www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Магдалена Христова Дюлгерова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Русев Д., М. Дюлгерова. Хидродинамика на лопатки за турбина без направляващ апарат между работните колела. сп. „Топлотехника“, Варна, 2016No---No
2
статия
2016    Дюлгерова М. Използване на структурно-блоков модел за разкриване на междупредметните връзки при обучението в техническите специалности. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 2016, XLV (1),42No---No
3
статия
2016    Дюлгерова М. и Д. Русев. Влияние на високочестотните трептения върху огъването на кораби от нерегулярно вълнение. Бултранс -2016, Сборник доклади, 152 No---No
4
статия
2015    Русев Д., М. Дюлгерова. Моделиране и изследване на вал за турбина, работеща с фреон, сп. „Топлотехника“, Варна, 2015, 3No---No
5
статия
2015    Дюлгерова М. Използване на CAD системи в инженерното образование като възможност за интерактивно обучение. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 2015, XLIV (1),70No---No
6
учебник
2015    Дюлгерова М. Машинознание. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.Ротапечат, Бургас, 2015No---No
7
статия
2015    Дюлгерова М, Д. Русев и П. Милушева. Намаляване работоспособността на кораба от ударни сили. Бултранс-2015. Сборник доклади,София, 2015, 73No---No
8
статия
2014    Dyulgerova M, Petrov N., Risk of Systems Floating in Black Sea, Proceedings “Black Sea accidents–analysis of reasons and consequences”, 2014, ConstantaNo---No
9
статия
2014    Дюлгерова М. , Н. Петров, Относно един алгоритъм за оценка на риска при пътно – транспортни произшествия, Сборник научни трудове на НВУ, Велико Търново, 2014No---No
10
статия
2014    Дюлгерова М., Д. Русев, Й. Николова, Използване на виртуални 3d модели на обработващи инструменти в обучението по дисциплината „Машинознание”, Сборник научни трудове на НВУ, Велико Търново, 2014No---No
11
статия
2014    Дюлгерова М., Д. Русев, Конструктивно оразмеряване на лопатки за турбини, работещи с разширение при отрицателна ентропия, „Механика на машините“, Варна, 2014.No---No
12
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Дюлгерова М., Визуализация на двумерни и тримерни обекти за оптимизиране на процеса на обучение по дисциплината „Машинознание“, НИХ – 331/2014No---No
13
статия
2013    Дюлгерова M., Р. Матева, Е. Богословов, В. Василев, Натурни изследвания на задържането на автомобилния поток на кръстовища в Бургас, централна градска част. Годишник на Университет „Проф. Асен Златаров“, 2013, XXLII(1), 96-100No---No
14
статия
2013    Dyulgerova M., R. Mateva, E. Bogoslovov, Experimental study of traffic volume in Burgas, central zone, Proceedings BulTrans, 2013, Sofia, 133-137No---No
15
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2012    Дюлгерова М., Изследване на основни характеристики на автомобилния поток в гр. Бургас, централна градска част, Договор: НИХ – 260/2012.No---No
16
учебно пособие
2012    Дюлгерова М., Ръководство за решеване на задачи по техническа механика. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Ротапечат, Бургас, 2012, 192No---No
17
статия
2011    Дюлгерова М., Петров Н., Вибрационни надеждностни изследвания на рискови технически системи, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2011, v. XL (1)No--No
18
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Дюлгерова М., Методика за програмно обезпечаване на учебно място по дисциплините “Основи на автомобилната техника” и „Горивни уредби”, Договор: НИХ – 219/2010.No---No
19
статия
2010    Дюлгерова М., Василев В., Богословов Е., Матева Р., Методика за обезпечаване на компютърно учебно място по дисциплината „Основи на автомобилната техника”, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2010, v. XXXIX (1)No--No
20
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2009    Четроков И., М. Дюлгерова, Научноизследователски проект НИХ –189/2009 на тема "Изследване на якостта на опън на материали" , 2009No---No
21
Проект с Европейско финансиране
2008    Дюлгерова М., Проект по схема „Подкрепа на трансфера на знанията към предприятия” на тема „Анализ и проектиране на длъжностите в предприятие „Ремонтсервиз", 2008No---No
22
Проект с Европейско финансиране
2008    Дюлгерова М., Проект по схема „Подкрепа на трансфера на знанията към предприятия” на тема „Анализ и проектиране на длъжностите в предприятие „Спартак””, 2008No---No
23
статия
2006    Дюлгерова М., Д. Русев, Вертикално огъване на кораба при ударно натоварване, сборник "Морски научен форум", том 1, Варна, 2006 год.No--No
24
статия
2000    Apostolov V., M. Dyulgerova, Coupled effect of two and more random processes upon fatigue safety life of structures, Journal of theoretical and applied mechanics, vol. 30, No 4, pp. 64-70, 2000, Sofia. No--No