www.btu.bg-Publications
Проф. д-р Христо Стоянов Бозов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Bozov, Hr., S. Zlateva, P. Marinov, M. Iovcheva, G. Bonchev, Gr. Bozova, Iv. Vagarov, Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of acute intoxications, Anaesthesiology and Intensive Care 46 (3), 2017, 20-23Yes6507203404-0.100Yes
2
доклад
2017    Бозов Хр., Златева С., Маринов П., Йовчева М., Бончев Г., Бозова Г., Въжаров Ив. Разширяване възможностите на хипербарната оксигенация при лечение на остри отравяния. 20 – ти Юбилеен национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 26.-29.10.2017 г., Несебър, Abstacts, 57.No---No
3
доклад
2017    Бозов Хр ., Матев Г., Бозова Г., Люцканова Д. Хипербарната оксигенация – съвременно състояние и перспективи. 20 – ти Юбилеен национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 26.-29.10.2017 г., Несебър, Abstacts, 54.No---No
4
статия
2017    Bozov H., Pacholova J., Bozova G., Vagarov I., Ciurinskiene S., Matev G. The effects of Hyperbaric Oxygenation Therapy (HBOT) to symptoms, manifestion and develoo- mental growth in children with autistic spectrum disorder (ASD) – a pilot study. Medical Journal of Australia, Number 3, December 2017, 12-17.No---No
5
статия
2017    Бозов Хр., Златева С. Случай на дихателна недостатъчност при употреба на канабисови продукти за медицински цели. Анестезиология и интензивно лечение, 2017/1, изд. „Амадеус принт”, 35-38.No---No
6
статия
2017    Бозов Хр., Златева С., Йовчева М., Маринов П., Бончев Г., Габровски В., Чалъкова Д., Въжаров Ив. Убождания от рибата Морски дракон във Варненския залив – клиничен опит 2005 – 2015 година. Анестезиология и интензивно лечение, 2017/1, изд. „Амадеус принт”, 24-27.No---No
7
статия
2017    Бозов Хр., Златева С., Маринов П., Йовчева М., Бончев Г., Бозова Гр., Въжаров Ив. Хипербарната оксигенация при лечение на остри отравяния. Анестезиология и интензивно лечение, 2017/3, изд. „Амадеус принт”, 20-23.No---No
8
статия
2017    Бозов Хр., Георгиев К. Поведение при УНГ заболявания на борда на кораба. Военна медицина, 2017/3, 34-38.No---No
9
статия
2017    Райчева В., Бозов Хр. Подобряване на медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”, 54-58.No---No
10
статия
2017    Маринов П., Златева Сн., Бончев Г., Събева Ю., Бозов Хр., Йовчева М., Керезова Ж., Иванов Д., Въжаров И. Остри алкохолни интоксикации – 25 – годишен опит. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”,6-9.No---No
11
статия
2017    Златева С., Маринов П., Йовчева М., Бончев Г., Въжаров Ив., Бозов Хр., Токсични ефекти на канабисови продукти, използвани за медицински цели – клиничен случай. Авиационна, морска и космическа медицина, 2016/2, изд.”Дона13”,излязла от печат през 2017 г., 61-67.No---No
12
статия
2017    Георгиев К., Въжаров Ив., Бозов Х., Куцаров П., Ставрев Д. Невросензорна загуба на слуха при увреди на екстацелуларните кохлеарни протеини. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”, 41-49.No---No
13
статия
2017    Въжаров И., Бозов Хр. Болест на Крон – преглед на възможностите за лечение. Авиационна, морска и космическа медицина, 2016/2, изд.”Дона13”,излязла от печат през 2017 г., 33-35.No---No
14
статия
2017    Въжаров И., Бозов Хр., Димитрова А. Ефективност на Adalimumab(Humira) за индукция на ремисия при стероид – резистентна Болест на Крон.. Авиационна, морска и космическа медицина, 2016/2, изд.”Дона13”,излязла от печат през 2017 г., 36-42.No---No
15
статия
2017    Бончев Г., Шопов Н., Бозов Хр., Златева Сн., Маринов П. Злоупотреба с наркотични и упойващи вещества при кандидати за военна служба и доброволен резерв. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”,18-22.No---No
16
статия
2017    Бозов Хр., Чуринскиене Ст., Бозова Гр., Алендарова Ф., Драганов Д. Хипербарната оксигенация (ХБО) като метод за лечение на метален дисметаболизъм при деца с аутизъм. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”, 23-28.No---No
17
статия
2017    Бозов Хр., Златева С., Маринов П., Йовчева М., Бончев Г., Въжаров Ив. Разширяване възможностите на хипербарната оксигенация при лечение на остри отравяния. Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”,10-17.No---No
18
статия
2017    Бозов Хр., Ервантян Е. Поведение при очни заболявания на борда на кораба.Авиационна, морска и космическа медицина, 2017/1, изд.”Дона13”, 35-40.No---No
19
доклад
2017    Bozov, Hr. HBO and abdominal critical care. Anesthesiology and Reanimation Specialist’s Society Congress. Balkan States Anesthesia days – IV, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17-20 May, 2017, Book of proceedings and abstracts, 86-91.No---No
20
доклад
2017    Bozov H., Pacholova J., Petkov R., Janeva M., Zlatev R., Georgiev K. The effects of Hyperbaric Oxygenation Therapy (HBOT) to symptoms, manifestion and develoo- mental growth in children with autistic spectrum disorder (ASD) – a pilot study. XIX International Congress on Hyperbaric Medicine(ICHM) 2017, Belgrade, Serbia, 11.5-14.5.2017, Book of Abstracts, 25No---No
21
доклад
2017    Маринов, П., Сн. Златева, Г. Бончев, М. Йовчева, Ж. Керезова, С. Петрова, В. Георгиев, Хр. Бозов, М. Янева Аманита фалоидес токсичен хепатит и ХБО. Клиничен опит. Дни на науката, посветени на 25 години от създаването на Медицински хипербарен комплекс, МБАЛ - Варна, ВМА, 14-15.12.2017 г.No---No
22
доклад
