и вълни в Интернет, Сборник с доклади от ХХХІІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2005, стр. 116-119.No---No
52
статия
2005    Nikolov I, N. Sultanova, S. Kasarova, Laser measurements of optical plastics, Proc. SPIE, Vol. 5830, 2005, pp. 511-515.Yes-9233887900-0.227Yes
53
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2004    Договор № НИХ-77/2004 „Изследване дисперсията на оптични полимери във видимата и близка инфрачервена област” (2004 – 2006); Ръководител доц. д-р Нина Георгиева СултановаNo---No