www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Елица Дубарова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
книга
2017    Дубарова, Е. Антология 20 години Национален литературен конкурс "Петя Дубарова". Предговор, с. 5-7No---No
2
цитати
2017    Дубарова, Е. Дубарова – феноменално и феноменологично битие. In: Slavia - časopis pro slovanskou filologii. LXXXV/2016, pp. 47-58Цитирано в:Александрова, С. За тъгата и умората на младите таланти. // International Journal KNOWLEDGE , Scientific papers vol.16.2, IKM – Skopje, 2017, р. 915-921.No---No
3
цитати
2017    Дубарова, Е. Петя - българският пристан зелен. Here I Am, In Perfect Leaf Today. Либра Скорп. 2011цитирано в: Александрова, С. За тъгата и умората на младите таланти. // International Journal KNOWLEDGE , Scientific papers vol.16.2, IKM – Skopje, 2017, р. 915-921.No---No
4
студия
2017    Дубарова, Е. Другите състояния// Болестите в/на литературата. Либра Скорп. 2017No---No
5
статия
2017    Дубарова, Е. Дистопията на езика в романа на Музил „Човекът без качества“ // Национална кръгла маса по проект НИ15-флф-015 „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието“. Пловдив, 26 ноември 2017 No---No
6
статия
2016    Дубарова, Е. Странна птица е душата, или за един чешко-български дует // сп. Море, бр. 3, с. 214-216, 2016No---No
7
книга
2016    Дубарова, Е. За една по-различна литература. Прочити отвътре. Бургас, Либра СкорпNo---No
8
цитати
2016    Дубарова, Е. Образът на тайната. В: Бургас, сп. “Море”, бр. 3, с.49-55, 2009 Цитирано в: Александрова, С. "La fatigue et la tristesse – paradoxe de la jeunesse débutante"// в сборник с доклади от "БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИТЕ КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ", 1-ви Славянско-романски колоквиум, 17.-18.06.2016 (2 цитата) No---No
9
статия
2016    Дубарова, Е. Дубарова – феноменално и феноменологично битие. In: Slavia - časopis pro slovanskou filologii. LXXXV/2016, pp. 47-58No---No
10
статия
2016    Дубарова, Е. Ирония как путь к оздоровлению человечества в романе Роберта Музиля «Человек без свойств» В.: Руский журнал Вест науки №7-2 (19), 2016, с. 9-17No---No
11
статия
2016    Дубарова, Е. (в съавторство с И. Иванова) Патетичният салон (за една хомология между два културни салона). 11-та Международна научна конференция Knowledge in Practice, 16-18 декември 2016 г., Банско, 2016, с. 1399 - 1404No---No
12
статия
2016    Дубарова, Е. Петя Дубарова – тайна и истина. // Петя Дубарова, Поезия, 2016, т.1, с.5-9No---No
13
цитати
2015    Дубарова, Е. Литературна лаборатория в къща музей „Петя Дубарова“, 19-23 август 2015 (1 позоваване)Цитирано в: Литературен вестник – 23-29.09.2015, с. 10No---No
14
цитати
2015    Дубарова, Е. Кой какво пише. Литературна лаборатория 2016. с. 94 (1 позоваване)Цитирано в: Ефтимов, Йордан. Ретровитрина. Кой какво пише. Литературен вестник, 4-11.11.2015, с. 5 No---No
15
цитати
2015    Дубарова, Е. В: Юбилеен сборник, 5 години уъркшоп. Алтернативи на литера- турния процес. Либра Скорп, 2008г. Цитарано в: Сухиванов, И. За повече литература. Алманах Море, 2015 с. 215-216 (1 цитат и 1 позоваване)No---No
16
статия
2015    Дубарова, Е. Семантический потенциал окказионализма «Какания» в романе Роберта Музиля «Человек без свойств» В.: Руский журнал Вест науки № 11-2 (11), 2015, с. 64-70No---No
17
статия
2015    Дубарова, Е. Между парциалното и цялостното битие на човека без качества в романа на Музил «Човекът без качества» - Международна научна конференция «Българистични четения – Сегед» 2015, 385-394No---No
18
статия
2015    Дубарова, Е. От езиковата фриволност до езиковата уместност. // Юбилеен сборник, посветен на проф.дфн Вера Маровска Да преоткриеш думите. Пловдив, 2015, с. 361-371No---No
19
статия