2017    Златева, Сн., П. Маринов, Г. Бончев, М. Йовчева, Ж. Керезова, С. Петрова, В. Георгиев, Хр. Бозов Патогенетична обоснованост за лечение с ХБО на някои остри и подостри отравяния. Дни на науката, посветени на 25 години от създаването на Медицински хипербарен комплекс, МБАЛ - Варна, ВМА, 14-15.12.2017 г.No---No
23
статия
2017    Георгиев, К., Хр. Бозов, П. Куцаров, М. Янева, В. Обретенов, Ю. Крумов, ХБО при ХНЗС- накъде след 2000 пациента. Дни на науката, посветени на 25 години от създаването на Медицински хипербарен комплекс, МБАЛ - Варна, ВМА, 14-15.12.2017 г.No---No
24
доклад
2017    Въжаров, И., Н. Шопов, Хр. Бозов Хипербарна кислородна терапия при хроничните чревни болести. Дни на науката, посветени на 25 години от създаването на Медицински хипербарен комплекс, МБАЛ - Варна, ВМА, 14-15.12.2017 г.No---No
25
доклад
2017    Бозов Хр., Чиурискиене С., Бозова Г., Алендарова Ф. Хипербарната оксигенотерапия като метод за лечение на метален дисметаболизъм при деца с аутизъм. 20 – ти Юбилеен национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 26.-29.10.2017 г., Несебър, Abstacts, 59.No---No
26
доклад
2017    Бозов Хр., Златева С., Маринов П., Йовчева М., Бончев Г., Бозова Г., Въжаров Ив. Разширяване възможностите на хипербарната оксигенация при лечение на остри отравяния. 20 – ти Юбилеен национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 26.-29.10.2017 г., Несебър, Abstacts, 57.No---No
27
статия
2017    Bozov, H., S. Zlateva, M. Iovcheva, P. Marinov, G. Bonchev, V. Gabrovski, D. Chalakova, I. Respiratory failure due to use of cannabis products for medical purposes - Case report, Anaesthesiology and Intensive Care 46(1), 2017, 35-38Yes6507203404-0.100No
28
статия
2017    Bozov, H., S. Zlateva, M. Iovcheva, P. Marinov, G. Bonchev, V. Gabrovski, D. Chalakova, I. Vagarov, Sting by the fish great weever/trachinus draco/in Varna bay clinical experience 2005-1015 year, Anaesthesiology and Intensive Care, 46(1), 2017, 24-27.Yes6507203404-0.100No
29
статия
2016    Крумов Ю., Обретенов В., Янков Д., Тодоров С., Бозов Х. За мястото на външната фиксация при лечение на открити диафизарни и вътреставни бедрени фрактури. Авиационна, морска и космическа медицина, 2015/2 – 2016/1, изд.”Дона13”, 40-45No---No
30
статия
2016    Крумов Ю., Обретенов В., Янков Д., Бозов Х., Тодоров С. Лечение на проблемни фрактури в проксималния дял на голямопищялната кост. Авиационна, морска и космическа медицина, 2015/2 – 2016/1, изд.”Дона13”, 46-50No---No
31
статия
2016    Георгиев К., Бозов Х., Дончев Д., Куцаров П., Ставрев Д. Загуба на слуха при дефекти в текториалната мембрана. Авиационна, морска и космическа медицина, 2015/2 – 2016/1, изд.”Дона13”, 55-60No---No
32
статия
2016    58.Георгиев К., Бозов Х., Дончев Д., Куцаров П. Комбиниранпо лечение на невросензорна загуба на слуха с хипербарна оксигенация и лекарствени средства. Авиационна, морска и космическа медицина, 2015/2 – 2016/1, изд.”Дона13”, 35-39No---No
33
статия
2016    Бозов Х., Петров Н., Кивриков З., Бозова Г., Васева В., Матев Г. Ролята на транскутанната оксиметрия за оценка ефективността на ХБО при труднозарастващи рани. Авиационна, морска и космическа медицина, 2015/2 – 2016/1, изд.”Дона13”, 51-54No---No
34
монография
2015    Бозов Х. Хипербарната оксигенация в комплексното лечение на язви при диабетно стъпало, изд. ВМА, ISSN 978-619-7196-08-5, 2015No---No
35
статия
2014    Шопов Н., Алексиев Л., Бозов Х., Георгиев К. Аеробни усилия като превантивен фактор на декомпресионния стрес при водолази. Авиационна, морска и космическа медицина, 2014 г., бр. 2, стр. 54-57 No---No
36
статия
2014    Михайлов Х., Обретенов В., Бозов Х., Заякова Й. Иновативен метод за лечение на хронични рани с Granulox. Авиационна, морска и космическа медицина 2014, 1, 45-47No---No
37
статия
2014    Златева С., Бозов Х., Бончев Г., Габровски В., Чалъкова Д., Йовчева М. Инхалиране на фреон – клиничен случай. Авиационна, морска и космическа медицина 2014, 1, 48-53No---No
38
статия
2014    Георгиев К., Бозов Х., Василева С. Приложение на терапия с кислород в комплексното лечение на невросензорна загуба на слуха. Авиационна морска и космическа медицина 2014, 1, 25-28No---No
39
статия
2014    Бозов Х, Георгиев К., Янева М. Декомпресионна болест 2 тип – единичен случай. Авиационна морска и космическа медицина 2014,1, 22-24No---No
40
статия
2014    Бозов Х., Георгиев К., Василева С. Повторна хоспитализация при невросензорна загуба на слуха. Авиационна морска и космическа медицина 2014,1, 41-44No---No
41
статия
2014    Бозов Х. Нови протоколи ХБО за лечение на язви от диабетно стъпало – първи резултати. Авиационна морска и космическа медицина 2014,1, 33-38No---No
42
статия
2014    Бозов Х. Комбиниран метод за интра- и постоперативно обезболяване при пациенти с диабетно стъпало чрез КСЕА и ХБО. Авиационна морска и космическа медицина, 2014,1, 29-32No---No
43
статия
2013    Георгиев К., Въжаров И., Шопов Н., Янева М., Бозов Х. Ятрогенни усложнения при хипербарна оксигенация. Авиационна, морска и космическа медицина, 2013, 1, 29-34No---No
44
статия
2013    Янева М., Шопов Н., Бозов Х., Въжаров И. Възможности на хипербарния комплекс на ВМА-МБАЛ-Варна за лечение на лежащо болни пациенти. Авиационна, морска и космическа медицина, 2013, 1, 35-37No---No
45
статия
2013    Георгиев К., Въжаров И., Бозов Х., Куцаров П. Нашият опит при лечението и диагностиката на неврита на слуховия нерв. Авиационна морска и космическа медицина 2013, 2, 47-49No---No
