www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Адриана Асенова Георгиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Георгиева А., Кр. Панайотова, Изследване механизма на формиране на наноразмерни структури в микроемулсионни условия посредством съвременни методи на компютърното моделиране, Годишник на У -т „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, ТОМ ХLV, КНИГА 1, 2016, стр. 61-65No---No
2
статия
2016    Георгиева А., К. Панайотова, Д. Колева, Определяне на вредните емисии от технологичното оборудване при нефтопреработката, съхранението и транспорта на нефтопродукти, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, том, XLV (1), 2016, стр. 66 – 72No---No
3
статия
2016    Георгиева А., К. Панайотова, Д. Колева, Ж. Иванов, Определяне на емисиите от технологичното оборудване при нефтопреработка, Индустриални технологии, Том III (1), 2016, стр. 155 – 161.No---No
4
статия
2016    Колева Д., А. Георгиева, Ж. Желязков, Ж. Иванов, Селективна абсорбция на H2S от въглеводородни газове – конструктивно технологични решения за намаляване на загубите на абсорбент, Индустриални технологии, Том III (1), 2016, стр. 67 - 74.No---No
5
статия
2016    Georgieva A, D. Koleva, K. Panayotova, D. Georgiev, Zh. Ivanov, DETERMINATION OF HYDROCARBON EMISSIONS BY STORAGE AND TRANSPORTATION OF PETROLEUM PRODUCTS, "Science and Technologies", Volume VI, Number 2: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES, 2016, pp. 44 – 50.No---No
6
статия
2016    Ivanov Zh, A. Georgieva, D. Georgiev, K. Panayotova, Study of amending of the specific interfacial area by rectification of a mixtures with different surface tension of pure components, Industrial Technologies, Vol. III (1), 2016, pp. 188 – 191. No---No
7
статия
2016    Ivanov Zh., M. Karaivanova, D. Georgiev, A. Georgieva, STUDY OF THE EFFECT OF SURFACE TENSION AND ITS INFLUENCE ON SPECIFIC INTERFACIAL AREA IN DISTILLATION LABORATORY COLUMN, Science and Technologies, Volume VI, 2016, Number 4: TECHNICAL STUDIES, pp. 42 – 47.No---No
8
статия
2016    Georgiev D., I. Ivanov, A. Georgieva, Turbulence models comparison for external flows with high-Reynolds number around flat object, "Science and Technologies", Volume VI, 2016, Number 3: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE, 2016, pp. 95 – 102.No---No
9
статия
2015    Ivanov Zh., Zh. Stafanov, D. Georgiev, A. Georgieva, D. Radev, DETERMINATION OF THE LIQUID BACKMIXING COEFFICIENT IN TRAYED COLUMNS, "SCIENCE and TECHNOLOGIES", Volume V, Number 4, 2015, Technical studies, 2015, pp. 18-22.No---No
10
статия
2015    Radev D., M. Karaivanova, Zh. Ivanov, A. Georgieva, D. Georgiev, COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS DISTILLATION BETWEEN COLUMNS WITH ONE AND THREE TRAYS, "SCIENCE and TECHNOLOGIES", Volume V, Number 4, 2015, Technical studies, 2015, pp. 1-4.No---No
11
статия
2014    Георгиева A., Кр. Панайотова, Ж. Стефанов, НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА КАРБОНАТНИ НАНОРАЗМЕРНИ СТРУКТУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА СВРЪХПРОВОДИМИ КЕРАМИЧНИ И СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ, "НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ", Том IV, №4, Технически науки, 2014, 18-22.No---No
12
статия
2014    Panayotova K., A. Georgieva, INFLUENCE OF THE VELOCITY DISTRIBUTION ON THE PROCESS EFFICIENCY AND SCALE-UP IN COLUMN APPARATUSES, "SCIENCE and TECHNOLOGIES", Volume IV, Number 4, Technical studies, 2014, pp. 1-6.No---No
13
статия
2013    Георгиева А., К. Панайотова, Ж. Стефанов, Б. Богданов, Изследване посредством стстистически методи условията на формиране на карбонатни наноразмерни частици, Научни трудове на Русенския Университет „А. Кънчев“ - 2013, Химични технологии, Том 52, серия 10.1, стр. 143 – 151. No---No
14
статия
2013    Georgieva A., K. Panayotova, Zh. Stefanov, B. Bogdanov, MODELING THE FORMATION OF NANOSTRUCTURES OF CaCO3 IN REVERSE (W/O) MICROEMULSION SYSTEM, "Science and Technologies", VOLUME III, Number 4, 2013, Technical studies, pp. 25 - 30.No---No
15
статия
2012    Караиванова M., А. Георгиева, Ж. Стефанов, Фазови съпротивления при ректификация, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, том 51, серия 9.1, Химични технологии, стр. 186 – 191.No---No
16
статия
2012    Георгиева A., Д. Колева, Б. Богданов, Хр. Генчев, Влияние на някои фактори при изследване и идентификация чрез електорнно-микроскопски анализ на карбонатни наностуктури, Академично списание „Управление и образование”, Том VIII (4), Микро и нанотехнологии, 2012, стр. 131 – 135.No---No
