www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Борислав Атанасов Денчев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2015    Б. Денчев, Г. Желев, Т. Драганов, П. Петров, Н. Игнатов, Т. Захариев. Ре-операции в аорто-илиачния сегмент с едноетапни дистални пролонгации.Шести Национален Конгрес по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия, 14-16.05.2015, Сандански, Научна сесия по съдова хирургия. Сборник резюмета-83-84. No---No
2
доклад
2015    Б. Денчев, Г. Желев, Т. Драганов, Т. Захариев. Използване на ротаблаторна техника при пациенти с ХАНК – поплитео-тибиална локализация. Ангиология и съдова хирургия, 2/2015, 9No---No
3
доклад
2015    Б. Денчев, Г. Желев, Т. Драганов, Т. Захариев. Миниинвазивни и хибридни ендоваскуларни операции на AFS и a. poplitea. Ангиология и съдова хирургия, 2/2015, 7No---No
4
доклад
2014    Денчев Б., Желев Г. Драганов Т., Петров П., Игнатов Н., Захариев Т.Инфраингвинални артериални ре-операции с Rotarex. Пети Балкански Венозен Форум и Годишна Конференция на БНДСЕХА, 2014, Х, сборник с резюмета, артериална научна сесия. No---No
5
доклад
2013    Б. Денчев, Т. Драганов, Г. Желев, Т. Захариев. Феморо-поплитеални байпаси по модифициран от нас метод на Taylor при пациенти с остиална оклузия на AFS. Пети Национален Конгрес по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия. 10-12.05.2013, Пловдив. Научна сесия по съдова хирургия. Сборник резюмета 48.No---No
6
доклад
2013    М. Тодорова, Г. Османова, М. Паскалев, М. Георгиева, П. Стефанова, Б. Денчев, Т. Захариев. Феморо-поплитеални индоваскуларни и оперативни реконструкции при пациенти с ХАНК. Пети Национален Конгрес по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия. 10-12.05.2013, Пловдив. Научна сесия по съдова хирургия. Сборник резюмета 42. No---No
7
статия
2012    В. Говедарски, С. Генадиев, Ил. Петров, Б. Денчев*, Т. Захариев, Г. Начев. Ранни резултати при ендоваскуларно лечение на пациенти с оклузии на инфраингвиналните артерии с устройство за механична тромбектомия Rotarex. Ангиология и съдова хирургия, 1, 2012, 55-60.No---No
8
статия
2011    Б. Денчев, Л Шкварла, К. Тодоров, М. Димова, Т. Захариев, Г. Начев. Кросовър с билатерална феморо-поплитеална проксимална пролонгация след ранна ретромбоза на ретроперитонеален аорто-феморален байпас графт. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 1, 2011, 66No---No
9
статия
2010    М. Чешмеджиев, Б. Денчев, В. Пеев, Е. Йорданов, Т. Велинов, А. Хинев. Случай на голяма абдоминална аортна аневризма съчетана с вродена левостранна транспозиция на vena cava inferior и тумор на десния бъбрек. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2010 (2), 59-62.No---No
10
статия
2010    Denchev B, Govedarski V, Nikolova G, Staykova S, Todorov K, Cheshmedzhiev M. [A rare case with excessive congenital arterio-venous angiodysplasy of the upper extremity]. Khirurgiia (Sofiia). 2010;(6):69-71.Yes-21972723 0.287-Yes
11
статия
2008    В. Говедарски, Б. Денчев, Т. Захариев, Г. Начев. Профундопластика след ре-тромбоза на първичен дистален феморо-поплитеален байпас с компрометиран периферен аутлет. Хирургия, 2008, 4, 32-34.No---No
12
статия
2007    В. Говедарски, В. Папанчев, Б. Денчев, В. Стойнова, Т. Захариев, Г. Начев. Кросовър байпас при пациенти с аортна дисекация, комплицирана с исхемия на долните крайници. Ангиология и съдова хирургия, 2007, ХІI, 2, 69-74.No---No
13
статия
2007    А. Тонев, Б. Денчев, Т. Захариев. Усложнения при използването на интралуменен шънт в каротидната хирургия. Ангиология и съдова хирургия, 2007, ХІI, 2, 23-29.No---No
14
статия
2007    В. Говедарски, В. Папанчев, Б. Денчев, П. Кратунков, М. Недевска, Т. Захариев, Г. Начев. Висцерални аневризми. Диагностика и лечение. Висцерална хирургия. 2007, 3, 135-138.No---No
15
статия
2007    Б. Денчев, Св. Стайкова, Б. Монтрьойл. Съдов и перитонеален достъп за диализа – ТАСК критерии. Актуална нефрология, 2007, 7, 1, 20.No---No
16
статия
2007    Б. Монтрьойл¹, Св. Стайкова², Б. Денчев³. Съдов и перитонеален достъп за диализа – ТАСК критерии. Ангиология и съдова хирургия, 2007, ХІI, 1, 41-46.No---No
17
статия
2007    Govedarski B, Denchev B, Genadiev S, Zakhariev T, Nachev G. [Profundoplasty in patients with chronic thrombosis of the superficial femoral artery not suitable for distal revascularization]. Khirurgiia (Sofiia). 2007;(5):15-9.Yes-18580826 0.147-Yes
18
статия
2007    Denchev B, Govedarski V, Zakhariev T, Nachev G. [Analysis of the results of femoro-popliteal arterial bypasses depending on the clinical stage of disease]. Khirurgiia (Sofiia). 2007;(6):18-21.Yes-18622376 0.312-Yes
19
монография
2006     Съдов и перитонeален достъп за диализа - ТАСК критерии  / Бернард Монтрьойл, Светла Стайкова, Борислав Денчев. - Варна : СТЕНО, 2006. - 72 с. Сист. No: 9089No---Yes
20
статия
2006    Г. Стефанов, М. Чешмеджиев, Б. Денчев, Хр. Бохчелян, К. Христозов, Д. Капламаджиев. Нашите резултати при лечението на болни с периферна артериална болест и захарен диабет. Ангиология и съдова хирургия, 2006, ХІ, 1, 26-30.No---No
21
статия
2005    Г. Стефанов, М. Чешмеджиев, Б. Денчев, Т. Темелков. RE-DO операции с vena cephalica при инфраингвинални артериални реконструкции: принос с един случай. Ангиология и съдова хирургия, 2005, Х, 2, 35-38.No---No
22
статия
2003    Т. Темелков, Б. Денчев, В. Пеев. Кожен тумор в сакралното пространство – случай от практиката. Българска колопроктология, 2003, ІІІ, 1, 40.No---No
23
статия
2003    Т. Темелков, К. Иванов, Б. Денчев, В. Пеев, Е. Йорданов. Усложнени форми на чернодробна ехинококоза – терапевтичен подход. Българска хирургия, 2003, 4, 7-9.No---No
24
статия
2003    П.Арнаудов, П. Банков, Б. Денчев, В. Пеев, Е. Йорданов. Усложнена абдоминална ехинококоза. Българска хирургия, 2003, 3, 24-25.No---No