www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Милен Велчев Велев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2018    Velev, M. The influence of the factor of seasonality on the real GDP of Bulgaria. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2 (14), 2018, pp.72-77. Списанието се индексира в Index Copernicus, Google Scholar, BASE, OpenAIRE, RePEc.No---No
2
статия
2018    Velev, M. Seasonal fluctuations in the rate of unemployment in Bulgaria. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2 (14), 2018, pp. 65-71. Списанието се индексира в Index Copernicus, Google Scholar, BASE, OpenAIRE, RePEc.No---No
3
цитати
2017    Велев, М . (2015). Изследване на зависимостта между равнището на безработица и равнището на инфлация в България. – Икономическа мисъл, Книжка 1, с. 40-59. Цит. от: Veselina Atanasova-Georgieva, Alternative Solutions in Tourism in the Context of Marketing of Relations, Assen Zlatarov University Burgas, Bulgaria, Annual, Vol. XLVI, Book 2, 2017, p. 100. No---No
4
доклад
2017    Велев, М. Динамика на икономическия растеж в България и в Европейския съюз. Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", Бургас, 22-23 юни. Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания - EBSCO.No---No
5
доклад
2017    Велев, М. Динамика на равнището на безработица в България и в Европейския съюз. Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", Бургас, 22-23 юни. Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания - EBSCO.No---No
6
учебно пособие
2017    Копринаров, Б., Велев, М. Микроикономика. Тестове и задачи. Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас.No---No
7
статия
2017    Велев, М. Зависимост между безработица и икономически растеж: Национално и регионално равнище. УНСС: Икономически и социални алтернативи, бр. 2, София, стр. 39-57, 2017. Списанието се индексира в EBSCO, RePec и Google Scholar.No554524489000.110-No
8
цитати
2016    Велев, М. (2014). Състояние и основни предизвикателства на пазара на труда в Бургаска област. Национална кръгла маса "Морето-граница или врата", Бургас. Цит. от Велев, М., Клатева, Е. (2016) "Проблеми на пазара на труда в туристическия сектор в област Бургас." Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив "Специализирани видове туризъм-предизвикателства и перспективи", том LX, кн.1, стр.255-262, стр. 258. No---No
9
цитати
2016    Велев, М., Е. Клатева. "Проблеми на пазара на труда в туристическия сектор в област Бургас." Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив "Специализирани видове туризъм-предизвикателства и перспективи", том LX, кн.1, стр.255-262, 2016. Цит. в: Атанасова, В. Маркетинг в туризма. Издателство Флат, 2016г., стр. 98.No---No
10
цитати
2016    Велев, М . (2015). Изследване на зависимостта между равнището на безработица и равнището на инфлация в България. – Икономическа мисъл, Книжка 1, с. 40-59. Цит. от: Атанасова, В. Маркетинг в туризма. Издателство Флат, 2016г., стр. 103.No---No
11
цитати
2016    Велев, М . (2014). Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на безработицата в България. – Икономически изследвания, N 3, с. 58-91. Цит. от: Атанасова, В. Маркетинг в туризма. Издателство Флат, 2016г.No---No
12
статия
2016    Велев, Милен. Зависимост между безработицата и икономическия растеж в Бургаска област. Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2016, v. XLV, стр.158-163. No---No
13
статия
2016    Велев, Милен. Система от показатели за анализ на безработицата и икономическия растеж в Бургаска област. Annual of Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2016, v. XLV, стр. 151-157.No---No
14
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Ръководител на научно-изследователски проект на Университет „Проф. д-р А. Златаров” на тема: “Разработване на инструментариум за анализ и прогнозиране на динамиката на безработицата и икономическия растеж. Приложението му за област Бургас”. Договор № НИХ – 385/2016г.No---No
15
доклад