46
доклад
2013    Стоянов З., Бозов Х., Хачмериян А., Ставрев Д., Апостолов Ж. Псевдонеглижиране: ефект на пола. Авиационна морска и космическа медицина, 2013, 2, 50-52No---No
47
статия
2013    Обретенов В., Бозов Х. Хирургично лечение на закритите диафизарни фрактури на подбедрицата. Авиационна, морска и космическа медицина, 2013, 1, 62-68No---No
48
статия
2013    Бозов Х., Георгиев К., Янева М. Лечение на десатурационната болест. Златен ли е шестият час? Авиационна морска и космическа медицина 2013,2, 66-68No---No
49
статия
2013    Бозов Х. Електронна система за управление на приема в детските ясли в Община Варна. Здравна икономика и мениджмънт, 2013, 2, 32-36No---No
50
статия
2012    Bozov, H., N. Petrov, M.Sapundjieva, Hyperbaric oxygenation - Contraindications and complications, Anaesthesiology and Intensive Care, 41(2), 2012, 20-22Yes6507203404-0.100Yes
51
статия
2012    Попов Р., Петров Н., Матев Г,.Бозов Х., Васева В. Прогнозиране на риска от развитие на нежелани странични реакции при кръводаряване, Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 2, 12-13No---No
52
статия
2012    Платиканов В., Личев Д., Иванова П., Кирязов В., Бозов Х., Хинев А., Анакиевски Д. Интраоперативно и следоперативно обезболяване при пациенти с радикална цистопростатектомия. Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 1, 7-8No---No
53
доклад
2012    Янева М., Ставрев Д., Бозов Х. Мястото на раните от съдов произход и следтравматичните състояния всред заболяванията лекувани с ХБО в отделението по хипербарна медицина на ВМА МБАЛ- Варна. Сборник от шестата национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна , “Славена” 2012, 29-36No---No
54
статия
2012    Попов Р., Петров Н., Бозов Х., Васева В., Матев Г. Профилактика на нежеланите реакции при донори на цяла кръв. Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 2, 3-5No---No
55
статия
2012    Петров Н., Попов Р., Бозов Х., Васева В., Матев Г. Промени в мозъчния кръвен ток, метаболизъм и невротрансмитерните системи при тежка черепномозъчна травма. Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 1, 3-6No---No
56
статия
2012    Петров Н., Попов Р., Бозов Х., Васева В. Синдром на хипергликемична хиперосмоларна некетогенна кома(ХХНК) при пациенти с черепномозъчна травма, Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 1, 22-24No---No
57
статия
2012    Бозов Х., Петров Н., Сапунджиева М.., Попов Р., Матев Г. Хипербарна оксигенация – противопоказания и усложнения, Анестезиология и интензивно лечение, 2012, 2, 20-22No---No
58
статия
2012    Бозов Х., Иванов И., Ставрев Д., Петрова М. Медицинско осигуряване на водното спасяване през активния летен сезон в Община Варна. Авиационна, морска и космическа медицина, 2012, 1, 40-46No---No
59
статия
2012    Бозов Х., Данкова П., Янева М., Ставрев Д. Случай на отложено лечение на водолаз с ДБ 1-ва степен в хипербарна камера. Авиационна, морска и космическа медицина, 2012, 2, 49-50No---No
60
статия
2012    Бозов Х., Данкова П., Ставрев Д. Симптоми, диагностика и първа помощ при най-честите водолазни заболявания. Авиационна, морска и космическа медицина 2012, 2, 45-48No---No
61
статия
2011    Yaneva M., D. Stavrev, H. Bozov Treatment of patients with hyperbaric oxygen in the department of hyperbaric medicine in MBAL Varna VMA, Scripta Scientifica Medica, 2011, 43 (2), 93-95No---No
62
други трудове
2011    Georgiev K., Bozov H., Yaneva M., Kutsarov P., Stavrev D., Velchev V. Compromise of the hearing expertisis by a voluntary modulation on middle ear reflection activity BMMR. Year: 2011, Volume: 14, Issue: 2 p.84 ISSN: 1107-6275No---No
63
статия
2011    Bozov. H., Dankova P., Petrova M., Klisarova A., Platikanov V., Yaneva M. The Maritime Medicine as a free elective course for medical students at the Medical University – Varna. Scripta Scientifica Medica, 2011, 267-290No---No
64
статия
2011    Янева М., Ставрев Д., Бозов Х. Хипербарната оксигенация като допълващ метод в лечението на травматологичните заболявания. Авиационна, морска и космическа медицина, 2011, 2, 25-27No---No
65
статия
2011    Георгиев К., Бозов Х., Янева М., Куцаров П., Ставрев Д. Волева модулация в рефлекторната активност на средното ухо - слухова експертиза. Авиационна, морска и космическа медицина 2011, 2, 17-20No---No
66
статия
2011    Бозов Х., Ставрев Д., Данкова П. Практическо обучение на студентите по морска медицина. Авиационна, морска и космическа медицина 2011, 1, 48-50No---No
67
статия
2011    Бозов Х., Данкова П., Платиканов В., Янева М. Морската медицина като свободно-избираема дисциплина за студенти медици. Авиационна, морска и космическа медицина. 2011, 1, 45-48No---No
68
статия
2011    Бозов Х., Данкова П., Петрова М., Платиканов В., Янева М. Морската медицина – една свободно – избираема дисциплина в учебната програма на медицински университет „Проф.Д-р Параскев Стоянов” – Варна. Авиационна, морска и космическа медицина, 2011, 2, 9-12No---No
69
статия
2010    Янева М., Бозов Х., Ставрев Д. Лечение на труднозарастващи рани с хипербарна оксигенация /ХБО/ резултати от 11 годишен опит. Научни Трудове на Русенския Университет - 2010, том 49 серия 8.1, 61-63No---No
70
доклад
