Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

  
 
 


 


Система за обучение по статистика и 

статистически изчисления с Microsoft Excel
 

Основни понятия в статистиката

Описателна статистика

Генерална съвкупност

Извадка

Методи за получаване на случайни извадки

Генериране на случайни извадки в Excel

Основни задачи на статистиката

Скали на измерване

Параметри и статистики

Организация на данни

Честотни таблици

Функции на Excel за честотно разпределение

Графично представяне на честотни разпределения

Видове честотни разпределения според тяхната форма

Мерки на централната тенденция

Мерки на разсейване

Модул Descriptive Statistics в Excel


Теоретични разпределения

Статистически заключения


Нормално разпределение

Стандартни стойности 

Функии на Excel за нормално разпределение

Извадкови разпределения

t-разпределение

Статистическо оценяване

Доверителни интервали

Проверка на хипотези

Проверка на хипотези при една извадка 

Проверка на хипотези при две извадкиКорелационен и регресионен анализ


Корелационен анализ

Регресионен анализ

Единична линейна регресия

Инструменти на Excel

Множествена линейна регресия


Имитационно моделиране с Excel

Метод Монте Карло

Симулиране на дискретни случайни величини

Симулиране на непрекъснати случайни величини 

                                                               Разработването на системата е частично финансирано от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас чрез проект НИХ-148/2007.  

                                                                                                                                                                 Последна редакция 09.2017 г.

                                                              Димитрова, Ж., Р. Димитрова. Система за обучение по статистика и статистически изчисления с Microsoft Excel.  https://www.btu.bg