2016    Велев, М., Е. Клатева. "Проблеми на пазара на труда в туристическия сектор в област Бургас." Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив "Специализирани видове туризъм-предизвикателства и перспективи", том LX, кн.1, стр.255-262, 2016. Сборника се реферира в CAB Abstracts, EBSCO Publishing, AGRIS и частично в още 30 други бази данни на CAB International.No---No
16
цитати
2015    Велев, М. (2014). Състояние и основни предизвикателства на пазара на труда в Бургаска област. Национална кръгла маса "Морето-граница или врата", Бургас. Цит. от Клатева, Е., Велев, М. (2015) Ролята на селския туризъм в икономиката на Средецкия регион. – В: Средецкият край: Фолклор, религия, туризъм, стр. 24. No---No
17
цитати
2015    Велев, М . ( 2014 ). Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на безработицата в България. – Икономически изследвания, N 3, с. 58-91. Цит. от: Нейчева, М. (2015). Ефекти на средното и висше образование върху икономическия растеж: коинтеграционен модел за България. Икономически изследвания, N 4.No---No
18
доклад
2015    Клатева, Е., Велев, М. Ролята на селския туризъм в икономиката на Средецкия регион. – Средецкият край: Фолклор, религия, туризъм. Бургас, стр. 11-28.No---No
19
доклад
2015    Велев, М. Диференциация на заплащането на труда в България (Втора част). – Тринадесета национална младежка научно-практическа конференция. София, с. 42-46. No---No
20
доклад
2015    Велев, М. Диференциация на заплащането на труда в България (Първа част). – Тринадесета национална младежка научно-практическа конференция. София, с. 37-41.No---No
21
доклад
2015    Velev, M. Trick or Truth: The applicability of the mathematical language in physics and in economics. – FQXi essay contest 2015. FQXi - Foundational Questions Institute, http://fqxi.org/community/forum/topic/2344, pp. 1-8No---No
22
статия
2015    Velev, М. A research on the relationship between the unemployment rate and the inflation rate in Bulgaria. Economic Thought journal, Issue 1, Sofia, pp. 60-79, 2015. Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, издания на Американската икономическа асоциация (ЕАЕ) и RePEc.No55452448900--No
23
доклад
2014    Велев, М. „Състояние и основни предизвикателства на пазара на труда в Бургаска област”. Международна конференция „Морето – граница или врата“. Бургас, стр. 69-72.No---No
24
статия
2014    Велев, М. Изследване на цикличните колебания в равнището на заплащане на труда в България. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас, стр. 142-148.No---No
25
статия
2014    Велев, М. Влиянието на сезонния фактор върху динамиката на трудовите възнаграждения в България. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас, стр. 134-141.No---No
26
студия
2014    Велев, М. Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на безработица в България. Списание „Икономически изследвания”, Книжка 3. София, с. 58-91, 2014. Списанието се индексира и реферира от EBSCO, Publishing eLibrary.ru, RePEc - Research Papers in Economics, SCOPUS.Yes55452448900--No
27
доклад
2012    Велев, М.„Проблемът с недостига на квалифицирана работна сила и отражението му върху разходите на работодателите за труд”. Докладът е представен на конференция на тема: „Съвременни управленски практики VII”, организирана от Бургаски свободен университет, Бургас, м. февруари.No---No
28
статия
2010    Велев, М. Промените в облагането на труда в България и тяхното влияние върху заетостта и трудовите възнаграждения. УНСС: списание „Икономически алтернативи”, № 3. София, с. 91-109.No---No
29
статия
2009    Велев, М. Теоретични модели за разпределението на разходите за труд. Списание „Икономически изследвания”, № 2. София, с. 143-166.Списанието се индексира и реферира от EBSCO, Publishing eLibrary.ru, RePEc - Research Papers in Economics, SCOPUS.Yes55452448900--No
30
статия
2007    Велев, М., 2007. Цената на труда в България- съставни елементи и структура, Втора част. Списание „Икономически алтернативи”, № 6. София, с. 55-73.No---No
31
статия
2007    Велев, М. Цената на труда в България- съставни елементи и структура, Първа част. Списание „Икономически алтернативи”, № 5. София, с. 43-61.No---No