2010    Янева М., Бозов Х., Ставрев Д. Приложение на хипербарна оксигенация (ХБО) при пациенти с трудно зарастващи рани – 10-годишен обзор. Сборник от IV Национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна. Изд. „Славена” Варна, 2010, 51-56No---No
71
други трудове
2010    Въжаров И., Бозов Х. История на Военноморска болница – Варна. Историко-медицински сборник. Музейно дело и история на медицината. Изд. „Колор Принт - ПАК”- Варна, 2010, 6, 59-62No---No
72
доклад
2010    Бозов Х., Янева М., Ганчев П., Георгиев К. Хипербарна оксигенация във Варна – кратък исторически преглед. Сборник на Варненско дружество по история на медицината «Доц. д-р Владимир Василев». «Извори, историография и методология на историко-медицинските иследвания» - доклади от научен симпозиум. Изд. «Колор Принт - ПАК» Варна, 2010, 1, 58-63No---No
73
доклад
2010    Бозов Х., Янева М., Георгиев К., Ставрев Д. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало. Сборник от IV Национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна. Изд. „Славена” Варна, 2010, 56-60No---No
74
доклад
2010    Бозов Х., Янева М., Георгиев К., Ставрев Д. Режими хипербарна оксигенация в комплексната терапия на диабетното стъпало. Сборник от IV национална конференция по проблемите на термичната травма и пластичната хирургия, Варна 2010, 56-59 No---No
75
доклад
2010    Бозов Х. Терапия с хипербарна оксигенация – има ли предимство при лечението на трудно зарастващи рани при пациенти с диабет? Сборник от IV Национална конференция по проблемите на термичната травма и пластична хирургия – Варна. Изд. „Славена” Варна, 2010, 60-68No---No
76
други трудове
2009    Бозов. Х., Карлова Д., Борачева М., Райкова С. Децата и ние – училище за родители, Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Изд. „ПасатПрес”- Варна и „Моореа” с подкрепата на Община Варна. Част 1, 2, 3, 4, 2009No---No
77
статия
2009    Стоянов З., Ставрев Д., Бозов Х. Физиология и патофизиология – основьi преподавания морской медициньi – Бюлетень – VIII читань iм.В.В.Пiдвисоцького, 28-29 травня 2009 року, 33-34No---No
78
статия
2009    Янева М., Ставрев Д., Бозов Х. Хипербарната оксигенация като допълващ метод в лечението на травматологичните заболявания. Научни трудове на Русенския университет 2009, том 48, серия 8.1 с.38-40No---No
79
доклад
2009    Бозов Х., Ставрев Д., Платиканов В., Клисарова А., Медникаров Б., Златева С., Янева М., Петров Н., Георгиев К., Пеев И., Шопов Н. Изучаване на медицинските аспекти на водното спасяване – част от обучението по Морска медицина. Сборник материали от Втора научно – практическа конференция по водно спасяване – 2009 г. Изд. на Дружество на Специалистите по Водно спасяване – Варна, ОС на БЧК –Варна, 65-70No---No
80
доклад
2009    Бозов Х., Георгиев К., Янева М., Ставрев Д. Приложение на хипербарната оксигенация (ХБО) при инциденти на море – 80 години водноспасителна служба в град Варна. Сборник материали от Научно – практическа конференция. Изд. на Дружество на специалистите по Водно спасяване – Варна, 57-62No---No
81
статия
2008    Georgiev K., D. Stavrev, M. Yaneva, Ch. Bozov. Voluntary modulation of the tympanic reflex exzamination – p. Scripta Scientifica Medica, vol. 40. 2008 supplement 1; 59 ISSN 0582-3250No---No
82
доклад
2008    Янева М., Златева С., Бозов Х., Георгиев К., Ставрев Д. Клиничен случай на тежка форма на отравяне с въглероден окис – лечебни проблеми и благоприятен изход при лечение с хипербарна терапия. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008, 46-51No---No
83
други трудове
2008    Златева С., Маринов П., Бозов Х. Приложение на S-adenosylmethionin(SAMe) като неспецифичен антидот при пациенти с остри, подостри и хронични отравяния. MEDINFO, 2008, 12, 70-73No---No
84
доклад
2008    Георгиев К., Янева М., Бозов Х., Ставрев Д., Куцаров П. Агравация при обективно изследване на слуха. Стимулации при слухова експертиза. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008, 176-180No---No
85
доклад
2008    Шопов Н. Бозов Х, Декомпресионен риск и Patent Foramen Ovale при водолази – зависимост и поведение. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008, 51-59No---No
86
доклад
2008    Стоянов З., Бозов Х., Бончева И., Маринов М., Ставрев Д. Пренатални нива на половите хормони и тревожност. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008, 133-138No---No
87
доклад
2008    Стоянов З., Бозов Х., Бончева И., Маринов М., Пашалиева И., Ставрев Д. Личностова тревожност и стресова реактивност на сърдечната честота. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008 ,126-133No---No
88
доклад
2008    Граматиков В., Бозов Х., Алексиев Л., Александров И., Янева М. Адаптационни реакции при лечение с хипербарна терапия. Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, 2008, 30-34No---No
89
статия
2008    Георгиев К., Бозов Х., Янева М., Ставрев Д. Волева Модулация върху Рефлексната Дейност на Средното Ухо. Русенски Университет “Ангел Кънчев” Научни Трудове 2008 Том 47, серия 5.4, 15-20No---No
90
доклад
2008    Георгиев К., Бозов Х., Куцаров П, Янева М., Ставрев Д. Симулации при слухова експертиза Сборник доклади VII НационалнаКонференция по авиационна, морска и космическа медицина, 2008, 176-179No---No
91
статия
2008    Бозов Х., Клисарова А., Медникаров Б., Златева С., Янева М., Ставрев Д., Петров Н., Георгиев К., Пеев И., Шопов Н., Платиканов В. Морска медицина – защо във Варна? Известия на Съюза на учените – Варна, Серия Медицина и екология, 2008, 2 , 3-7No---No
92
доклад
