www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р. Десислава Радкова Колева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Колева Д., А. Георгиева, Ж. Желязков, Ж. Иванов, Селективна абсорбция на H2S от въглеводородни газове – конструктивно технологични решения за намаляване на загубите на абсорбент, Международна научна конференция,Образование, наука и технологии“ 23-24 юни 2016, Бургас, Индустриални технологии, Том III (1), 2016, стр. 67 – 74 No---No
2
статия
2016    Georgieva A., D. Koleva, K. Panayotova, D. Georgiev. Zh. Ivanov, Determination of hydrocarbon emissions by storage and transportation of petroleum products, Science No---No
3
статия
2016    Георгиева А., К. Панайотова, Д. Колева, Ж. Иванов, Определяне на емисиите от технологичното оборудване при нефтопреработка, Международна научна конференция,Образование, наука и технологии“ 23-24 юни 2016, Бургас, Индустриални технологии, Том III (1), 2016, стр. 155 -161 No---No
4
статия
2016    Георгиева А., К. Панайотова, Д. Колева, Определяне на вредните емисии от технологичното оборудване при нефтопреработката, съхранението и транспорта на нефтопродукти, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, том, XLV(1), 2016, стр. 66 - 72No---No
5
статия
2014    Radev D., D. Georgiev, D. Koleva, M. Karaivanova, Comparison of mass transfer coefficients determined by different method in distillation column with three trays,Science No---No
6
статия
2013    Колева Д., М. Караиванова, Ж. Стефанов, Хр. Генчев, Моделиране на ефективността при ректификация на лабораторна колона, Наука No---No
7
статия
2013    Караиванова М., Д. Колева, Ж. Стефанов, Влияние на ефекта на Марангони върху ефективноостта на разделяне при ректификация на бинарни смеси, Научни трудове на Русенския Университет, Химични технологии, Том 52, серия 10.1, 2013, стр. 157 – 161No---No
8
статия
2012    Karaivanova M., A. Georgieva, D. Koleva, Effect of physicochemical propertes of the separated mixture on the local efficiency by rectification, Science No---No
9
статия
2012    Георгиева А., Д. Колева, Б. Богданов, Хр. Генчев, Влияние на някои фактори при изследване и идентификация чрез електронно-микроскопски анализ на карбонатни наноструктури, Международна Научна Конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, 4 – 5 септември, 2012, Бургас, България, Управление и образование, Микро и нанотехнологии, Том VIII, № 4, 2012, стр. 131 – 134No---No
10
статия
2012    Колева Д., Ж. Стефанов, Нанотехнология на труднотопими оксиди за синтез на високотемпературни свръхпроводими керамични и стъклокерамични материали,Научни трудове на Русенския Университет, Химични технологии, Том 51, серия 9.1, 2012, стр. 127 – 131No---No
11
учебник
2012    Христо Генчев, Десислава Колева, Хидромеханични процеси на разделяне, „Университет Проф. д-р Асен Златаров” Бургас , 2012, ISBN 978-954-8422-83-3No---No
12
статия
2011    Колева Д., А. Гергиева, Абсорбция с химична реакция на SO2 от газови смеси с алкални суспензии с различна масова концентрация, Наука No---No
13
статия
2011    Ivanova S., D. Koleva, “The nucleophilic substitution reaction of sulfinic acids with halonitroalkanes”, University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ – Bulgaria, Scientific Papers, Chemistry, Vol. 38, Book 5, 2011,pp. 81-86No---No
14
статия
2011    Georgieva A, B. Bogdanov, Zh. Stefanov, D. Koleva, Microemulsion water-in-oil (W/O) – microreactor for synthesis of ultrafine carbonate nanostructures, Univerisy of Ruse “Angel Kanchev Proceedings, Chemical technologies, Vol. 50, № 9.1, 2011, pp. 34 – 38No---No
15
статия
2011    Колева Д., Изследване влиянието на химичната реакция при абсорбция на SO2 от газови смеси с алкални суспензии”, Сборник с доклади от Школа за докторанти, пост-докторанти и млади учени „Химични, биохимични технологии и опазване на околната среда”, 10 до 12 ноември 2011 Бургас, по Проект BG051PO001-3.3.04/30 “Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазването на околната среда”, 2011, стр. 156 – 164No---No
16
статия
2010    Колева Д., Хр. Карагьозов, Изследване и влияние на кинетичните характеристики на процеса абсорбция на SO2 с алкални суспензии,Сборник с доклади МНК Стара Загора, Технически науки, Том VII, 2010, стр. 31 – 37No---No
17
статия
2010    Колева Д., Хр. Карагьозов, Б. Богданов, Очистване на газови смеси от серен диоксид с помоща на алкални разтвори, Сборник с доклади от Лятна Школа „Химични, биохимични технологии и опазване на околната среда”, 6 до 8 юли Бургас, по Проект BG051PO001-3.3.04/30 “Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазването на околната среда”, 2010, стр. 139 – 147No---No
18
доклад
2010    Genieva S. D., D. R. Koleva, L. T. Vlaev, Study of the possibility for using of the products from the pyrolysis of rice husks as adsorbents of different hydrocarbons, Journal of International Scientific Publication: Ecology &Safety, Vol. 4, Part 1, 2010, pp. 140-151. The Paper was presented at the 19th International Symposium Ecology &Safety 7-11 June 2010, Sunny Beach, BulgariaNo--No
19
статия
2010    Koleva D., Chr. Karagiozov, The kinetic investigation of the absorption of sulfur dioxide from gas mixtures in alkaline suspension, Asian Chemistry Letters, Vol. 14, №.2, 2010, pp. 95 – 102.No--No
20
статия
2009    Колева Д., Използване на отпадни продукти за очистване на газови смеси от серен диоксид, Международна научна конференция „Развитието на икономиката и обществото на основа на знанието” 4–5 юни ”Стара Загора 2009”, Технически науки, Том VII, 2009, 64 – 68.No---No
21
статия
2006    Колевa Д., Хр. Карагьозов, Применение отходных продуктов содового производства при десульфуризации дымовых газов, Химическая промышленность, том 83, № 5, 2006, 233-240.No--No