www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Петко Янгьозов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
учебник
2018    Михайлов, Ив., Янгьозов, П. Основи на корпоративните финанси. Второ преработено и допълнено идрание. изд. "ЛИБРА СКОРП", ISBN 978-954-471-487-1, гр. Бургас, 2018No---No
2
статия
2018    Янгьозов, П. Методика за оптимизация на бизнес процесите основана на влиянието на отношенията между клиенти и доставчици, Академично списание "Управление и образование", Том XIV, кн.2, Бургас, 2018, стр. 127-132, ISSN 1312-6121No---No
3
монография
2018    Yangyozov, P. Approach to assess the impact of buyer-supplier relationships on supplier business processes, Sozioökonomische und Rechtliche Faktoren der Sozialen Entwicklung under den Bedingungen der Globalisierung,Band 2, Steyr, Österreich,2018, pp. 5-12, ISBN 978-3-953794-29-4No---No
4
доклад
2017    Янгьозов, П., Системата за ранно предупреждение в рамките на модел за подобряване на процесите в организацията, International scientific and practical conference “Ukraine, Bulgaria, EU: Economical and Social Development Trends”, September, Burgas, Bulgaria, 2017 стр. 48-50, ISBN 978-619-160-821-8No---No
5
статия
2017    Янгьозов, П., Димитрова, А., Методика за подобряване на логистичните процеси като част от логистичната стратегия на организацията, Академично списание „Управление и образование”, Том XIII, кн.2, Бургас, 2017 г, стр. 207-212, ISSN 13126121No---No
6
статия
2017    Yangyozov P. D., Dimitrova Ad. M, Dimitrov Iv. T., Assessment the requirement of supply logistics processes improvement, Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (16) – 2017. – Харків, ХНАДУ, ISSN 2226-8820, стр. 128-135No---No
7
статия
2017    Dimitrov Iv., Dimitrova, A., Yangyozov, P., Approach of assessment the priority of supply logistics sub-processes improvement Central European Review of Economics and Finance, N. 1, vol. 17, 2017, pp. 53-64, ISSN 2082 – 8500No---No
8
учебник
2017    Михайлов, Ив., Янгьозов, П. Основи на корпоративните финанси, изд. "ЛИБРА СКОРП", ISBN 978-954-471-413-0, гр. Бургас, 2017No---No
9
статия
2016    Yangyozov P.D., Dimitrova Ad.M., Dimitrov Iv.T. Approach of assessment the necessity of supply logistics processes improvement, „Проблеми та перспективи розвитку підприємництва”, Х Міжнародної науково-практичної конференції, Том 3, Харків, Україна, 2016, стр. 106-108No---No
10
статия
2016    Dimitrov, I., Yangyozov P., Dimitrova A., 2016. Approach of assessment the necessity of supply logistics sub-processes improvement. KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, Vol. 9, No 1 (2016) , ISSN 2367-5403No---No
11
статия
2016    Yangyozov, P., DimitrovА, А., Approach of Assessment the Overall Necessity of Supply Logistics Processes Improvement, „Recent”, Vol. 17, No 2, (48), July 2016, ISSN 2065-4529, p. 116-122No---No
12
статия
2016    Янгьозов, П. Етапи и анализ на анкетно проучване за установяване на необходимостта от внедряване на динамичен модел за подобряване на процесите. Академично списание „Управление и образование”, 2016, Бургас, том XII (2), с.162-171, ISSN 1312-6121No---No
13
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    НИХ / 2014 РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНА СИСТЕМА (ДЕЛОВА ИГРА) ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СТОПАНСКА ЛОГИСТИКАNo---No
14
статия
2014    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P. Evaluation of the Optimization Methods Impact on the Dimensions of the Sub-processes, “Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы”, vol. 10 (1) , Муромский Институт Имени В. К. Зворыкина, Муром, 2014, стр. 64-81No---No
15
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    НИХ / 2013 РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНА СИСТЕМА (ДЕЛОВА ИГРА) ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНО БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕNo---No
16
статия
2013    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P. Method of the Sub-process Improvement in the Organization, RECENT, vol. 14, no. 3(39), 2013, pp. 152-159No---No
17
статия
2013    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P. Theoretical aspects in defining business processes, processes and activities, „Сборник научни статии”, том 35 (1), ЧДТУ, Черкаси, 2013 г., стр. 20-26No---No
18
статия
2013    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P., Application of an Early Warning System in the Dynamic Model for Business Process Improvement, Central European Review of Economics and Finance, vol. 3(1), Radom, 2013, pp. 27-38No---No
19
статия
2013    Yangyozov, P., Dimitrov, Iv. Approach of assessment the Necessity of Sub-processes Improvement in the Organization, RECENT, vol. 14, no. 2(38), 2013, pp. 135-139No---No
20
статия
2013    Yangyozov, P., Dimitrov, Iv., „Concept of the application of a Dynamic model for business processes im¬provement”, в „Сборник научни статии”, том 33 (2), ЧДТУ, Черкаси 2013 г., стр. 235-241No---No
21
статия
2013    Yangyozov, P., Methodology for business processes optimization within the dynamic model for business processes improvement, Actual problems of economics and management in engineering, oil and gas industry in the innovation-oriented economy, Conference Proceedings, Publisher Perm National Research Polytechnic University, Perm, 2013, с. 120-126No---No
22
статия
2013    Димитров, Ив., Янгьозов, П., Аспекти на анализ на бизнес процесите, списание Управление и образование, бр. 8(1), Бургас, 2012, стр. 108-113No---No
23
статия
2013    Димитров, Ив., Янгьозов, П., Възможности за подобрение на бизнес процесите в организацията, списание Управление и образование, бр. 9(2), 2013, стр. 99-105No---No
24
статия
2013    Димитров, Ив., Янгьозов, П., Методи за подобряване на под-процесите в рамките на динамичния модел за подобрение на бизнес процесите, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, том XLII (3), 2013, стр. 127-135No---No
25
статия
2013    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P. Approach of assessment the overall Necessity of Business Processes Improvement, “Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы”, vol. 9 (2) , Муромский Институт Имени В. К. Зворыкина, Муром, 2013, стр. 34-44No---No
26
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    НИХ / 2012 РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТОNo---No
27
статия
2012    Dimitrov, Iv., Yangyozov, P., Approaches to business processes identification and analysis, в „Сборник научни статии”, том 32(1), ЧДТУ, Черкаси, 2012, с. 15-18No---No
28
статия
2012    Yangyozov, P., Dimitrov, Iv., Analysis of the Approaches to Business Processes Improvement and Implemetation, Сборник научни статии, том 32(1), ЧДТУ, Черкаси, 2012, с. 19-23No---No
29
статия
2012    Димитров, Ив., Янгьозов, П., Анализ на етапите при проектирането на бизнес процесите, Годишник на Университет „проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, том XLI (3), 2012, стр. 74-81No---No