2008    Бозов Х. Морска медицина в България – къде и защо? Сборник доклади от VII Конференция на „Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина”, София 2008 , 13-17No---No
93
учебно пособие
2007    Бозов Х. Хипербарна оксигенация в “Наръчник по анестезиология и интензивно лечение” под редакцията на Иван Смилов, София, Медицинско издателство „Арсо”, 2007, 738-747No---No
94
статия
2007    Zlateva S., Mariniv P., Bozov H., Iovcheva M., Petrova S. An investigation of the frequency of exotic comas in Varna region for a period of 10 years. Journal of IMAB 2007, 1, 77-78No---No
95
статия
2007    Yaneva M., Bozov H, Georgiev K., Stavrev D. Hyperbaric oxygenation regimes in the complex treatment of patients with diabetic foot. Actual problems ot transport medicin. 2007, 8, 93-97No---No
96
статия
2007    Janeva M., Bozov H., Stavrev D. The treatment effect of HBO therapy in patients with diabetic foot, Military Medicine, 2007, 1, 30-32No---No
97
статия
2007    Bozov H., Stavrev D., Yaneva M. Ten years experience in hyperbaric oxygenation therapy of acute carbon monoxide intoxication. Actual problems of transport medicine 2007, 8, 88-92No---No
98
статия
2007    Bozov H., Stavrev D., Janeva M. Therapeutical results of HBO regimes in acute Carbon Monoxide intoxications in the period 1997 – 2006 year. Military Medicine, 2007, 1, 15-17No---No
99
статия
2007    Янева М., Бозов Х., Георгиев К., Ставрев Д. Гiпербарична оксигенацiя в комплексному лiкуваннi пацiентiв з дiабетичною стопою. Актуальньiе проблемьi транспортной медициньi, 8, 2007, 97No---No
100
статия
2007    Бозов Х. 10 летний опъiт в лечение гипербарной оксигенации на остръiе формъi интоксикации с углеродном окисе. Вiсник морскоi медицини №2-3(36), Одесса 2007, с. 84-88No---No
101
доклад
2007    Михайлов Х., Маринчев В., Костов Д., Георгиев К., Бозов Х. Хипербарната терапия като част от лечението на „Диабетно стъпало”. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 190-192No---No
102
доклад
2007    Минчев П., Петров Т., Ицкова М., Бозов Х. Лечение на остеомиелитно огнище плюс костна пластика в едно време. Постоперативно подобряване на костното срастване чрез хипербарна терапия. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 108-110No---No
103
доклад
2007    Маркова С., Петрова С., Йовчева М., Бозов Х., Георгиев К. Токсикоалергични реакции след контакт с отровни животни – 5 годишен клиничен опит /2002-2006/. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007,185-189No---No
104
статия
2007    Янева М., Ставрев Д., Бозов Х. Хипербарна оксигенация – терапевтични възможностии резултати от 14 годишен опит при пациенти с диабетно стъпало. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия Медицина и Екология, 2,2006/1,2007, 55-59No---No
105
доклад
2007    Трайков Е., Алексиев Л., Бозов Х. Нашите наблюдения отностно целесъобразността на велоергометричния тест като критерий при преосвидетелстване на водолазите. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 50-54No---No
106
доклад
2007    Трайков Е., Алексиев Л., Бозов Х. Най – често срещани заболявания, водещи до дисквалификация на кандидатите за плавателна служба във Военноморските сили. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина изд. „Ирита” 2007, 55-61No---No
107
доклад
2007    Събева Ю., Маркова С. Бозов Х., Йовчева М. Проучване зависимостта между коматозното състояние и серумните нива на токсичните агенти при пациенти с остри екзогенни интоксикации. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 174-178No---No
108
други трудове
2007    103.Минчев П., Петров Т., Бозов Х., Георгиев К.. Лечение на остеомиелитно огнище и костна пластика едновременно. Постоперативно подобряване на костното срастване чрез хипербарна терапия. Военна медицина 2007, 1, 35-37No---No
109
други трудове
2007    Йовчева М., Петрова С., Бозов Х. Остри интоксикации, причинени от убождане от рибата морски дракон (trachinus draco) във Варненски регион през 2007 година. Военна медицина 2007, 2, 40-45No---No
110
доклад
2007    Димова – Тодорова Л., Белчева И., Бозов Х., Троев Т., Георгиев К. Рехабилитационни програми за работещи на вода, провеждани във възстановителния център на ОФТР-ВМА-ББАЛ-Варна. Сборник доклади, VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина изд. „Ирита” 2007, 171-172No---No
111
доклад
2007    Граматиков В., Алексиев Л., Бозов Х. Авиомедицинска евакуация на небойни травми при участие на български контингенти в задгранични мисии. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 144-147No---No
112
доклад
2007    Шопов Н., Бозов Х., Георгиев К. Методи за Doppler ултразвуково мониториране на циркулиращи газови мехурчета при водолази. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 102-107No---No
113
доклад
2007    Събева Ю., Бозов Х., Маркова С. Остри интоксикации с метилов алкохол във Варненския регион. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 179-183No---No
114
доклад
2007    Пеев И., Бозов Х., Клисарова А. и др. За развитието на морската медицина, психология и физиология във Варна. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина изд. „Ирита” 2007, 196-211No---No
115
доклад
2007    Костадинов К., Бозов Х., Георгиев К. Пожарна и аварийна безопасност в многоместни хипербарни камери. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 177-179No---No
116
доклад
