www.btu.bg-Publications
ас. д-р Ирена Димова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2021    Преподаването на манифеста – Български език и литература, год. LXIII, кн. 4, 2021, с. 419–429, ISSN 0323–9519.No---No
2
статия
2021    Поразителната другост на Ян Ондруш. През погледа на критиката тогава и днес. – Проглас – филологическо списание, том. 30, кн. 1, 2021, с. 67–75.No---No
3
доклад
2021    Information, Knowledge, Sensibility. In: Technics. Technologies. Education. Safety. 2021. Year V, Scientific technical union of mechanical engineering "Industry - 4.0", Issue 2 (12), p. 137–138, ISSN 2535-0315.No---No
4
статия
2021    ЗА „НАРЦИСИЗМА“ В ПОЕЗИЯТА.ВЪРХУ ДВАМА АВТОРИ ОТ СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА./ ON “NARCISSISM“ IN POETRY. ON TWO CONTEMPORARY SLOVAK AUTHORS – „ORBIS LINGUARUM“(Езиков свят), VOLUME 19, ISSUE 2, с. 64–73.Yes---No
5
други трудове
2021    Rene Karabaš: Sesternica Zorbu/ prel. Irena Dimova. – Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie, Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, č. 1, 2021, roč. XXXIII, s. 52-56.No---No
6
други трудове
2021    Превод на научни статии на проф. Димо Чешмеджиев и д-р Тотка Григорова в сборник от Четвърти конгрес на Матиците на славянските народи и институциите на славянските народи.Príspevok Dima Češmedžieva Idea Cyrila a Metoda – Inštitúcie a výskumy a príspevok Totky Grigorovej - Katalóg ikon z Bulharska (19. – zač. 20. storočia) – projekt CMVC–BAV. In: PAMÄTNICA zo 4. kongresu matíc slovanských národov a inštitúcií slovanských národov, konaného pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej a podpísania Memoranda národa slovenského. Matica slovenská, Martin 2021.No---No
7
доклад
2020    Spovedanie z pohlavia. Pokus o prečítanie "androgýnnej Gippiusovej" = Confessing gender. An attempt at reading "the androgynous Gippius" / Irena Dimova.In Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze [Spoveď a kázeň v kultúre a literatúre] / rec. Iwona Krycka-Michnowska. - 1. vyd. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020. - ISBN 978-83-66541-25-2. - S. 137-148.No---No
8
статия
2020    Вариации на тялото – Върху романите „Земните градини на Богородица“ на Емилия Дворянова и „Другото тяло“ на Милорад Павич. Variacii na tjaloto = Variations of the body (based on the novels of Emilia Dvorianova "Zemnite gradyny na Bogorodyca" and Milorad Pavic "Drugoto tjalo") : (Vrchu romanite "Zemnite gradyny na Bogorodyca" na Emilija Dvorjanova i "Drugoto tjalo" na Milorad Pavič) / Irena Georgieva Dimova.In Nauka i studenti Studkon 3 : tematski zbornik radova sa skupa održanog, studentska naučna konferencija, Niš, 10. novembra 2017 / rec. Stefan Zdravkovic, Ivan Jovanovic, Bojan Blagojevic. 3. - 1. vyd. - Niš : Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2020. - ISBN 978-86-7379-527-0. - S. 7-18.No---No
9
статия
2020    Poézia ako útek do jazyka = Poetry as an escape into language (on poems by Jan Ondrus and Alexander Vutimski): na príklade básní Jána Ondruša a Alexandra Vutimského / Irena Dimova.In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2020. - ISSN 0037-6973. - Roč. 67, č. 1 (2020), s. 58-73.Yes--0.110Yes
10
статия
2019    On the art of memory: (on poems by Dragan Jovanović Danilov) / Irena Georgieva Dimova, Boris Brendza.In European journal of media, art and photography. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2019. - ISSN 1339-4940. - Vol. 7, no. 2 (2019), pp. 78-81.No---Yes
11
доклад
2019    Задължителността на Търнавската група.Zadalžitelnostta na Tarnavskata grupa / Irena Dimova.In Stereotipat v slavianskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Četirinadesetite meždunarodni slavistični četenija, Sofia, 26. - 28. april 2018 / rec. Vladimir Kolev, Ticha Bončeva, Kristijan Janev ... [et al.]. Tom 2, Literaturoznanie. Kulturologia. Antrpologia. Folkloristika. - 1. vyd. - Sofia : Universitetsko izdateľstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2019. - ISBN 978-954-07-4893-1. - S. 266-271.No---No
12
други трудове
2019    Miglena Nikolčina / Irena Dimova.In Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2019. - ISSN 1210-2210. - Roč. XXXI., č. 6 (2019), s. 58-61.No---No
13
други трудове
2019    O demákovských Láskovičkách : Miroslav Demák. Láskovičky / Irena Dimova.In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2019. - ISSN 0862-5999. - Roč. 32, č. 25-26 (3. júla) (2019), s. 17.Recenzia na: Láskovičky / Miroslav Demák. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2018No---No
14
други трудове
2019    Bojan Angelov: Belehradská pieseň (Radomirovi Andrićovi) / prel. Irena Dimova.In LiteraTÚRA : príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, n. o., 2019. - ISSN 0862-5999. - Č. 2 (2019), s. 1.No---No
15
статия