17
статия
2012    Karaivanova M., A. Georgieva, D. Koleva, Effect of physicochemical propertes of the separated mixture on the local efficiency by rectification, "Science and Technologies", VOLUME II, Number 4, 2012, Technical studies, pp. 26 - 30.No---No
18
статия
2012    Georgieva A., K. Panayotova, B. Bogdanov, Zh. Stefanov, Microemulsions – properties, application and perspectives, "Science and Technologies", VOLUME II, Number 4, 2012, Technical studies, pp. 1 - 5.No---No
19
статия
2012    Georgieva A., B. Bogdanov, Zh. Stefanov, Microemulsion water in oil (w/o) - evaluation of the surface tension forces and study the influence of some factors on the size of carbonate formed nanostructures, Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods and Technologies, Volume 6, Part 1, 2012, pp. 207- 216.No---No
20
статия
2011    Kolеva D., A. Georgieva, Sulfur dioxide chemical absorption with alkaline suspension by different mass concentration, "Science and Technologies", VOLUME I, Number 4, 2011, Technical studies, pp. 50 - 55.No---No
21
статия
2011    Georgieva A., B. Bogdanov, Zh. Stefanov, Water- in- Oil (W/O) microemulsion - an alternative reaction medium for preparation of monodispersed carbonate nanoparticles, "Science and Technologies", VOLUME I, Number 4, 2011, Technical studies, pp. 9 - 13.No---No
22
статия
2011    Georgieva A., B. Bogdanov, Zh. Stefanov, D. Koleva, Microemulsion water-in-oil (W/O) – microreactor for synthesis of ultrafine carbonate nanostructures, Научни трудове на Русенския Университет - 2011, том 50, серия 9.1, Химини технологии, pp. 34 - 38.No---No
23
доклад
2011    Georgieva A., D. Koleva, B. Bogdanov, Zh. Stefanov, 6-P19, Determination of the main characteristics of carbonate nanoparticles obtaind by the method of reverse micelles, Seventh National Conference on Chemistry Imternational Conference on Green Technologies and Enviromental Protection, 26-29 May 2011, Sofia, Bulgaria, Book of Abstracts, pp.60.No---No
24
статия
2010    Георгиева А., Б. Богданов, Изследване на условията на формиране на монодисперсни наночастици от бариев карбонат в обратна микроемулсионна система, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2010”, Технически науки, Том VII, 2010, стр. 1 - 5.No---No
25
статия
2010    Georgieva A., Chr. Karagiozov, J. Ulrich, B. Bogdanov, Y. Denev, Nano-sized BaCO3 particles – a study the effects of the physico – chemical conditions on the systhesis in a water in oil microemulsion systems, Asian Chemistry letters, Vol. 14, №2, (2010), pp. 141 - 148. No---No
26
статия
2009    A. Slavova, Chr. Karagyozov , J. Ulrich, B. Bogdanov, Synthesis of Nano-sized Nickel Particles in Reverse Microemulsion System, and Their Use for Preparation of Partially Nano-structured Catalyst Systems, International Review of Chemical Engineering, Vol. 1, №4, 2009, 324 -328.No--No
27
статия
2006    Славова А., Хр. Карагьозов, Б. Богданов, Й. Денев, Системно изследване на ролята на реакционните условия при синтеза на наночастици от BaCO3 посредством пълен факторен експеримент, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2006”, Том I, Технически науки, Химия и Физика (2006), стр. 370 – 375.No---No
28
статия
2006    Славова А., Хр. Карагьозов, Б. Богданов, Изследване влиянието на концентрацията на началните разтвори при синтеза на монодисперсни наночастици във water/oil микроемулсионна система, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2006”, Том I, Технически науки, Химия и Физика (2006), стр. 376 – 380.No---No
29
статия
2006    Slavova А., Ch. Karagiozov, B. Bogdanov, A study the effect of the concentration of the initial solutions of reagents in the synthesis of monodispersed nano-sized particles of BaCo3 in a reverse microemulsion system, Annual Assen Zlatarov University, Bourgas, v. XXXV (1), 2006, 34 – 37.No--No
30
статия
2005    Карагьозов Хр., Б. Богданов, А. Славова, Д. Момчилова, Получаване на наноразмерни частици от никелов карбонат в микроемулсионна система, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2005”, Том I, Технически науки, Химия и Физика (2005), стр. 225 – 229.No---No
31
статия
2005    Momchilova D., D. Ahchieva , L. Moerl, Ch. Karagiozov, A. Slavova ,Oxidative dehydrogenation of ethane in the presence of nanocatalyst based on NiO/γ-Al2O3, Annual Assen Zlatarov University, Bourgas, v. XXXIV (1), 2005. 66 – 71.No--No