2007    Георгиев К., Бозов Х., Янева М., Ставрев Д. Баротравма на тъпанчето и околоносните кухини при инциденти във водни басейни. 80 години водоспасителна служба в град Варна. Сборник материали от Научно – практическа конференция. Изд. на Дружество на специалистите по Водно спасяване – Варна, 69-72No---No
117
доклад
2007    Георгиев К., Бозов Х., Куцаров П. Хипербарната оксигенация при лечение на неврити на слуховия нерв – 15 годишен опит на ББАЛ ВМА Варна. Сборник доклади VI – та Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 93-96No---No
118
доклад
2007    Бозов Х., Троев Т., Димова – Тодорова Л., Белчева И., Георгиев К. Възстановителен център към ОФТР-ВМА-ББАЛ-Варна – оборудване и възможности за рехабилитация. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007, 169-171No---No
119
статия
2007    Бозов Х., Ставрев Д., Янева М., Георгиев К. Режими хипербарна оксигенация (ХБО) при лечение на интоксикации с въглероден двуокис. Научен алманах на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър ”Серия “Юридически науки и обществена сигурност” 2007, 8 “Пожарна безопастност на водния транспорт и нефтопристанищата”, 156-161No---No
120
доклад
2007    Бозов Х., Георгиев К., Стоянов В., Александров И., Шопов Н. Девиации във функционалното състояние на водолази при дълбочинни симулативни спускания в хипербарна камера. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007 , 97-101No---No
121
доклад
2007    Бозов Х., Ганчев П., Георгиев К., Къпинчева И. Развитие на подводната медицина в България. Сборник доклади VI Конференция по авиационна, морска и космическа медицина. Изд. „Ирита” 2007 , 10-12No---No
122
статия
2006    Stavrev D., Ianeva M., Bozov H. Experimental model for gradual intoxication with CO of rats for optimizing treatment regimes of hyperbaric oxigenation Bulletin of the medical institute after Mehrabyan 2006, I, 60-67No---No
123
други трудове
2006    Ставрев Д., Янева М., Петев Й., Бозов Х. Антропологични измервания на младежи от Североизточна България. Една съпоставка със сходно изследване на д-р Йонас Басанавичюс от 1880-1889 година. Историко – медицински сборник, 2005-2006, 3-4, 37-41No---No
124
доклад
2006    Стоянов В., Александров И., Бозов Х., Георгиев К., Шопов Н. Психично функциониране на водолази при симулативни дълбоководни спускания. Сборник доклади Военно научен форум 2006 г., НВУ „Васил Левски”, 26 – 27.10.2006, том 3, стр 214 – 218 No---No
125
статия
2006    Ставрев Д., Янева М., Бозов Х. Някои телесни размери на набора от Варненски окръг в края на XIX век Известия на Съюза на Учените-Варна, секция "Медицина и екология" 2/2005,1/2006,17-21No---No
126
статия
2006    Георгиев К., Ставрев Д., Бозов Х., Стоянов В., Александров И. Фактори влияещи на функционалното състояние на водолази при симулация на дълбоководни спускания в барокамера. “Научни трудове” Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2006, Том 45, серия 5.4. 151-153No---No
127
статия
2005    Radev D., Kostov D., Bozov H. Results from the application of Extramucous Valvular Pyloroplasty. Hepato-Gastroenteroiogy, 2005, 52, 501-503Yes6507203404--No
128
статия
2005    Ставрев Д., Янева М., Петев Й., Бозов Х. Антропологични измервания на 18 гоишни младежи. Съпоставка със сходни изследвания в България за период от 120 години. Trakia journal of Sciences, suppl.1, 2005, 199-202No---No
129
други трудове
2005    Петев Й., Бозов Х. Функционални диференциалнодиагностични критерии при военномедицинска експертиза на бронхиална астма, обострена от респираторна инфекция и остър бронхит с обструктивен синдром. Военна медицина, 2005, 1, 28-30No---No
130
глава от книга
2004    Бозов Х. Анестезия в гръдната хирургия в “Оперативна хирургия за операционни медицински сестри и акушерки” под редакцията на Д. Радев, Варна, Колор Принт, 2004, 79-85No---No
131
статия
2004    Stavrev D, H. Bozov System of computer analysis and valuation of morphological changes in the cerebrum after treatment with hyperbaric oxygenation of experimental carbon monoxide intoxication of rats Scripta Scientifica Medica 2004; 36 : 7-10No---No
132
други трудове
2004    Bozov H., Georgiev K., Tzvetkov. Treatment of hearing nerve neuritis with hyperbaric oxygenation. Военна медицина, 2004, 1, 37-38No---No
133
други трудове
2004    Маркова С., Събева, Ю., Славова, В., Петрова, С., Йовчева, М., Бозов Х. Значима екскреция на фенобарбитал и карбамазепин от потни жлези при пациенти с остри интоксикации. Медицинска наука, София, 2004, 1-2, 32 - 35No---No
134
други трудове
2004    Петев Й., Кирова П., Бозов Х., Костов Д., Гюзелев Г. Случай на антифосфолипиден синдром при лупус еритематодес профундус, диагностициран по повод рецидивиращи съдови инциденти с различна локализация. Life Guard 2004, 5, 26-27No---No
135
други трудове
2004    Петев Й., Бозов Х., Манастирска Т., Въжаров И. Хипербарната оксигенация – адювантен метод в комплексното лечение на хроничните невирусни хепатити с персистираща цитолиза. Военна медицина 2004, 3, 43-44No---No
136
други трудове
2004    Петев Й., Бозов Х. Морфологично обективизиране на бронхиалната астма в ремисия при военномедицинска експертиза. Военна медицина 2004, 4, 18-21No---No
137
статия
2004    Бозов Х., Георгиев К., Ставрев Д., Петев Й. Ефекти от хипербарна оксигенация при лечение на неврити на слуховия нерв Известия на Съюза на Учените-Варна, секция "Медицина и екология" 2003/2-2004/1, 18-20No---No
