www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Радостин Касъров
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2014    Касъров, Р.К., „Феросондов метод за безразрушаващ контрол”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 9, 2014, стр. 51-52.No---No
2
статия
2014    Касъров, Р.К., „Ултразвукова дефектоскопия в металургията и машиностроенето”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 6, 2014, стр. 118-122.No---No
3
статия
2014    Касъров, Р.К., „Вихровотоков безразрушаващ контрол”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 3, 2014, стр. 97-101.No---No
4
статия
2014    Касъров, Р.К., „Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 1, 2014, стр. 63-66.No---No
5
статия
2013    Касъров, Р.К., „Капилярен метод за безразрушителен контрол”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 8, 2013, стр. 65-67.No---No
6
статия
2013    Касъров, Р.К., „ Ултразвуков безразрушителен контрол”, Инженеринг ревю, ISSN 1311-0470, брой 7, 2013, стр. 79-82.No---No
7
статия
2011    С. Касърова, Н. Султанова и Р. Касъров, Изследване на тънкостенни оптични полимери с помощта на ултразвуков ехо-импулсен метод, Научни известия на НТСМ, ISSN 1310-3946, бр. 1(121), стр. 56-58, 2011.No---No
8
статия
2008    Касъров Р., Влияние на честотата при ултразвуковия време-дифракционен метод върху обекти с дебелина 10mm, Машиностроене и Машинознание, ISSN 1312-8612, ТУ-Варна, год. IV, кн. 1, стр.16-21, 2008г.No---No
9
статия
2008    Касъров Р., Б. Табакова, Приложение на време-дифракционен ултразвуков метод при пластини от различна стомана с дебелина 10 мм, Акустика, год. 10, бр. 10, 79-84, 2008.No---No
10
доклад
2008    Kasarov R., B. Tabakova, Ultrasonic TOFD Method Application for Steel Components and Welds of 10mm Wall Thickness Using Ultrasonic Flaw Detector and ULTRA 7 TOFD Software, International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP’ 08), Anaheim, California, USA;No---No
11
статия
2008    Касъров Р., Б. Табакова, Приложение на ултразвуков време-дифракционен метод( TOFD) върху обекти от стомана с дебелина на стената от 10mm, Машини Технологии Материали, ISSN 1313-0226, НТС, год. II, бр. 10-11, стр.25-30, 2008г.;No---No
12
други трудове
2007    Software - “ULTRA 7 TOFD” – анализ и обработка на резултатите от приложението на TOFD метод;No---No
13
статия
2007    Касъров Р., Ст. Касърова , Изследване на оптични полимери с помощта на ултразвук, Акустика, год. 9, бр. 9, 74-79, 2007.No---No
14
статия
2007    Касъров Р., Софтуер за предварителна подготовка и оценка на резултатите от приложение на TOFD-метода, Акустика, год. 9, бр. 9, 80-84, 2007.No---No
15
доклад
2006    С. Касърова, Р. Касъров, Биологично въздействие на магнитни полета, Сборник с доклади от ХХХІV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, РН-20, стр. 204-207, 2006.No---No
16
доклад
2006    Касъров Р., Приложение на дифракционния уктразвуков метод при неразрушаващи инспекции на летателни апарати, Научна конференция BAF 2006, Сборник научни доклади, ISBN: 978-954-577-409-6, стр. 97-105, 2006No---No
17
доклад
2005    С. Касърова, Р. Касъров, Възможности за приложение на софтуер за радиационна защита в практикума по ядрена физика, Сборник с доклади от ХХХІІІ Национална конференция по въпросите на обучението по физика, стр. 196-199, 2005.No---No
18
статия
2005    Касъров Р., Сравнение на амплитудните и дифракционни методи за ултразвуков контрол и тяхното приложение в нефтохимическата промишленост, Научни известия на НТСМ бр.1 (79), 169-175, 2005.No---No
19
доклад
2004    Касъров Р., Дифракционни вълни при двуслойна метална структура, XIX конференция по дефектоскопия с международно участие, Созопол, 8-10 юни 2004.No---No
20
доклад
2004    Касъров Р., Приложение на дифракционни вълни в ултразвуковия безразрушителен контрол, XIX конференция по дефектоскопия с международно участие, Созопол, 8-10 юни 2004No---No
21
статия
2004    Касъров Р., Приложение на дифракционни вълни в ултразвуковия безразрушителен контрол на реактори в нефтохимическата промишленост, Акустика, год. VІ, бр. 6, 65-72, 2004.No---No
22
други трудове
2003    2003г. -"Звуков път и зони при периферно сканиране на тръбопроводи в нефтохимическата промишленост чрез ултразвукови методи"No---No
23
доклад
2003    Касъров Р., Предимства и недостатъци на метода на летящото време (TOFD) за откриване и оразмеряване на нецялостности , XVIII конференция по дефектоскопия с международно участие, Созопол – 10-13 юни 2003No---No
24
доклад
2003    Касъров Р., Ултразвуков контрол на салници за компресор високо налягане в производство ПЕВН, XVIII конференция по дефектоскопия с международно участие, Созопол – 10-13 юни 2003.No---No
25
други трудове
2002    - 2002г. - "Оценка на резултатите от РГК по EN БДС 25817 и ASME CODE Sec.V”; No---No
26
други трудове
2001    2001г. - "Radiographic Quality 5" – exposure calculator; No---No
27
статия
2001    Касъров Р., Компютърна програма за визуализация и локализиране на дефекти при ултразвуков контрол на челни заварени съединения, Научни известия на НТСМ бр.1, 116-118, 2001.No---No
28
статия
2001    Kasarov R., B. Tabakova, Visualization and Localization of Defects in Ultrasonic Control of Welds, ASNT Fall Conference and Quality Testing Show – 2001, USA, Columbus, Ohio, Paper Summaries Book, October 15-19, 2001; No---No
29
статия
2001    Kasarov R., B. Tabakova, Computer Code for Radiographic Testing of Welds, ASNT Fall Conference and Quality Testing Show – 2001, USA, Columbus, Ohio, Paper Summaries Book, October 15-19, 2001;No---No
30
други трудове
2000    2000г.- "Ultra 7.0", "R-Quality" - 4.0, "Корекция на УЗ- скорост за измерване на дебелини при високи температури на изследвания обект"; No---No
31
статия
2000    Касъров Р., Компютърна програма за провеждане на радиографичен контрол по БДС ЕN 1435, Научни известия на НТСМ бр.1 (52), 360-362, 2000.No---No
32
други трудове
1999    1999г - "R-Quality - 3.0", "Процентен радиографичен контрол на съдове от нефтохимическата промишленост, работещи под налягане";No---No
33
други трудове
1998    1998г.- "Gamma 5.0", "Оценка на радиограми по БДС 13060 - 84";No---No
34
статия
1997    Касъров Р., Възможности за приложение на компютърна техника при технологичната подготовка на ултразвуков безразрушителен контрол, Акустика, год. 1, бр. 1, 52-53, 1997.No---No
35
други трудове
1996    - 1996г.-"Gamma 3.0"; No---No
36
други трудове
1993    1993г. UG SOFTWARE FOR ULTRASOUND AND RADIOGRAPHIC NON-DESTRUCTIVE TESTINGNo---No