2015    Дубарова, Е. Клиничен и утопичен смисъл на инцеста в романа на Музил „Човекът без качества“// Болестта в литературата. Сборник с доклади от национална научна конференция, Бургас, 2015, с. 139-153No---No
20
други трудове
2014    Дубарова, Е. Утопията като възможна реалност. Либра Скорпhttp://www.meridian27.com/content/utopiyata-kato-vzmozhna-realnostNo---No
21
статия
2014    Дубарова, Е. За една споделена история. .// Електронно списание Меридан27, 31.10.2014г.No---No
22
статия
2014    Дубарова, Е. Субтилност и тънкост в "Тънка книжка" на Екатерина Йосифова. 2014http://www.meridian27.com/article/subtilnost-i-tnkost-v-tnka-knizhka-na-ekaterina-yosifovaNo---No
23
статия
2014    Дубарова, Е. Смъртта на редактора. // Електронно списание LiterNet, 14.11.2014, № 11 (180)No---No
24
цитати
2013    Дубарова, Е. Петя Дубарова и Новалис, денят и нощта - за една романтична сизигия. // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст, Бургас, 2012, стр. 59-67Цитирано в: Иванова, Н., Лекомцева, Н.В. „....Стать солнечным знаком....“ (о юношеских стихах болгарской поэтессы Пети Дубаровой) // Кормановские чтения: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции, Ижевск: Удмурдский университет, вып. 12, 2013, с. 332, с. 338. (1 цитат и 1 позоваване)No---No
25
учебник
2013    Дубарова, Е. Щрихи към някои проблеми на античната и западноевропейската литература.Бургас, Либра Скорп 2013г.No---No
26
статия
2013    Дубарова, Е. Петя Дубарова като преводач. // Сб. Петя Дубарова като преводач Бургас, Либра Скорп, 2013, с. 5-6No---No
27
Проект от фонд „Научни изследвания”
2012    Двугодишен проект „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст” – член на екипа на проекта, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, НИХ 247, 2011–2012 г.No---No
28
статия
2012    Дубарова, Е. Петя Дубарова и Новалис, денят и нощта - за една романтична сизигия. В.:Електронно списание LiterNet, 07.10.2012, № 10 (155)No---No
29
статия
2012    Дубарова, Е. Трансгресията невъзможна. // Електронно списание LiterNet, 25.08.2012, № 8 (153)No---No
30
статия
2012    Дубарова, Е. Модели на отсъствието в два романа на ХХ век. // Сборник Паисиеви четения-2012, том Филология, 50, кн.1, сб. Г, 2012, Пловдив, с. 167 -175No---No
31
статия
2012    Дубарова, Е. Тоталитет и дисоциираност. Отново в търсене на целостта. За близостта между „Чудната история на Петер Шлемил” и „ Човекът без качества”. // АКСЛИТ, 2012No---No
32
статия
2011    Дубарова, Е. Предговор, В.: Ангелова, С. Българска литература – критически етюди. Бургас, Либра Скорп, 2011., с.5-6No---No
33
статия
2011    Dubarova,Elica Petya Dubarova: A Bulgarian Green Harbour, В.: Here I Am, In Perfect Leaf Today, 2011No---No
34
статия
2010    Дубарова, Е. Морскатата колония на Динко Динков, В.:Електронно списание LiterNet, 03.07.2010, № 7 (128No---No
35
статия
2010    Дубарова, Е. За естествената неща,В.: Електронно списание LiterNet, 27.11.2010, № 11 (132)No---No
36
статия
2010    Дубарова, Е.: Креативната туберкулоза в романа “Кракатит” на Карел Чапек. В: Пловдив, Пловдивски у-т, Писиеви четения. 2010г. http://liternet.bg/publish25/elica-dubarova/kreativnata.htmNo---No
37
статия
2009    Дубарова, Е. Образът на тайната. В: Бургас, сп. “Море”, бр. 3, с.49-55, 2009No---No
38
статия
2009    Дубарова, Е. Критикът като писател. В: Бургас, сп. “Море”, бр. 2, с. 228-231, 2009, http://liternet.bg/publish25/elica-dubarova/ivan-suhivanov.htmNo---No
39
други трудове
2007    Дубарова, Е. Романтичният възглед за книгата като "абсолютната книга" в романа на Новалис "Хайнрих фон Офтердинген". Научни трудове ПУ "Паисий Хилендарски". Филология. 2007No---No
40
други трудове
2007    Дубарова, Е. Синьото цвете от романа на Новалис “Хайнрих Фон Офтердинген” като алхимическа проекция. Сп. "Страница". 2007г.No---No
41
други трудове
2001    Дубарова, Е. Проекции на целостността в романа на Новалис "Хайнрих фон Офтердинген". БСУ, годишник, томІV, 2001, с. 250-256No---No