138
статия
2003    Bozov, H., D.Mateeva, V. Milev, N. Petrov, ICU problems for the immunocompromised patient with generalised herpes-zoster infection and meningoencephalitis, Anaesthesiology and Intensive Care, 30(2), 2003, 28-31 Yes6507203404-0.100Yes
139
статия
2003    Petrov, N., H. Bozov, K. Genov, B. Aleksandrov, Prognostication of the perioperative blood lost in the operative treatment of cerebral meningeomas-an experience, Anaesthesiology and Intensive Care, 30(1), 2003, 39-42Yes6507203404-0.100Yes
140
статия
2003    Petrov, N., H. Bozov, S.Georgiev, Glycemic physiology in critical ill patients, Anaesthesiology and Intensive Care, 30(4), 2003, 43-47Yes6507203404-0.100Yes
141
статия
2003    Bozov, H., N. Petrov, Hyperbaric oxygenation - Development and connection with anesthesiology and intensive care, Anaesthesiology and Intensive Care, 30(1), 2003, 65-68 Yes6507203404-0.100Yes
142
статия
2003    Петров Н., Бозов Х., Генов К., Александров Б. Опит за прогнозиране периоперативната загуба при оперативно лечение на мозъчните менингиоми. Анестезиология и интензивно лечение 2003, 1, 39-42No---No
143
статия
2003    Петров Н., Бозов Х., Георгиев С. Физиология и патофизиология на гликемията при пациенти в критично състояние. Анестезиология и интензивно лечение 2003, 1, 43-47No---No
144
други трудове
2003    Бозов Х., Стоянова Ж., Ангелова М. Бакалавър по здравни грижи – потребност, очаквания, мотивация за медицинската сестра. Здравна икономика и мениджмънт 2003, 2, 26-29No---No
145
статия
2003    Бозов Х., Петров Н. Хипербарна оксигенация – развитие и връзка с анестезиологията и реанимацията. Анестезиология и интензивно лечение, 2003, 4, 65-68No---No
146
статия
2003    Бозов Х., Матеева Д., Милев В., Петров Н. Реанимационни проблеми при имунокомпрометиран пациент с генерализиран херпес-зостер инфекция и менингоенцефалит. Анестезиология и интензивно лечение, 2003, 2, 28-31No---No
147
статия
2003    Bozov, H., D.Kostov, Hyperbaric oxygen therapy - A good advantage for the treatment of diabetic foot's patients, Endokrinologya, 8(4), 2003, 245-249Yes6507203404-0.100Yes
148
статия
2003    Бозов Х., Александров В., Петров Н. Хипербарната медицина – история и развитие. Медицински преглед 2003, 4, 3-7No---No
149
статия
2003    Бозов Х. Хипербарната оксигенация – търсене на индикации. Медицинска наука. 2003, 10-15No---No
150
статия
2003    Бозов Х. Хипербарната оксигенация – клинично приложение. Медицинска наука. 2003, 16-22No---No
151
учебник
2002    Добрин Радев, Даниел Костов, Христо Бозов, Оперативна хирургия. Том 1: Обща част. Анестезиология и реанимация. Коремна хирургия, Учебник за операционни медицински сестри и акушерки, Колор принт, 2002, 248 стр.No---No
152
статия
2002    Bozov, H., V. Marinova, Z. Kapitanov, Y. Zayakova, Cardiovascular response of burns, Anaesthesiology and Intensive Care, 29(5), 2002, 29-32 Yes6507203404-0.100Yes
153
статия
2002    Bozov, H., G. Kazandjiev, N. Petrov, ICU patients in a multiplace hyperbaric chamber - A method of treatment with HBO, Anaesthesiology and Intensive Care, 29(5), 2002, 41-44 Yes6507203404-0.100Yes
154
учебник
2002    Бозов Х., Радев Р. Раздел Анестезиология и реанимация в “Оперативна хирургия”, том I, ред. Д. Радев ”Колор Принт”, Варна, 2002, 15-42No---No
155
доклад
2002    I. Krastev, Bozov H, Merjanova A. Normative base for diving safety: up-to-date issues, synchronization with the world-wide analogues VI International conference on marine sciences and technology. Black Sea, Volume I, 2002, 284-288No---No
156
статия
2002    Бозов Х., Маринова В., Капитанов Ж., Заякова Й. Кардио-васкуларен отговор при болни във фаза на шок и токсикоинфекция вследствие термична травма. Анестезиология и интензивно лечение, 2002, 5, 29-32No---No
157
статия
2002    Бозов Х., Казанджиев Г., Петров Н. Реанимационно болни в многоместна хипербарна камера – методика за лечение с ХБО. Анестезиология и интензивно лечение 2002, 5, 41-44No---No
158
доклад
2001    Петрова М., Коева Л., Бозов Х. Крайморски райони и йоддефицитни заболявания през бременността – развенчаване на стария “Мит перпетум”. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 40 - 44No---No
159
доклад
2001    Митев Н., Заякова Й., Бозов Х. Организация на спешната специализирана помощ при пострадали с термична травма в Черноморския регион. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 116 - 120No---No
160
доклад
2001    Петев Й., Бозов Х. Диагностичен алгоритъм при експертиза на кадрови и наборни военнослужещи от ВМС суспектни за бронхиална астма в стадий на ремисия. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 62 – 66No---No
161
доклад
2001    Маркова С., Бозов Х., Лазарова И., Гаврилова Н., Събева Ю. ХБО в комплексното лечение на токсичния неврит на оптичния нерв след отравяне с метанол и хинин. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 29-35No---No
162
доклад
2001    Маркова С., Бозов Х. ХБО в комплексното лечение на остро отравяне от черен паяк. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 24-28No---No
163
доклад
2001    Бозов Х., Кършакова С., Петров Н. Остра слухова загуба и комбинирано лечение с Бетасерк и хипербарна оксигенация. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 132 - 134No---No
164
доклад
2001    Бозов Х., Кършакова С., Граматиков В. Предварителен подбор на матроси за ВМС. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 150 - 152No---No