2019    Dunaj v tvorbe bulharských básnikov / prel. Irena Dimova.In Veľký pán Dunaj : antológia poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov / zost. Miroslav Bielik. - 1. vyd. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2019. - ISBN 978-80-8194-098-9. - S. 249-250.No---No
16
други трудове
2019    Bulharskí básnici : klasici o Dunaji / prel. Katarína Sedláková, Irena Dimova ... [et al.]. 7.In Veľký pán Dunaj : antológia poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov / zost. Miroslav Bielik. - 1. vyd. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2019. - ISBN 978-80-8194-098-9. - S. 247-285.No---No
17
други трудове
2019    Miroslav Bielik: Čas večne prítomný / Irena Dimová.In Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - Martin : Matica slovenská a Neografia, 2020. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 136, č. 5 (2020), s. 131-133.Recenzia na: Čas večne prítomný / Miroslav Bielik. - Spolok slovenských spisovateľov ; Bratislava, 2019No---No
18
статия
2018    When the book is not enough or again on the end of the books... / Boris Brendza, Irena Dimova. In Megatrendy a médiá = Megatrends and Media : realita No---Yes
19
доклад
2018    Hra pre tvoje modré oči a Soľ do zmyslov: = Hra pre tvoje modré oči ("The play for your blue eEyes") and Soľ do zmyslov ("Salt into senses"): poetry as room for deviations : poetika ako možnosť odchýlky, štylistická odchýlka ako možnosť autorskej slobody / Irena Dimova.In Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora / rec. Igor Hochel, Alejandro Hermida de Blas. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-80-223-4638-2. - S. 248-258.No---No
20
доклад
2018    The co-existing with fair in contemporary poetry and the language of human rights = Współistnienie z rzetelnością we współczesnej poezji i języku praw człowieka / Irena Dimova.In Globalne konteksty poszanowania praw wolności człowieka : inspiracje teoretyczne i potencjalne rozwiązania, 10. międzynarodowa konferencja naukowa, Zabrze, 10. 12. 2017 / rec. Józef Bańka, Helena Ciążela. 10. - 1. vyd. - Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk, Spolecznych Wydzial Organizacji i Zaradzania Politechnika Slaska, 2018. - ISBN 978-83-945539-4-4. - S. 11-18.No---No
21
други трудове
2018    Atanas Zvezdinov: Luk / prel. Irena Dimova.In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. - ISSN 0862-5999. - Roč. 31, č. 13-14 (11. apríla 2018), s. 2.No---No
22
други трудове
2018    Bojan Angelov: Dunaj pri Štúrove / prel. Irena Dimova.In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. - ISSN 0862-5999. - Roč. 31, č. 13-14 (11. apríla 2018), s. 1.No---No
23
други трудове
2018    Bulharská poetka Irena Ivanova / prel. Irena Dimová.In Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2018. - ISSN 1210-2210. - Roč. XXX., č. 2 (2018), s. 50-53.No---No
24
статия
2017    The narrative and the body and narrative of the body: (on the novels „The Virgin Mary's Earthly Gardens“ by Emilya Dvoryanova and „Second Body“ by Milorad Pavič) / Irena Dimova.In European journal of media, art and photography. - Trnava: University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISSN 1339-4940. - Vol. 5, no. 2 (2017), pp. 76-85.No---No
25
доклад
2017    Любомир Фелдек. Думите и чистото знание за нещата. Lubomir Feldek. Dumite i čistoto znanie za neščata / Irena Dimova.In HOMO BOHEMICUS: nacionalni studentski bochemistični četenija. - Sofia: Paradigma, 2017. - ISSN 1312-9252. - No. 2-3 (2017), pp. 78-84.No---No
26
други трудове
2017    Strašimir Canov: Osud, Smrť a Zmysel v Debeljanovovej poézii / prel. Jana Radkova, Irena Dimova ... [et al.].In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch. - Fintice : OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2017. - ISSN 1339-3820. - Roč. 5, č. 4 (2017), s. 44-47.No---No
27
статия
2017    Literary text and media (con)text in the post-soviet period-language and genre transformations (on works by Dubravka Ugrešić and Milorad Pavić) [elektronický zdroj] / Boris Brendza, Irena Dimova. - Spôsob prístupu: https://fmk.sk/marketing-identity-2017-online-rules-alebo-nove-pravidla-komunikacie-na-internete/.In Marketing identity 2017 = elektronický zdroj: online rules - part I.: international scientific conference, 7.-8.11.2017, Smolenice. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - online, pp. 64-70.No---Yes
28
доклад
2015    Възможен интертекстуален прочит на разказите "Писмо" и "Горящият връх" на Франтишек Швантнер - В: Трета конференция на студенти словакисти и украинисти. Езиковедски и литературоведски изследвания на младите словакисти и украинисти, 28 април 2015, София. София: Херон Прес, 2017, с. 59-71, ISBN 978-954-580-368-0No---No
29
статия
2013    Доминик Татарка. Душевни сътресения. - Литературен вестник, бр. 18, год. 22, с. 14. ISSN 1310 - 9561No---No