165
доклад
2001    Бозов Х., Костов Д., Петев Й. Оптимизиране на медицинската експертиза на водолазите. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 140 - 144No---No
166
доклад
2001    Бозов Х., Александров С. Остри водолазни заболявания – епидемиологично проучване за периода 1997 – 2000 година. Сборник доклади IV Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 2001, 135 - 139No---No
167
статия
2000    Манолов П., Бозов Х., Радкова Д., Ганчев П., Хипербарна оксигенация терапевтична възможност при остри вирусни хепатити. Годишен сборник /Научни трудове/ ИМАБ Том 6, №2, 2000, 161 – 163No---No
168
други трудове
2000    Граматиков В., Бозов Х.. Остри стресови реакции, наблюдавани при пациенти в периода на адаптация при лечение с хипербарна терапия. Психосоматична медицина 2000, 1/2, 194-196No---No
169
статия
2000    Бозов Х., Митев В., Попова М. Показания за хипербарната оксигенация в неврологията – собствен опит. Годишен сборник /Научни трудове/ ИМАБ Том 6, №2, 2000, 174 – 175No---No
170
доклад
2000    Бозов Х., Дюлгеров М., Тончев Ц., Балабанова Г. Прилагане на хипербарната оксигенация в лицево – челюстната хирургия. Сборник доклади VIII Национална конференция по пластична хирургия и изгаряне, София 2000 г., 112-115No---No
171
статия
2000    Бозов Х. Хипербарната оксигенация при труднозарастващи рани. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/99, 1/2000, 24-26No---No
172
статия
2000    Бозов Х. Хипербарната оксигенация при спешни състояния – терапевтични възможности. Годишен сборник /Научни трудове/ ИМАБ Том 6.№2, 2000, 172 – 173No---No
173
статия
2000    Бозов Х. Хипербарна оксигенация при труднозарастващи рани. Известия на Съюза на учените – Варна , 2,99,1,2000, 24-27No---No
174
статия
2000    Бозов Х. Терапия на декомпресионната болест с кислородни таблици – тригодишен опит. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/99; 1/2000, 27-29No---No
175
други трудове
1999    Оптимизиране на лечението с хипербарна оксигенация на острите интоксикации с въглероден окис - експериментални и клинични проучвания, Дисертационен труд Варна, 1999No---No
176
статия
1999    Bozov H., Asparuchova M. An application of HBO in CO intoxication. A social and economic cost. Balkan Military Medical Review, Volume 2, 1999, 139-141No---No
177
доклад
1999    Маркова С., Аспарухова М., Бозов Х., Събева Ю. ХБО в комплексното лечение на кожни и мекотъканни увреждания след тежки остри медикаментозни интоксикации. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, София 1999 г., 217-220No---No
178
доклад
1999    Манастирска Т., Кършаков В., Бозов Х. ХБО в комплексното лечение на рефрактерния дистален язвен колит. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, София 1999 г.,139-141No---No
179
доклад
1999    Петрова С., Бозов Х. Хипербарната оксигенация в комплексното лечение на токсичния хепатит при фалоидна интоксикация. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, София 1999 г., 139-141No---No
180
доклад
1999    Кършакова С., Бозов Х. Хипербарна оксигенация и заболявания на ЛОР – органи. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, София 1999 г., 142-143No---No
181
доклад
1999    Кършаков В., Бозов Х., Манастирска Т. Възможности на ХБО в лечението на хроничните хепатити. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, София 1999 г., 150-152No---No
182
доклад
1999    Бозов Х., Пройков С., Коева Л., Александрова С., Петрова М. Приложение на ХБО в ендокринологията - 7 годишен опит. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, 1999 г., 124-126No---No
183
доклад
1999    Бозов Х., Пройков С., Аспарухова М., Петрова С. Социално и икономическо значение на лечението с хипербарна оксигенация на острите интоксикации с въглероден окис. Сборник доклади III Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, 1999 г., 131-134No---No
184
статия
1999    Бозов Х. Социална адаптация на поразени с въглероден окис и лекувани с хипербарната оксигенация. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/98, 1/99, 7-9No---No
185
статия
1998    Бозов Х., Ганчев П., Крачунов Г., Кършакова С., Александров С. Приложение на хипербарната оксигенация – наши срещу световни стандарти. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/97, 1/98, 25-26No---No
186
статия
1998    Бозов Х.. Декомпресионната болест – тактика на лечение. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/97, 1/98, 22-24No---No
187
статия
1998    Бозов Х. Влияние на хипербарната оксигенация върху сърдечните нарушения при интоксикации с въглероден окис. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия ”Медицина и екология” 2/97, 1/98, 19-21No---No
188
доклад
1997    Кършакова С., Бозов Х. Лечение на неврита на слуховия нерв посредством хипербарна оксигенация. Сборник доклади II Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, изд. „Морски свят” Варна 1997 г.,160-163No---No
189
доклад
1997    Бозов Х. Хипербарната оксигенация в края на XX век – състояние и перспективи. Сборник доклади II Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна 1997 г., 149-153No---No
190
доклад
1997    Бозов Х.. Срокове за прилагане на хипербарната оксигенация при остри интоксикации с въглероден окис. Сборник доклади II Национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, изд. „Морски свят” Варна 1997 г., 158-159No---No